Քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ և կադրերի երկարաժամկետ ռեզերվում գրանցված, ինչպես նաև կրտսեր պաշտոնի հավաստագիր ունեցող անձանց ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) տեղեկացնում է ժամանակավոր թափուր պաշտոնների վերաբերյալ

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական առողջապահական գործակալության Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի առաջին կարգի մասնագետ (12-4.2-8)

Կենտրոնի պետի հանձնարարությամբ  մասնակցում է Գեղարքունիքի մարզում  պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների հավաքագրման աշխատանքներին: Կատարում է հաշվետվությունների ներանցում, ներանցման արդյունքների ամփոփում:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

-միջնակարգ կրթություն.
-Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի <<Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման մասին>> N 318-Ն որոշման և այլ իրավական ակտերի իմացություն.
-Գործակալության տեղեկատվական-վերլուծական համակարգի կառուցվածքի և սկզբունքների իմացության անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
-համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Տվյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացման ժամկետն է`  15.11.2018 / երեխայի խնամքի արձակուրդ/:

 

2. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական ռազմավարական ծրագրերի ու մոնիթորինգի վարչության շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական մեխանիզմների, ստանդարտների ու տեխնիկական կանոնակարգերի  բաժնի գլխավոր
մասնագետ (16-2.3-189)

Իրականացնում է շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեuուրuների (բացառությամբ օգտակար հանածոների պաշարների) ողջամիտ oգտագործման և վերականգնման տնտեuական մեխանիզմների, այդ թվում` բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների (հարկերի) հաշվարկման և վճարման հարցերը կարգավորող իրավական դաշտի կատարելագործման և ընդլայնման, դրանց տնտեսապես և էկոլոգիապես հիմնավորված դրույքաչափերի գծով առաջարկությունների մշակումը: Իրականացնում է Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված նորմերի ու կանոնների խախտման հետևանքով պետությանը հաuցված վնաuի հաշվարկման մեթոդների մշակումը:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

-տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն.
-<<Բնապահպանական  և  բնօգտագործման  վճարների  մասին>>, <<Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման  մասին>> ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի իմացություն.
-ռուսերենի (ազատ) տիրապետում.
-համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Տվյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացման ժամկետն է` 05.11.2017 / երեխայի խնամքի արձակուրդ/:

 

3. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմի  Վանաձորի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ (25/1-3.2-450)

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով քաղաքացիներին տրամադրում է խորհրդատվություն` Ծառայության կողմից նշանակվող կենսաթոշակների, նպաստների, պարգևավճարների և այլ դրամական վճարների, ինչպես նաև զինվորական կենսաթոշակների իրավունք տվող պայմանների վերաբերյալ: Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով քաղաքացիներին տրամադրում է խորհրդատվություն` կենսաթոշակ նշանակելու, վերահաշվարկելու, ստանալու իրավունքը դադարեցնելու և վերականգնելու, վճարելը դադարեցնելու և վերսկսելու, տեսակը փոխելու, գործը տեղափոխելու, չվճարված գումարը վճարելու գործընթացում քաղաքացիների իրավունքների և պարտականությունների, դրանք իրականացնելու կարգի և պայմանների վերաբերյալ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

-բարձրագույն կրթություն.
-<<Պետական կենսաթոշակների մասին>>, <<Պետական նպաստների մասին>> ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի իմացություն.
-համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Տվյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացման ժամկետն է` մինչև քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից զբաղեցնելը:

 

4. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության տեսչության ալկոհոլային խմիչքների արտադրության և իրացման վերահսկողության բաժնի առաջատար մասնագետ (30/1-3.2-66)

Բաժնի պետին առաջարկություններ է ներկայացնում ալկոհոլային խմիչքների արտադրության և իրացման փուլերում Ծառայության կողմից իրականացվող ծրագրերի մշակման քաղաքականության, նպատակների և խնդիրների իրականացման վերաբերյալ: Մասնակցում  է ալկոհոլային խմիչքների, գենետիկորեն ձևափոխված հումքի, ալկոհոլային խմիչքների հետ շփվող նյութերի և սննդային հավելումների արտադրության, իրացման, վաճառքի, հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման փուլերի, պահպանման,  օգտահանման, վերամշակման, տեղափոխման փուլերի և այդ գործընթացներում իրականացվող տնտեսավարողների գործունեության ուսումնասիրությունների, դիտարկումների, մշտադիտարկումների, ստուգումների իրականացմանը:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

-Գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման և պարենամթերքների տեխնոլոգիա  մասնագիտությունների գծով կամ Անասնաբուժություն կամ Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն կամ Քիմիա կամ Մանրէաբանություն (միկրոբիոլոգիա)  կամ  Բժշկականխարգելման գործ կամ Տեսական տնտեսագիտություն կամ Աշխատանքի տնտեսագիտություն և սոցոլոգիա (ընկերաբանություն) կամ Բնության օգտագործման տնտեսագիտություն կամ Առևտուր (կոմերցիա) կամ Շուկայաբանություն (մարքեթինգ) կամ Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձագիտություն կամ Բիզնեսի կազմակերպում կամ Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում կամ Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի) կամ Կենսատեխնոլոգիա կամ Գյուղատնտեսական արտադրության տեխնոլոգիա կամ Ստանդարտացում (համաօրինակում) և սերտիֆիկացում  (հավաստագրում` ըստ բնագավառների) կամ Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն կամ Ագրոպարենային համակարգի առևտուր և շուկայաբանություն մասնագիտությամբ  բարձրագույն կրթություն.
-<<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին□, □Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի իմացություն.
-ռուսերենի (ազատ) տիրապետում.
-համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Տվյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացման ժամկետն է` մինչև քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից զբաղեցնելը:

 

5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետ (47-2.3-21)

Իրականացնում է քաղաքացիական ավիացիային առնչվող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կիրառման պրակտիկայի ուսումնասիրման և ընդհանրացման աշխատանքները:  Իրականացնում է Գլխավոր վարչության կողմից մշակվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի քննարկման աշխատանքները` ապահովելով դրանց համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

-իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն.
-<<Ավիացիայի մասին>>, <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի իմացություն.
-ռուսերենի կամ անգլերենի (ազատ) տիրապետում.
-համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Տվյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացման ժամկետն է` 14.06.2017 / հղիության, ծննդաբերության արձակուրդ/:

 

6. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի Տաշիրի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության  գլխավոր մասնագետ (65-3.2-35)

Կատարում է տնային այցելություններ, անհրաժեշտության դեպքում ուսումնասիրում է սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմած անձանց (ընտանիքների) սոցիալական և նյութական պայմանները: Ներկայացնում է առաջարկություններ սոցիալական աջակցության ծրագրերի ձևավորման և դրանց կատարելագործման վերաբերյալ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

-բարձրագույն կրթություն.
-<<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Սոցիալական աջակցության մասին>>, <<Պետական նպաստների մասին>> ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի իմացություն.
-սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանությանը` սոցիալական աջակցություն հայցող կամ սոցիալական աջակցություն ստացող անձի (ընտանիքի) սոցիալական կարիքների գնահատման, այդ կարիքների բավարարմանն ուղղված անհատական ծրագրերի կազմման մեթոդներին ու տեխնիկային, առկա ռեսուրսների և հնարավորությունների մասին տեղեկատվության տիրապետում.
-համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն և ընտանիքների անապահովության գնահատման <<Նպաստ>> սոցիալական դեպքի վարման, սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարանների, բնակելի տարածության կարիք ունեցող անձանց տվյալների հաշվառման և համապատասխան հերթացուցակի ձևավորման, համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում դիմումների միասնական հաշվառման տեղեկատվական ենթահամակարգերով աշխատելու կարողություններ:

Տվյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացման ժամկետն է` 03.04.2017 / հղիության, ծննդաբերության արձակուրդ/:

 

7. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի  զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի առաջատար մասնագետ (65-3.3-12)

Մասնակցում է մարզային զարգացման ծրագրերի, մասնավոր հատվածի ու արդյունաբերության, փոքր և միջին  ձեռներեցության աջակցության, զբոսաշրջության և բարձր տեխնոլոգիաների կիրառման բնագավառներում Մարզպետին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված լիազորությունների իրականացման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համալիր ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

-բարձրագույն կրթություն.
-<<Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, <<Իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի իմացություն.
-համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, ինչպես նաև տարբեր տեղեկատվական շտեմարանների համակարգչային ծրագրերի շահագործման համար պահանջվող գիտելիքներ:

Տվյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացման ժամկետն է` 01.01.2018 / երեխայի խնամքի արձակուրդ/:

 

 

8. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (68-4.1-11)

Մասնակցում է մարզի տարածքում պետական կրթական քաղաքականության ապահովմանն ուղղված աշխատանքներին: Մասնակցում է ուսումնական հաստատությունների կողմից Հայաստանի  Հանրապետության կրթության մասին օրենսդրության և կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի ընդունած նորմատիվ ակտերի կատարման, կրթական ծրագրերի իրականացման վերահսկողությանը` հանրակրթական պետական չափորոշչին համապատասխան:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

-առնվազն միջնակարգ կրթություն.
-<<Հանրակրթության մասին>>, <<Կրթության մասին>>, <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>> ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի իմացություն.
-համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Տվյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացման ժամկետն է` 03.07.2017 / հղիության, ծննդաբերության արձակուրդ/:

 

 

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2017 թվականի մարտի 30-ը` ժամը 15:00

 

 

Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված անձինք լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Խորհրդի աշխատակազմ (ք.Երևան, Տերյան 89, հեռ. 52-24-61) :

:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ