Թարմացվել՝ 13.09.2017թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՐՏՍԵՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ
ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում (այսուհետ` Թեստավորում) անցկացնելու մասին:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար ՀՀ քաղաքացիները փաստաթղթերը կարող են Խորհուրդ ներկայացնել Էլեկտրոնային եղանակով կամ անձամբ:

1. Էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է այցելել Խորհրդի պաշտոնական կայքէջ` www.csc.am և լրացնել նշված կայքի «Էլեկտրոնային ծառայություններ» բաժնի կամ «Աշխատանք» բաժնի «Կրտսեր պաշտոններ» ենթաբաժնի «Թեստավորման համար դիմումի ներկայացում» ենթաբաժնում զետեղված դիմումը և անձնական տվյալների վերաբերյալ հայտարարությունը:
Լրացված դիմումին անհրաժեշտ է կցել և Խորհուրդ ուղարկել`
* անձնագրի պատճենը,
* Թեստավորմանը մասնակցելու համար Խորհրդի կողմից սահմանված վճարի վճարումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար էլեկտրոնային եղանակով դիմած ՀՀ քաղաքացիները Թեստավորման հարցաշարերի մշակման համար օգտագործված իրավական ակտերի և գրականության ցանկը կարող են ներբեռնել վերոնշյալ կայքի «Աշխատանք» բաժնի «Կրտսեր պաշտոններ» ենթաբաժնի «Թեստավորման անցկացման համար իրավական ակտերի և գրականության ցանկ» ենթաբաժնից:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար էլեկտրոնային եղանակով դիմած յուրաքանչյուր քաղաքացի իր դիմումի գրանցման և Թեստավորման անցկացման օրվա, ժամի և վայրի մասին տեղեկատվությունը կարող է ստանալ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում` այցելելով նույն կայքի «Էլեկտրոնային ծառայություններ» բաժնի կամ «Աշխատանք» բաժնի «Կրտսեր պաշտոններ» ենթաբաժնի «Թեստավորման համար դիմումի պատասխանի դիտում» ենթաբաժինը:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար էլեկտրոնային եղանակով դիմած ՀՀ քաղաքացիները Թեստավորման սահմանված օրը Թեստավորման հանձնաժողովին պետք է ներկայացնեն Թեստավորմանը մասնակցելու համար Խորհրդի կողմից սահմանված վճարի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ (բնօրինակը):

ՀՀ քաղաքացիները Թեստավորմանը մասնակցելու համար էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել 13.09.2017թ.` ժամը 1415-ից մինչև 27.09.2017թ.` ժամը 1715-ը:

2. Անձամբ փաստաթղթերը ներկայացնելու համար դիմող ՀՀ քաղաքացիները Խորհուրդ (ք. Երևան, Տերյան 89) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ` պատճենի հետ,
* դիմում (ձևը կարելի է վերցնել Խորհրդի աշխատակազմից),
* հայտարարություն անձնական տվյալների վերաբերյալ (ձևը կարելի է վերցնել Խորհրդի աշխատակազմից),
* Թեստավորմանը մասնակցելու համար Խորհրդի կողմից սահմանված վճարի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար անձամբ դիմող յուրաքանչյուր քաղաքացի Խորհրդի աշխատակազմից կստանա Թեստավորման հարցաշարերի մշակման համար օգտագործված իրավական ակտերի և գրականության ցանկը, ինչպես նաև քննաթերթիկ, որտեղ նշված կլինեն Թեստավորման անցկացման օրը, ժամը և վայրը:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար անձամբ դիմող ՀՀ քաղաքացիների փաստաթղթերն ընդունվում են յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 1415-ից մինչև 1715-ը:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 27.09.2017թ.:

***
Թեստերը կազմվում են հետևյալ բնագավառներից`
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն,
2. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,
3. հայերենի իմացություն,    
4. Հայաստանի, նրա պատմության, նշանավոր դեմքերի, նշանակալի փաստերի և իրադարձությունների, hամաշխարհային մշակույթի և հոգևոր արժեքների ճանաչողական իմացություն,
5. համակարգչային հմտությունների տեսական իմացություն:
Թեստավորման հարցերը մշակված են ՀՀ Սահմանադրությունից, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքից, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցի առարկայական ծրագրերից: Իրավական ակտերի և գրականության ցանկը տեղադրված է Խորհրդի պաշտոնական կայքէջում (http://csc.am/documents/junior/junior_test.pdf):
Թեստավորմանը մասնակցելու համար Խորհրդի կողմից սահմանված վճարը 5000 (հինգ հազար) դրամ է, որն անհրաժեշտ է վճարել ՀՀ պետական բյուջե` Խորհրդի անվամբ բացված եկամտային հաշվի համարին` 900005281523: Սահմանված օրը Թեստավորմանը չներկայանալը կամ Թեստավորման արդյունքները հիմք չեն վճարը վերադարձնելու համար:
ՀՀ քաղաքացիները Թեստավորմանը ներկայանում են անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով (զինվորական գրքույկ, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես տրվող անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ):
Թեստավորմանը մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Խորհրդի աշխատակազմ (ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. (011) 56-64-62, (011) 54-11-38), ինչպես նաև այցելել Խորհրդի պաշտոնական կայքէջ (www.csc.am):

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ
ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԸ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի սեպտեմբերի 6-ի թիվ 28 (193) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 5.1 և 5.2 ենթակետերում նշված ՀՀ տնտեսական  զարգացման  և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի մտավոր սեփականության գործակալության  պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 37-2.1-18) և ռազմավարական ծրագրավորման և մոնիտորինգի վարչության դոնոր համագործակցության և ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 37-2.3-169)  թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթները համարել չեղյալ:

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է մրցույթ` համապատասխան
մարմինների աշխատակազմերում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
1.1. Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 02-1.2-9)

Ապահովում է ՀՀ կառավարության գործունեության հրապարակայնությունը: ՀՀ վարչապետին է ներկայացնում օրվա մամուլի հրապարակումների ամփոփ տեսությունը: Իր իրավասությունների շրջանակներում հանդես է գալիս պարզաբանումներով ու հայտարարություններով: Ծանուցում է ՀՀ վարչապետին և պաշտոնատար այլ անձանց ԶԼՄ-ներում տեղ գտած կարևոր նյութերի մասին և ահրաժեշտության դեպքում ապահովում է դրանց օպերատիվ արձագանքը: Կազմակերպում է աշխատանքային հանդիպումներ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում` ՀՀ վարչապետի և այլ պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ: Համակարգում է լրատվամիջոցների հետ աշխատանքները՝ կապված ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի գործունեությունը լուսաբանելու հետ: Առանձին ոլորտների գծով կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը լուսաբանելու նպատակով համակարգում է նախարարությունների և մարզպետարանների լրատվական ծառայությունների աշխատանքը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն երեք տարին` ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի տիրապետում (կարդում է և կարող է բացատրվել),
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 25.10.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

2. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմ
2.1. Զարգացման ծրագրերի և մոնիտորինգի վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 19-2.2-54)

Կազմակերպում է կրթության զարգացման պետական ծրագրի մշակման աշխատանքները: Կազմակերպում է կրթության զարգացման պետական ծրագրից բխող և ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կրթության ոլորտի ծրագրերի մշակման աշխատանքները: Իր լիազորությունների շրջանակներում կազմակերպում և համակարգում է կրթության ոլորտի պետական ռազմավարական ծրագրերի, կրթության զարգացման պետական ծրագրից բխող նպատակային ծրագրերի, ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով ֆինանսավորվող կրթության ոլորտի ծրագրերի փորձաքննության և մոնիտորինգի աշխատանքները: Համակարգում է կրթության ոլորտի զարգացման ծրագրերի գնահատման աշխատանքները: Մասնակցում է կրթության զարգացման պետական ծրագրից բխող բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտի նպատակային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ 
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ԵՄ ինտեգրման բնագավառում իրականացվող պետական քաղաքականությանը և գործընթացներին, ԵՄ կառույցներին, նրանց գործառույթներին և աշխատակարգերին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ռուսերենի և անգլերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 25.10.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

2.2. Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 19-2.3-21)
Իրականացնում է Նախարարության ապարատի ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառումը (ապրանքանյութական արժեքների ու դրամական միջոցների մուտքի և ելքի ընթացիկ ձևակերպումներ ու սինթետիկ և անալիտիկ հաշվառում, հաշվարկում է աշխատակիցների աշխատավարձը, արձակուրդները, վերջնահաշվարկները, սոցապ հատկացումները, արտասահմանյան և ներհանրապետական գործուղումները, անաշխատունակության թերթիկները, իրականացնում է հաշվարկներ դեբիտորների և կրեդիտորների հետ, ինչպես նաև ֆինանսական, հարկային մարմինների, բանկերի ու գանձապետարանի հետ հաշվարկներ): Ամսական կտրվածքով ընդունում է հաշվետվություններ Նախարարության նյութական պատասխանատու անձերից:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ 
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 31.10.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

3. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմ
3.1. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչության վերահսկողության և ստուգումների բաժնի գլխավոր մասնագետ-տեսուչ (ծածկագիր՝ 26-2.3-101)

Իրականացնում է տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը: Մասնակցում է ավտոտրանսպորտով կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների կազմակերպման աշխատանքներին, ուղևորափոխադրումներին ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողությանը: Իրականացնում է ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության և ստուգումների իրականացման աշխատանքները: Իրականացնում է ՀՀ և oտարերկրյա փոխադրողների կողմից միջազգային հաղորդակցությունում փոխադրումների իրականացմանը ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ իր իրավաuության uահմաններում վերահuկողության և ստուգումների իրականացման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ 
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 25.10.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

3.2. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչության ռիսկերի գնահատման և վերլուծությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ-տեսուչ (ծածկագիր՝ 26-2.3-109)
 Իրականացնում է տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը: Մասնակցում է ավտոտրանսպորտով կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների կազմակերպման աշխատանքներին: Իրականացնում է ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության ռիսկերի հետազոտման, գնահատման և տվյալների վերլուծության աշխատանքները: Իրականացնում է ՀՀ և oտարերկրյա փոխադրողների կողմից միջազգային հաղորդակցությունում փոխադրումների իրականացմանը ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ վերահuկողության իրականացման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ 
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 31.10.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

4. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմ
4.1. Իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 30/1-2.2-52)

Համակարգում է ՀՀ կառավարությունից, նախարարություններից և այլ պետական մարմիններից ստացված օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրումը: Համակարգում է Ծառայության գերատեսչական իրավական ակտերի, ինչպես նաև դրանցում լրացումների և փոփոխությունների վերաբերյալ նախագծերի մշակման աշխատանքները: Վարչության պետի հանձնարարությամբ ստուգում է սննդամթերքի և կերի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում կնքվող միջազգային պայմանագրերի նախագծերի իրավական վավերությունը և ձևակերպումների իրավաբանական ճշտությունը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ 
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 01.11.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

5. ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմ
5.1. Աշխատակազմի ղեկավար (ծածկագիր՝ 37-1.1-1)

Ապահովում է Աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների իրականացումը: Մասնակցում է Աշխատակազմի կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություններ կատարելու նախապատրաստման աշխատանքներին: Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստումն անցկացնելու համար քաղաքացիական ծառայության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնում է համապատասխան հայտեր: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է Աշխատակազմին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները: Համակարգում է Նախարարության միջնաժամկետ ծախսային  ծրագրերով, Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրով, հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ, ռազմավարական այլ ծրագրերով Աշխատակազմի գործունեության, ձեռք բերված արդյունքների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ սահմանված կարգով և ժամկետներում հաշվետվությունների ներկայացումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) կամ բնագիտական, կամ հումանիտար-սոցիալական մասնագիտությունների գծով,
* քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն երեք տարին` ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի և անգլերենի ազատ տիրապետում,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 01.11.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

5.2. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցության և զարգացման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 37-2.1-43)
Իր իրավասության սահմաններում ապահովում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցության և զարգացման քաղաքականության մշակումը և իրականացումը, ինչպես նաև փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ոլորտում համագործակցության համաձայնագրերի և միջկառավարական պայմանագրերի նախագծերի նախապատրաստումը: Կազմակերպում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցության և զարգացման գործիքների մշակումը, ըստ անհրաժեշտության առկա գործիքների փոփոխության առաջարկությունների ներկայացումը: Կազմակերպում է ՀՀ փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության աջակցման ծրագրեր իրականացնող օտարերկրյա և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը, քննարկում դրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի հասցեավորման հարցերը, փորձում է դրանք համադրել և ներդաշնակեցնել կառավարության կողմից նույն ուղղությամբ վարվող քաղաքականության նպատակներին: Իր իրավասության շրջանակում ապահովում է ՀՀ վարչապետին կից գործող ՓՄՁ զարգացման խորհրդի նիստերի անցկացման նախապատրաստումը, օրակարգում ներառված հարցերում շահագրգիռ կառույցների հետ նախնական քննարկումը, համաձայնեցումը, վերլուծումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ 
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի կամ անգլերենի ազատ տիրապետում:

Մրցույթը կկայանա 02.11.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

5.3. Գործերի կառավարման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 37-2.1-45)
Ապահովում է Աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներին, ինչպես նաև Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի աշխատակազմին գրենական պիտույքներով, անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով: Ղեկավարում է տեղակայված գույքի գրանցման, բաշխման, նրա տեղաշարժման աշխատանքները, ինչպես նաև ապահովում է Նախարարության պահեստ մուտքագրվող ապրանքանյութական պաշարների շարժի (մուտքի և ելքի) հաշվառումը: Կազմակերպում է Աշխատակազմի կենտրոնական ապարատի ամենամյա գույքագրումը և գույքագրման արդյունքների հիման վրա համապատասխան ակտերի կազմումը: Ապահովում է անսարք և հետագայում օգտագործման համար ոչ պիտանի գույքի և նյութերի համար համապատասխան արձանագրությունների կազմումը: Ապահովում է կապի միջոցների, ջեռուցման, ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, կոյուղու, կաթսայատան, էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների և ապարատների, վերելակների ինժեներատեխնիկական սպասարկումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ 
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 07.11.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

5.4. Եվրասիական տնտեսական միության և արտաքին առևտրի վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 37-2.2-96)
Իր իրավասության շրջանակներում համակարգում է Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության աշխատանքները: Իրականացնում է Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի Կոլեգիայում և Խորհրդում քննարկվող հարցերի վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշման ձևավորումը և ներկայացումը: Իրականացնում է Եվրասիական տնտեսական միության Բարձրագույն խորհրդի ու միջկառավարական խորհրդի և Խորհրդի օրակարգում քննարկվող հարցերի վերաբերյալ Նախարարության դիրքորոշման ձևավորումն ու ներկայացումը: Համակարգում է Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության շրջանակներում մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորմանն ուղղված միջոցառումների մշակման և Եվրասիական տնտեսական միության չափանիշներին համապատասխանեցման աշխատանքները: Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության շրջանակներում համակարգում է ներքին շուկայի գործառնության ուղղությամբ Եվրասիական տնտեսական միության խոչընդոտների, սահմանափակումների և արգելքների բացահայտմանն ու վերացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ 
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 03.11.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

6. ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ
6.1. Իրավաբանական վարչության միջազգային պայմանագրերի իրավական ապահովման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 38-2.2-135)

Կազմակերպում է միջազգային պայմանագրերի, համաձայնագրերի և այլ իրավական ակտերի փորձաքննության աշխատանքները: Վարչության պետի հանձնարարությամբ կազմում և համապատասխան ընթացք է տալիս միջազգային պայմանագրերի նախագծերին: Կազմակերպում է ՀՀ միջազգային պայմանագրերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրումը: Կազմակերպում է ՀՀ միջազգային պայմանագրերի կնքման, փոփոխման հարցերով նախարարության գործառույթների իրականացման իրավական ապահովումը: Կազմակերպում է պետական մարմինների, Նախարարության ստորաբաժանումների կողմից իրավական գնահատական պահանջող հարցերի ընթացքը: Կազմակերպում է իրավական ակտերում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու վերաբերյալ համապատասխան առաջարկությունների ներկայացման, անհրաժեշտության դեպքում` իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) և ռուսերենի (ազատ) տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 02.11.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

6.2. Իրավաբանական վարչության իրավական խորհրդատվության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 38-2.2-136)
Կազմակերպում է քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց դիմումների, գրությունների, բողոքների պատասխանների կազմման աշխատանքները: Վարչության պետի հանձնարարությամբ կազմում և ներկայացնում է գործարքների նախագծեր: Կազմակերպում է մասնավորեցման և օտարման որոշումների, պետական գույքի օտարմանը վերաբերող իրավական ակտերի կազմման, դրանց ընդունմանն ուղղված աշխատանքները: Անհրաժեշտության դեպքում ղեկավարում է իրավական ակտերի նախագծերի, այդ թվում` օրենքների նախագծերի փորձաքննության և մշակման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 03.11.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

6.3. Պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների կառավարման վարչության բյուջետային վարկերի« ենթավարկերի և երաշխիքների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 38-2.3-125)
Իրականացնում է բյուջեից տրամադրված վարկերի և ենթավարկերի գծով առաջացած պարտավորությունների հաշվառում: Պատրաստում է բյուջետային վարկերի և ենթավարկերի գծով անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծեր, ստանում է դրանց իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվություն, ստանում, վերլուծում և ամփոփում է դրանց գծով ներկայացված հաշվետվությունները: Հաշվառում է ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրված բյուջետային վարկերը և ենթավարկերը, ընդունում և ամփոփում է հաշվետվություններ, իրականացնում է տրամադրված վարկերի հետվերադարձը ապահովող գործառույթներ, մշակում է տրամադրվող բյուջետային վարկերի սպասարկման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծեր, կազմում է համապատասխան պայմանագրերի նախագծեր, ստանում և վերլուծում է բյուջետային վարկերի տրամադրման պայմանագրերի իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ստացված տեղեկատվությունն ամփոփում և ներկայացնում է համապատասխան ստորաբաժանումներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 07.11.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

7. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմ
7.1. Աշխատակազմի ղեկավար (ծածկագիր՝ 42-1.1-1)

Ապահովում է Աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների իրականացումը: Մասնակցում է Աշխատակազմի կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություններ կատարելու նախապատրաստման աշխատանքներին: Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստումն անցկացնելու համար քաղաքացիական ծառայության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնում է համապատասխան հայտեր: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է Աշխատակազմին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները: Համակարգում է Կոմիտեի միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով, Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրով, հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ, ռազմավարական այլ ծրագրերով Աշխատակազմի գործունեության, ձեռք բերված արդյունքների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ սահմանված կարգով և ժամկետներում հաշվետվությունների ներկայացումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն երեք տարին` ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի (ազատ) կամ անգլերենի, կամ ֆրանսերենի, կամ գերմաներենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 24.10.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

7.2. Ֆինանսահաշվային վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահ (ծածկագիր՝ 42-2.1-1)
Կազմակերպում է Կոմիտեի հաշվապահական հաշվառման աշխատանքները` գործող իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Կազմակերպում է Կոմիտեի պահպանման ծախսերի հաշվառումը, օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը: Կազմակերպում է դրոշմապիտակների և ակցիզային դրոշմանիշների ստացման, պահպանման և տրամադրման հաշվառումը: Կազմակերպում է Կոմիտեի ծառայողական ավտոմեքենաների շահագործման համար բենզինի և դիզելային վառելիքի կտրոնների, ինչպես նաև էներգետիկ նպատակով դիզելային վառելիքի կտրոնների ստացումը պատասխանատու ստորաբաժանումից, պահպանումը, հաշվառումը և տրամադրումը: Կազմակերպում է սոցիալական փաթեթի շրջանակում հայտերի ընդունումը, դրանց հիման վրա վճարումների ապահովումը և համապատասխան հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը, հավաստագրերի ստացումը և տրամադրումը աշխատակիցներին: Կազմակերպում է ՀՀ պետական բյուջեի հատկացումների միջծրագրային և միջհոդվածային վերաբաշխման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 27.10.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ք. Երևան, Տերյան 89:

Հարցաշարեր՝

7.3. Ֆինանսահաշվային վարչության հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 42-2.3-30)
Իրականացնում է Կոմիտեի հաշվապահական հաշվառման աշխատանքները` գործող իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Իրականացնում է Կոմիտեի պահպանման ծախսերի հաշվառումը, օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը: Իրականացնում է Կոմիտեի ապրանքանյութական արժեքների ստացման, պահպանման և տրամադրման հաշվառումը: Իրականացնում է Կոմիտեի ծառայողական ավտոմեքենաների շահագործման համար բենզինի և դիզելային վառելիքի կտրոնների, ինչպես նաև էներգետիկ նպատակով դիզելային վառելիքի կտրոնների ստացումը պատասխանատու ստորաբաժանումից, պահպանումը, հաշվառումը և տրամադրումը: Իրականացնում է Կոմիտեի փոստային ծառայությունների մասով ստացված նամականիշների պահպանումը, հաշվառումը և տրամադրումը այլ ստորաբաժանումներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 01.11.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

7.4. Ֆինանսահաշվային վարչության ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 42-2.3-36)
Իրականացնում է Կոմիտեի միջնաժամկետ և հաջորդ տարվա ծախսերի հայտերի կազմումը: Իրականացնում է Կոմիտեի պահպանման տարեկան ծախսերի նախահաշիվների և դրանց փոփոխությունների կազմումը: Իրականացնում է ՀՀ պետական բյուջեի հատկացումների միջծրագրային և միջհոդվածային վերաբաշխման աշխատանքներ: Իրականացնում է Կոմիտեին մատուցված ծառայությունների, աշխատանքների և մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումներ: Իրականացնում է ՀՀ մաքսային ծառայության կողմից հավաքագրվող մաքսային վճարների վերաբերյալ (ըստ հարկատեսակների և ըստ մաքսատների) օպերատիվ տվյալների հավաքագրում, համադրումը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կենտրոնական գանձապետարանի և լիազոր բանկերի տվյալների հետ և դրանց տեղեկանքների կազմում ու ամփոփում, ինչպես նաև հարկային մուտքերի վերաբերյալ տեղեկատվության (ըստ հարկային (տարածքային) տեսչությունների) հավաքագրում:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 03.11.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

7.5. Ֆինանսահաշվային վարչության աշխատավարձի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 42-2.3-40)
Իրականացնում է աշխատաժամանակի տեղեկագրերի հիման վրա աշխատավարձերի հաշվարկումը, վճարման ցուցակների կազմումը և վճարման ներկայացումը: Իրականացնում է Կոմիտեի աշխատակիցների տեղական և արտասահմանյան գործուղումների մասով ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունման, ստուգման, հաշվարկման, վճարման ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման աշխատանքներ: Իրականացնում է հարկային (եկամտային հարկ և այլ վճարներ) հաշվետվությունների և պետական վիճակագրական հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման աշխատանքներ: Իրականացնում է սոցիալական փաթեթի շրջանակում դիմումների ընդունումը, համեմատումը սոցիալական փաթեթի շտեմարանում առկա տեղեկատվության հետ, դրանց հիման վրա վճարման ցուցակների կազմումը, վճարման ներկայացումը և դրա շրջանակներում այլ աշխատանքներ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 02.11.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

8. ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ
8.1. Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման վարչության շինարարական ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ
(ծածկագիր` 46-2.3-48)

Իրականացնում է շինարարական ծրագրերի գնման հայտերի կազմման աշխատանքները: Իրականացնում է Կոմիտեի աշխատակազմի կողմից կնքված գնման պայմանագրի կողմի (կապալառուի)` պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման աշխատանքների հսկողությունը և անհրաժեշտության դեպքում դրա արդյունքներով Բաժնի պետին ներկայացնում է առաջարկություններ` պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ: Իրականացնում է շինարարական ծրագրերի ընդունման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 02.11.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

8.2. Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման վարչության բնակարանային ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 46-2.3-50)
Իրականացնում է բնակարանային ծրագրերի շրջանակներում ստացված դիմում - հայտերի ամփոփման աշխատանքները: Իրականացնում է հավակնորդ շահառուների ցուցակների կազմման աշխատանքները: Իրականացնում է բնակարանների բաշխման գործընթացի հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 03.11.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

9. ՀՀ Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմ
9.1. Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 62-2.3-12)

Կազմակերպում է մարզային սպորտային միջոցառումներ: Վերահսկում է երաժշտական դպրոցների և ոչ պետական սպորտային կազմակերպությունների գործունեության համապատասխանությունը օրենսդրությանը: Օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակներում համակարգում է պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանման ու օգտագործման հետ կապված աշխատանքները: Նախապատրաստում և Բաժնի վարիչին է ներկայացնում միջոցառումների ցանկ մարզային ենթակայության սպորտային օբյեկտների կառուցման, հանգստի գոտիների ստեղծման, պահպանման և շահագործման վերաբերյալ: Համակարգում է մարզի տարածքում գործող պետական գրանցում ունեցող կրոնական կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ 
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 31.10.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

9.2. Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 62-2.3-28)
Իրականացնում է քաղաքաշինական գործունեության հսկողություն, առաջարկություն է ներկայացնում Բաժնի պետին` սահմանված կարգով միջոցներ ձեռնարկելու ապօրինի շինարարության կանխման, կասեցման և վերացման ուղղությամբ: Իրականացնում է Մարզի համայնքներում քաղաքաշինական գործունեության պլանային և ըստ անհրաժեշտության ստուգումներ: Իրականացնում է Մարզի բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի, գոտիավորման նախագծերի մշակման աշխատանքները և համաձայնեցումների գործընթացը պետական կառավարման լիազոր մարմինների հետ, նախապատրաստում է եզրակացություններ տարածքային զարգացման, տարաբնակեցման ուրվագծերի ու նախագծերի վերաբերյալ: Իրականացնում է համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքների մանրամասն հատակագծման նախագծերի պատվիրատուի գործառույթներ, մասնակցում է հուշարձանների պահպանական գոտիների նախագծերի մշակման աշխատանքներին, իրականացնում է քաղաքաշինական գործունեության մոնիտորինգ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ 
* բարձրագույն կրթություն` շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 27.10.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

10. ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմ
10.1. Քաղաքաշինության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 63-2.3-27)

Վարչության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է մարզային ենթակայության ջրմուղ-կոյուղու, ջրերի մաքրման և այլ կոմունալ կազմակերպությունների աշխատանքների կազմակերպմանը և վերահսկմանը: Վարչության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է մարզային ենթակայության ջրմուղ-կոյուղու կազմակերպությունների աշխատանքների ծրագրմանը` ազգաբնակչությանը բնականոն ջրամատակարարման, ջրահեռացման, խմելաջրի մաքրման ուղղությամբ: Վարչության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է բնակավայրերի կանաչապատման, մաքրման և աղբի ու թափոնների վերամշակման աշխատանքների իրականացմանը: Վարչության պետի հանձնարարությամբ մշակում է միջոցառումների ծրագիր` մարզի համայնքներում սանիտարահիգիենիկ վիճակի բարելավման և կանաչապատման ուղղությամբ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ 
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 11-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 11-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 13.10.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

11. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմ
11.1. Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 67-2.1-5)

Կազմակերպում է առողջապահության ոլորտի կազմակերպությունների գործունեությունը, ապահովում է ոլորտում բարեփոխումների քաղաքականության իրականացումը: Կազմակերպում է առողջապահության և սոցիալական ապահովության ոլորտին առնչվող օրենսդրական և իրավական ակտերի կատարումը: Կազմակերպում է առողջապահության և սոցիալական ապահովության ոլորտի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ընթացիկ և հեռանկարային ծրագրերի մշակման աշխատանքները: ՀՀ Շիրակի մարզի տարածքում կազմակերպում է հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումներ, սանիտարահիգիենիկ միջոցառումներ, վարակիչ և զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների ու թունավորումների կանխարգելման նպատակով: Կազմակերպում է վերահսկողություն բժշկական հաստատություններում դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման, բաշխման, պահպանման և հաշվառման աշխատանքների նկատմամբ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ 
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 26.10.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

11.2. Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի պետ (ծածկագիր` 67-2.2-45)
Ապահովում է Մարզի տարածքում ոստիկանության, ազգային անվտանգության, զինապարտների հաշվառման, զորակոչի, զորահավաքի և վարժական հավաքների կազմակերպման խնդիրների առնչությամբ հանրապետական տարածքային ծառայությունների ղեկավարների հետ վարվող խորհրդակցությունների նախապատրաստական աշխատանքները և Մարզի տարածքում հասարակական կարգի պահպանման և ամրապնդման նպատակով ոստիկանության և ազգային անվտանգության ոլորտի հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների ղեկավարներին մարզպետի իրավասության սահմաններում տրվող հանձնարարականների և կարգադրությունների նախագծերի կազմման աշխատանքները: Ապահովում է Մարզի տարածքում արտակարգ իրավիճակների քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի հանրապետական գործադիր մարմնի տարածքային ծառայության ղեկավարին մարզպետի իրավասության սահմաններում տրվող հանձնարարականների և կարգադրությունների նախագծերի կազմման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 13.10.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

12. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմ
12.1. Հեռահաղորդակցության վարչության ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիական զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 89-2.3-70)

Մշակում է հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների և ցանցերի ոլորտում փոխկապակցումը կարգավորող կանոնակարգերը: Մշակում է վերջնակետային սարքավորումների օգտագործման և հանրային էլետրոնային հաղորդակցության ցանցերին դրանց միացումը կարգավորող կանոնակարգերը: Մշակում է ոչ կառավարական ռադիոկանչերի նշանների հաղորդման ընթացակարգերը: Իրականացնում է ռադիոհաճախականությունների տիրույթի, արբանյակային ուղեծրի հատվածների և համարային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն ու դրանց արդյունավետ կառավարումը: Իրականացնում է հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների և ցանցերի ոլորտի լիցենզավորված անձանց միջև առաջացած տարաձայնությունների, բաժանորդների հարցադրումների և բողոքների քննարկումները, տալիս է պարզաբանումներ և առաջարկություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով կամ էլեկտրոնային սարքեր ու սարքավորումներ, կամ ռադիոտեխնիկա, կամ կապի ցանցեր և կոմուտացիայի (փոխարկման) համակարգեր, կամ բազմաճյուղ հեռուստակապային համակարգեր, կամ ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր, կամ կառավարումը և տեղեկատվությունը տեխնիկական համակարգերում, կամ հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր, կամ տեղեկատվության մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 26.10.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

12.2. Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 89-2.3-71)
Իրականացնում է հանրային ծառայությունների ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքները և նախապատրաստում դրանց նախագծերը: Ընդունում է լիցենզավորման, թույլտվություններ ստանալու հայտերը, ամփոփում դրանց վերաբերյալ հանձնաժողովի այլ ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված կարծիքները‚ մշակում լիցենզիաների, թույլտվությունների պայմանները և այդ գործընթացը կանոնակարգող իրավական ակտերը: Մասնակցում է լիցենզիաների, թույլտվությունների պայմանների և այդ գործընթացը կանոնակարգող իրավական ակտերի մշակման և դրանց պարբերաբար կատարելագործման աշխատանքներին, ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ: Ներկայացնում է լիցենզիաներում, թույլտվություններում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ առաջարկություններ: Իրականացնում է ՀՀ էներգետիկայի բնագավառում և ջրային համակարգում կարգավորվող անձանց կողմից ՀՀ պետական բյուջե վճարվող պետական տուրքերի հաշվառման և վերահսկման աշխատանքները:
՛Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ կամ էներգետիկա և էներգամեքենաշինություն կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 24.10.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

2.1-4.1, 5.2-6.3 և 7.2-12.2 ենթակետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհուրդ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 27.09.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ
(ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. (011) 54-11-38,
(011) 56-64-62) կամ այցելել Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք (www.csc.am):
Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթներին մասնակցելու համար

ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները չեն վերադարձվում:

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի սեպտեմբերի 6-ի թիվ 28 (193) համարում ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի կողմից հրապարակված «1. Վերահսկողական ծառայության հինգերորդ բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-3.2-241)» քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցելու համար մրցույթի հայտարարության մեջ  մրցույթի անցկացման նշված օրը՝ 11.10.2017 թվականի փոխարեն պետք է լինի 27.10.2017 թվական:

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ կառավարության աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ՝ ՀՀ կառավարության աշխատակազմում
քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Կառավարության աշխատակազմի առաջին բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 02-3.2-5)
Իրականացնում է Աշխատակազմի աշխատակիցների գաղտնի տեղեկություններին առնչվելու թույլտվության ձևակերպումը, իրազեկում է Աշխատակազմի աշխատակիցներին գաղտնի գործավարության կարգի և գաղտնիության ռեժիմն ապահովելու վերաբերյալ: Իրականացնում է չհրկիզվող և մետաղյա պահարանների բանալիների, անձնական մետաղյա կնիքների ու դրոշմակնիքների հաշվառումը, մասնակցում է փաստաթղթերը պետական արխիվ հանձնելու կամ համապատասխան կարգով ոչնչացնելու աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
*           համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կանցկացվի 17.10.2017թ.՝ ժամը 10.00-ին, ՀՀ կառավարության շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 1):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ կառավարության աշխատակազմ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են` երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, հինգշաբթի, ուրբաթ` ժամը 1400-ից մինչև 1700-ը (մուտքը՝ անցագրային բյուրոյից):

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 27.09.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ կառավարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել ՀՀ կառավարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Կառավարական տուն 1, հեռ. 51-57-55):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Իրավաբանական վարչության վարչական գործերով պետական շահերի պաշտպանության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 38-3.2-187)
Մասնակցում է իրավական ակտերում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելու, անհրաժեշտության դեպքում՝ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքներին: Մասնակցում է աշխատանքային խմբերի ու հանձնաժողովների աշխատանքներին, դատական պրակտիկայի ուսումնասիրության արդյունքում և իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում իրավական ակտերում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքներին: Մասնակցում է Նախարարության կողմից կնքվող վարչական գործերով հաշտության համաձայնությունների նախագծերի մշակմանը, ինչպես նաև վարչական գործերով ի վնաս Նախարարության կայացված դատական ակտերի դեմ բողոք բերելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությանն ուղղված միջնորդությունների նախապատրաստմանը: Մասնակցում է վարչական գործերով պետության գույքային շահերի պաշտպանության ոլորտում Նախարարության կանոնադրությամբ հաստատված գործառույթների իրականացմանը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 25.10.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք.Երևան, Մելիք-Ադամյան 1):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ գունավոր լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 1400-ից մինչև 1700-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 27.09.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1, հեռ. (011) 80-01-23):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Լիցենզավորման գործակալության դիտարկումների և վերլուծության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 12-3.2-163)
Նախապատրաստում է նախարարություններից, գերատեսչություններից, կազմակերպություններից, քաղաքացիներից ստացված գրությունների պատասխանները: Մասնակցում է առողջապահության ոլորտում լիցենզավորմանը վերաբերող նորմատիվ և գերատեսչական ակտերի մշակմանը, լիցենզավորված սուբյեկտների կողմից տվյալ գործունեությունն իրականացնելու համար պարտադիր պահանջների և պայմանների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության ապահովման նպատակով իրականացվող դիտարկումներին, ստուգումներին և ուսումնասիրություններին, ինչպես նաև լիցենզավորված սուբյեկտների վերաբերյալ տեղեկությունների հաշվառման, վերլուծման և գնահատման աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթը կկայանա 20.10.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 900-ից մինչև 1200-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 27.09.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3, հեռ. 56-50-85):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն)
հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության
հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. Տրանսպորտի վարչության տեխնիկական քաղաքականության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 26-3.2-3)
Մասնակցում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող և ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի նախագծերի մշակմանը:
Մրցույթը կանցկացվի 24.10.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Նալբանդյան 28):

2. Ճանապարհային ոլորտը կարգավորող բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 26-3.3-29)
Մասնակցում է ճանապարհային ոլորտում ծառայությունների մատուցման միասնական սկզբունքների մշակման և դրանց պահպանման նկատմամբ հսկողության աշխատանքների իրականացմանը:
Մրցույթը կանցկացվի 27.10.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Նալբանդյան 28):

1, 2 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնների լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 27.09.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Նալբանդյան 28, հեռ. 59-01-17):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) հայտարարում է մրցույթ` Ծառայության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. Գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 81-3.3-5)
Իրականացնում է Աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված միջազգային համադրումների ծրագրի շրջանակում դիտարկվող ապրանք-ներկայացուցիչների գների և ծառայությունների սակագների ստուգման, ամփոփման աշխատանքներ, միջին և հանրապետական գների հաշվարկ և պատրաստում է նյութեր՝ ԱՊՀ վիճակագրության պետական կոմիտե ներկայացնելու համար: Մասնակցում է տնտեսության տարբեր ոլորտների գների դիտարկման ինդեքսների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակման աշխատանքներին: Հաշվարկում է բեռների, ուղեբեռների փոխադրումների միջին սակագների ինդեքսը՝ ըստ հանրապետության և տրանսպորտային տարբեր միջոցների, ինչպես նաև կապիտալ ներդրումների և շինմոնտաժային աշխատանքների ինդեքսները: Մասնակցում է «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական-վերլուծական ամսական զեկույցի «Գներ և սակագներ» հատվածի և «Սպառողական գների ինդեքսը (գները)
ՀՀ-ում» տեղեկագրի պատրաստման աշխատանքներին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: Տիրապետում է ռուսերենին (ազատ) կամ անգլերենին (կարդում է և կարող է բացատրվել):
Մրցույթը կկայանա 18.10.2017թ.՝ ժամը` 1000-ին, Ազգային վիճակագրական ծառայության շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

2. Անձնակազմի կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 81-3.3-52)
Իրականացնում է պաշտոնի նշանակվող անձանց անձնական գործերի հաշվառման, հանձնման-ընդունման, պահպանման աշխատանքները: Մասնակցում է Աշխատակազմի առաջատար թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքներին, ինչպես նաև կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար օրենքով սահմանված գործընթացին: Կատարում է Ծառայության աշխատողների անձնական տվյալների մուտքագրման աշխատանքներ համակարգչային ծրագրերում: Իրականացնում է ներքին և անհատական իրավական ակտերի հաշվառման աշխատանքները: Մասնակցում է Ծառայության համակարգում աշխատող զինապարտների հաշվառման քարտերի վերստուգման, աշխատանքի ընդունված զինապարտների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման աշխատանքներին: Իրականացնում է Աշխատակազմի աշխատողների աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի վարման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է անձնակազմի կառավարման գործառույթների ուսումնասիրմանը, վերլուծմանը: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: Ունի սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի
2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 25.10.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Ծառայության շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

1, 2 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնների լիազորությունների հետ կապված «Պետական վիճակագրության մասին», «Պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների և իրենց լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Ազգային վիճակագրական ծառայություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 900-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 27.09.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմ (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ, հեռ. (011) 52-44-97):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը (այսուհետ` Հանձնաժողով) հայտարարում է մրցույթ՝ Հանձնաժողովի
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 84-3.1-4)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ներքին աուդիտին, ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագծի, ներքին աուդիտի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի մշակման, վերանայման աշխատանքներին: Յուրաքանչյուր աուդիտի ավարտից հետո կազմում է հաշվետվություն: Մասնակցում է ներքին աուդիտի իրականացման համար առանձին մեթոդաբանության և այլ վերլուծական աշխատանքների մշակման, ինչպես նաև վերանայման գործընթացներին, նախապատրաստում է անհրաժեշտ փաստաթղթեր: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնների լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* բավարարում է «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի
9-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով սահմանված պահանջները,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթը կկայանա 19.10.2017թ.` ժամը 1000-ին, Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի շենքում (ք. Երևան, Իսահակյան 28):
***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 900-ից մինչև 1200-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 27.09.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի աշխատակազմ
(ք. Երևան, Իսահակյան 28, հեռ. 52-94-62):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է Նախարարության աշխատակազմում
քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու մասին

1. Եկամուտների քաղաքականության և վարչարարության մեթոդաբանության վարչության վարչարարության մեթոդաբանության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 38-4.1-62)
Մասնակցում է հարկման և մաքսային հարաբերություններում միասնական հարկային ու մաքսային վարչարարության մեթոդաբանության, դրա սկզբունքների, առաջնայնությունների և գերակայությունների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակմանը, հարկային ու մաքսային վարչարարության հարցերով իրականացվող վարչարարության մեթոդաբանության խնդիրներին վերաբերող հարցերով տարբեր կազմակերպությունների (այդ թվում՝ միջազգային) ներկայացուցիչների հետ համագործակցության աշխատանքներին, հարկային և մաքսային վարչարարության ուղղությամբ անհրաժեշտ բարեփոխումների վերաբերյալ առաջարկությունների քննարկմանը՝ համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հետ: Իրականացնում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի վերաբերյալ առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության ու արխիվացման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

2. Եկամուտների քաղաքականության և վարչարարության մեթոդաբանության վարչության ԵՏՄ մաքսային քաղաքականության և օրենսդրական կարգավորման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 38-4.1-63)
Մասնակցում է մաքսային քաղաքականության հիմնախնդիրների, այդ թվում՝ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում իրականացվող միասնական մաքսային քաղաքականության հիմնախնդիրների վերլուծության և դրանց լուծման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքներին, Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը ՀՀ անդամակցության շրջանակներում մաքսային քաղաքականության կանոնակարգման ուղղությամբ Բաժնի պետին առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքներին, մաքսային վճարների գծով եկամուտների հավաքագրման մեխանիզմներում առաջարկվող փոփոխությունների մշակման աշխատանքներին: Իրականացնում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի վերաբերյալ առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 1400-ից մինչև 1700-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 22.09.2017թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան,Մելիք-Ադամյան 1, հեռ. (011) 80-01-23):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է Նախարարության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

1. Շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և ջրային ռեսուրսների պահպանության քաղաքականության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 16-4.1-98)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների պահպանության և ողջամիտ օգտագործման և վերականգնման բնագավառի պետական քաղաքականության ձևավորմանը, ծրագրերի ու ռազմավարական ուղղությունների մշակմանը և դրանց իրականացման մոնիտորինգին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության գործընթացը կարգավորող իրավական ակտերի նախագծերի մշակմանը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* առնվազն միջնակարգ կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1300-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 22.09.2017թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3, 504 սենյակ, հեռ. (011) 81-85-04):


 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը (այսուհետ` Հանձնաժողով) հայտարարում է Հանձնաժողովի
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

1. Ֆինանսական վերլուծության վարչության առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 89-4.1-18)
Մասնակցում է հանրային ծառայությունների ոլորտում սակագների սահմանման (վերանայման) հայտերի, լիցենզավորման, թույլտվությունների ստացման, հայտերի ֆինանսատնտեսական փորձաքննության աշխատանքներին, կարգավորվող անձանց կողմից ներկայացվող ֆինանսատնտեսական տեղեկատվությունների վերլուծության աշխատանքներին: Իրականացնում է Վարչության փաստաթղթային սպասարկումը, վարում է փաստաթղթերի‚ Հանձնաժողովի որոշումների գրանցամատյանները: Իրականացնում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող փաստաթղթերի պահպանության ու արխիվացման աշխատանքները: Մասնակցում է Վարչության աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 1000-ից մինչև 1300-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 22.09.2017թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Հանձնաժողովի աշխատակազմ (ք. Երևան, Սարյան 22, հեռ. 52-53-40-108):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն)
հայտարարում է Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

1. Բագրատաշենի սահմանային հսկիչ կետի առաջատար մասնագետ-տեսուչ (ծածկագիր` 30/1-4.1-60)
Մասնակցում է անասնաբուժական հսկման ենթակա ապրանքների ներմուծման, արտահանման, տարանցիկ փոխադրման գործընթացների նկատմամբ վերահսկողությանը, մասնավորապես՝ անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթերի տրամադրման, նմուշառման, փաստաթղթային և ֆիզիկական ստուգազննման` կենդանիների զննում, տեղափոխման (փոխադրման) պայմանների ու ռեժիմի համապատասխանություն և այլն, ինչպես նաև իրականացված հսկողական միջոցառումների հիման վրա համապատասխան որոշումների ընդունման, տարանցիկ փոխադրման թույլտվության տրամադրման աշխատանքներին: Մասնակցում է սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի ներմուծման, արտահանման, տարանցիկ փոխադրման գործընթացների նկատմամբ, անվտանգություն հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթերի տրամադրման, դրոշմակնքման, կարգադրագրերի կազմման, փաստաթղթային ստուգման, զննման և (կամ) նմուշառման, տարանցիկ փոխադրման թույլտվության տրամադրման աշխատանքներին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման և պարենամթերքի տեխնոլոգիա կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով, կամ անասնաբուժություն, կամ անասնաբուծություն, կամ անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն, կամ քիմիա, կամ մանրէաբանություն (միկրոբիոլոգիա), կամ բժշկականխարգելման գործ մասնագիտությամբ,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 22.09.2017թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Ծառայության աշխատակազմ
(ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2, 1-ին հարկ, հեռ. 20-38-57, ներքին համար՝ 122):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն) հայտարարում է Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական
ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

1. «Կենտրոն-2» սոցիալական ապահովության տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 25/1-4.1-147)
Համապատասխան ծրագրային գործիքների միջոցով մշակում է Ծառայության կողմից նշանակվող կենսաթոշակ, նպաստ, պարգևավճար և այլ դրամական վճարներ (այսուհետ՝ կենսաթոշակ) նշանակելու, վերահաշվարկելու և Ծառայության իրավասությունների շրջանակների մեջ մտնող մյուս դիմումները (այսուհետ` դիմում), համապատասխան ծրագրային գործիքների միջոցով դիմումում և կից ներկայացված փաստաթղթերում առկա տեղեկատվությունը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստացված տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ներառում է պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանում: Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով և դեպքերում առաջարկություն է ներկայացնում Բաժնի պետին՝ կենսաթոշակ նշանակելու, վերահաշվարկելու, կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելու և վերականգնելու, կենսաթոշակ վճարելը դադարեցնելու և վերսկսելու, կենսաթոշակի տեսակը փոխելու, կենսաթոշակի գործը տեղափոխելու, չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարելու, կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում թաղման նպաստը վճարելու կամ այդ գործառնությունները մերժելու վերաբերյալ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* առնվազն միջնակարգ կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 22.09.2017թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Ծառայության աշխատակազմ (ք. Երևան, Նալբանդյան 13,
հեռ. (060) 65-40-36):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) հայտարարում է Ծառայության աշխատակազմում
քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու մասին

1. Երևան քաղաքի գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 81-4.3-28)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված հաշվետվությունների հավաքագրման, տրամաբանական ստուգման և ամփոփման աշխատանքներին: Վարում է վարչական շրջաններում գրանցված կազմակերպությունների հաշվառման մատյանները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի փաստաթղթային սպասարկումը, ապահովում է փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից ու խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության ու արխիվացման աշխատանքները: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* առնվազն միջնակարգ կրթություն,
* սույն պաշտոնի լիազորությունների հետ կապված «Պետական վիճակագրության մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

2. Շինարարության վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 81-4.2-15)
Հավաքագրում, մշակում և մուտքագրում է վիճակագրական հաշվետվությունները, կատարում է կապիտալ շինարարության ցուցանիշների հաշվարկներ: Մասնակցում է «Կապիտալ շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում» տեղեկագրի պատրաստմանը: Ապահովում է փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* առնվազն միջնակարգ կրթություն,
* սույն պաշտոնի լիազորությունների հետ կապված «Պետական վիճակագրության մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում,
* սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Ազգային վիճակագրական ծառայություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 900-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 22.09.2017թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Ծառայության աշխատակազմ (ք.Երևան, Կառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, N 719 սենյակ, հեռ. (011) 52-44-97):

 

Թարմացվել՝ 06.09.2017թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է մրցույթ` համապատասխան
մարմինների աշխատակազմերում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատակազմ
1.1. Քարտուղարության ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների բազաների և կապի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 11-2.2-11)

Կազմակերպում է Նախարարությունում, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում շահագործվող կառավարման Էլեկտրոնային համակարգերի, համակարգչային տեխնիկայով հագեցածության և կապի վերաբերյալ տեղեկատվության պարբերական հավաքագրումը, ամփոփումը և վերլուծությունը: Կազմակերպում է Նախարարությունում շահագործվող համակարգչային աշխատանքային կայաններին անհրաժեշտ ծրագրային ապահովման տեղադրման և սպասարկման աշխատանքները: Կազմակերպում է տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների տեղեկատվայնացմանն առնչվող համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը (պատրաստումը):
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 11.10.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

1.2. Զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 11-2.2-17)
Ապահովում է մասնակցություն քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում զորահավաքային նախապատրաստության ծրագրերի մշակման և այդ ծրագրերով նախատեսված միջոցառումների կատարման աշխատանքներին: Ապահովում է ՀՀ պաշտպանության նախարարության հետ պատերազմի ժամանակ գործելու և զորահավաքային պատրաստականության խնդիրների ու գործառույթների համաձայնեցումը: Ապահովում է Նախարարության համակարգի աշխատողների զինվորական հատուկ հաշվառման և ամրագրման աշխատանքները: Ապահովում է զորահավաքային նախապատրաստության ծրագրերի, պլանների մշակման աշխատանքները: Ապահովում է զորահավաքային պլանների կատարման և զորահավաքային ծավալման ու քաղաքացիական պաշտպանության ուսումնական վարժանքների անցկացման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններին առնչվելու՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան ձևի ձևակերպված առնվազն երեք տարվա թույլտվություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 13.10.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

2. ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմ
2.1. Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 14-2.3-381)

Իրականացնում է պետական գրանցման գործընթացը: Իրականացնում է առևտրային իրավաբանական անձանց պետական գրանցման կամ պետական գրանցումը մերժելու աշխատանքները: Իրականացնում է առևտրային իրավաբանական անձանց վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպմամբ պայմանավորված պետական գրանցման կամ պետական գրանցումը մերժելու աշխատանքները: Իրականացնում է ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց (բացառությամբ` հասարակական միավորումների, հիմնադրամների և ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց միությունների) վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպմամբ պայմանավորված պետական գրանցման կամ պետական գրանցումը մերժելու աշխատանքները: Իրականացնում է հաշվառման համար ներկայացված իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների հաշվառման կամ հաշվառումը մերժելու աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝   
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 06.10.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

3. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմ
3.1. ՀՀ տրանսպորտային տեսչության ռիսկերի գնահատման և վերլուծությունների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 26-2.2-93)

Ապահովում է տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի կատարման նկատմամբ վերահսկողություն: Մասնակցում է ավտոտրանսպորտով կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների կազմակերպման աշխատանքներին: Ապահովում է ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպություններին ներկայացվող` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության ռիսկերի հետազոտման, գնահատման և տվյալների վերլուծության աշխատանքները: Ապահովում է ՀՀ և oտարերկրյա փոխադրողների կողմից միջազգային հաղորդակցությունում ուղևորափոխադրումների իրականացմանը ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացված վերահuկողության ռիսկերի հետազոտման, գնահատման և տվյալների վերլուծության աշխատանքները: Ապահովում է uահմանված կարգով լիցենզավորված տրանuպորտային գործունեություն իրականացնողների կողմից լիցենզիայի պայմանների կատարման նկատմամբ իրականացված վերահuկողության ռիսկերի հետազոտման, գնահատման և տվյալների վերլուծության աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝   
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող
1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 13.10.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

3.2. ՀՀ տրանսպորտային տեսչության վերահսկողության և ստուգումների բաժնի պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 26-2.3-93)
Իրականացնում է մարզերում տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի կատարման նկատմամբ վերահսկողություն: Կազմակերպում է ավտոտրանսպորտով կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների աշխատանքներին և ուղևորափոխադրումներին ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը: Կազմակերպում է ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպություններին ներկայացվող` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության և ստուգումների իրականացման աշխատանքները: Կազմակերպում է ՀՀ և oտարերկրյա փոխադրողների կողմից միջազգային հաղորդակցությունում փոխադրումների իրականացմանը ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ իր իրավաuությունների uահմաններում վերահuկողության և ստուգումների իրականացման աշխատանքները: Կազմակերպում է uահմանված կարգով լիցենզավորված տրանuպորտային գործունեություն իրականացնողների կողմից լիցենզիայի պայմանների կատարման նկատմամբ վերահuկողության և ստուգումների իրականացման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող
2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 11.10.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

3.3. ՀՀ տրանսպորտային տեսչության վերահսկողության և ստուգումների բաժնի գլխավոր մասնագետ-տեսուչ (ծածկագիր՝ 26-2.3-100)
Իրականացնում է տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի կատարման նկատմամբ վերահսկողություն: Մասնակցում է ավտոտրանսպորտով կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների կազմակերպման աշխատանքներին, ուղևորափոխադրումներին ներկայացվող` պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողությանը: Իրականացնում է ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության և ստուգումների իրականացման աշխատանքները: Իրականացնում է ՀՀ և oտարերկրյա փոխադրողների կողմից միջազգային հաղորդակցությունում փոխադրումների իրականացմանը ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ իր իրավաuությունների uահմաններում վերահuկողության և ստուգումների իրականացման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝   
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 10.10.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

3.4. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչության վերահսկողության և ստուգումների բաժնի գլխավոր մասնագետ-տեսուչ (ծածկագիր՝ 26-2.3-102)
 Իրականացնում է տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի կատարման նկատմամբ վերահսկողություն: Մասնակցում է ավտոտրանսպորտով կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների կազմակերպման աշխատանքներին, ուղևորափոխադրումներին ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողությանը: Իրականացնում է ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության և ստուգումների իրականացման աշխատանքները: Իրականացնում է ՀՀ և oտարերկրյա փոխադրողների կողմից միջազգային հաղորդակցությունում փոխադրումների իրականացմանը ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ իր իրավաuությունների uահմաններում վերահuկողության և ստուգումների իրականացման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝   
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 06.10.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

4. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական
ծառայության աշխատակազմ
4.1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 30/1-2.1-15)

Ապահովում է Ծառայության համակարգում գործող ծրագրային ապահովումների տեղեկատվական տվյալների փոփոխությունների, ընդհանուր տվյալների հիման վրա միասնական տվյալների բազայի ստեղծումը: Ապահովում է Ծառայության համակարգում գործող ծրագրային ապահովումներում կատարվող փոփոխությունների կատարումը, համակարգերում իրականացվող գործառույթներն ավտոմատացնելու նպատակով նոր ծրագրային ապահովումների նախագծումը, ինչպես նաև օգտվողների ծածկագրերի տրամադրումը, հաշվառումը, փոփոխումը, կասեցումը և կանոնակարգումը: Ապահովում է թույլատվությունների տրամադրման, հավաստագրերի թվայնացման, ավտոմատ համակարգերի գործող ծրագրային ապահովումների ֆունկցիոնալ աշխատանքների կազմակերպումը, կոորդինացումը, կայուն աշխատանքի ապահովումը, այդ համակարգերում ավտոմատացված հաշվետվությունների աշխատանքների իրականացումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝   
* բարձրագույն կրթություն` տեղեկատվություն և հաշվողական տեխնիկա կամ գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման և պարենամթերքի տեխնոլոգիա, կամ ագրոնոմիական, կամ կենսագործունեության անվտանգություն, բնապահպանություն, շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնօգտագործում մասնագիտությունների գծով, կամ անասնաբուժություն, կամ անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն, կամ անասնաբուծություն, կամ կենսաբանություն, կամ գենետիկա, կամ մանրէաբանություն (միկրոբիոլոգիա), կամ կենսաքիմիա, կամ քիմիա, կամ բուսաբանություն, կամ բժշկականխարգելման գործ, կամ ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն, կամ ստանդարտացում (համաօրինակում) և սերտիֆիկացում (հավաստագրում) մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 27.10.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

4.2. Կոտայքի մարզային կենտրոնի պետ (ծածկագիր՝ 30/1-2.2-35)
Ապահովում է Մարզի տարածքում անասնաբուժական գործունեության, հանրապետությունում կենդանիների վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի համալիրում հակաանասնահամաճարակային ու անասնաբուժասանիտարական կանխարգելիչ և հարկադիր միջոցառումների, սերոմոնիթորինգի աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը: Ապահովում է Մարզի տարածքում հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ անասնաբուժական միջոցների, անասնաբուժական դեղամիջոցների պահպանման, բաշխման, օգտագործման, իրացման, վաճառքի գործընթացների նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը: Ապահովում է Մարզի տարածքում գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման և համարակալման, արհեստական սերմնավորման, բոնիտավորման աշխատանքների իրականացման, կենդանիների պահվածքի, անասնապահական շինությունների զոոհիգիենիկ և անասնաբուժասանիտարական նորմերի պահպանման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը: Ապահովում է Մարզի տարածքում բույսերի պաշտպանության միջոցների և պարարտանյութերի արտադրության, պահպանման, փոխադրման, իրացման, վաճառքի, օգտագործման գործընթացներում բուսասանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝   
* բարձրագույն կրթություն` գյուղական և ձկնային տնտեսություն կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով կամ կենսաբանություն, կամ գենետիկա, կամ մանրէաբանություն (միկրոբիոլոգիա), կամ կենսաքիմիա, կամ քիմիա, կամ բուսաբանություն, կամ բժշկականխարգելման գործ, կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 10.10.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

4.3. Անասնաբուժության տեսչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 30/1-2.2-44)
Համակարգում է ՀՀ կենդանիների վարակիչ ու ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և պայքարի համալիր անասնահամաճարակային ու անասնաբուժասանիտարական միջոցառումների, անասնաբուժական գործունեության, գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման և համարակալման, արհեստական սերմնավորման, բոնիտավորման, տոհմային գործի, տոհմանյութի արտադրության, կենդանիների սպանդի նկատմամբ պետական վերահսկողության կազմակերպումը և իրականացումը, սերոմոնիտորինգի աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման գործընթացների վերահսկողությունը և արդյունքների վերլուծությունը: Համակարգում է Տեսչության կողմից անասնաբուժական ենթահսկման ապրանքների արտադրության, պահպանման, փոխադրման ու իրացման գործընթացների վերահսկողության կազմակերպումը և իրականացումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝  
* բարձրագույն կրթություն` անասնաբուժություն կամ անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 25.10.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89

Հարցաշարեր՝

5. ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմ
5.1. Մտավոր սեփականության գործակալության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 37-2.1-18)

Համակարգում է գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային ու սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների (այսուհետ` արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների) և ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների հայտերի ընդունման ու փորձաքննության անցկացման, պետական գրանցման քննարկման ընթացքում առաջացած բարդ իրավիճակներում քննարկումների անցկացումը: Համակարգում է արդյունաբերական սեփականության բնագավառի ՀՀ պետական գրանցամատյանների վարման, լիցենզային և զիջման մասին պայմանագրերի գրանցման, ինչպես նաև պետական գրանցումների վիճարկման հետ կապված բարդ խնդիրների լուծման նպատակով քննարկումների անցկացումը: Համակարգում է արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների և ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների հայտերի փորձաքննության որոշումներին վերաբերող և արտոնագիր կամ վկայագիրտալու դեմ առարկությունների ու բողոքների քննարկումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝   
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 12.10.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

5.2. Ռազմավարական ծրագրավորման և մոնիտորինգի վարչության դոնոր համագործակցության և ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-169)
Իրականացնում է դոնոր կազմակերպությունների հետ ընթացիկ հաղորդակցության աշխատանքները: Իրականացնում է դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցության կազմակերպման աշխատանքներին` ՀՀ կառավարության զարգացման քաղաքականությանը համահունչ գործընկերության շրջանակի ձևավորման ուղղությամբ: Իրականացնում է զարգացման քաղաքականության ուղղությունների և գործիքների շուրջ ուսումնասիրությունների, խորհրդակցությունների և արդյունքների գնահատման ոլորտում դոնորների հետ համագործակցության ապահովման աշխատանքներ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝   
* բարձրագույն կրթություն`տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով կամ միջազգային հարաբերություններ, կամ քաղաքագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի կամ անգլերենի տիրապետում  (կարդում է և կարող է բացատրվել):
Մրցույթը կկայանա 25.10.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

6. ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ
6.1. Պետական գնումների գործընթացի համակարգման վարչության էլեկտրոնային գնումների սպասարկման և համակարգման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 38-2.2-122)

Կազմակերպում է էլեկտրոնային գնումների համակարգի սպասրկումը և համակարգման աշխատանքները, իրականացնում է համակարգի ադմինիստրատորի գործառույթները: Կազմակերպում է մասնակիցների կողմից ներկայացված դիմումների հիման վրա նոր գաղտնաբառերի տրամադրման աշխատանքները: Կազմակերպում է էլեկտրոնային ձևով գնումներ կատարելու ընթացակարգերի հայտարարման, բացման և գնահատման աջակցման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի տիրապետում (կարդում է և կարող է բացատրվել):
Մրցույթը կկայանա 06.10.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

6.2. Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության տեսչության ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժնի գլխավոր վերահսկող (ծածկագիր՝ 38-2.3-230)
Մասնակցում է պետական կառավարչական հիմնարկների, ինչպես նաև 50 տոկոսից ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կողմից ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարման իսկության, նպատակայնության և արդյունավետության ուղղությամբ հսկողության իրականացմանը: Մասնակցում է բյուջետային եկամուտների հաշվարկման և գանձման նկատմամբ հսկողություն իրականացնող պետական մարմինների ու լիազորված իրավաբանական անձանց կողմից ՀՀ օրենսդրության պահանջների ապահովման նկատմամբ հսկողության իրականացմանը` բացառելով դրա շրջանակներում հարկեր, տուրքեր, պարտադիր այլ վճարներ, վարձակալական վճարներ, տոկոսներ ու վարչական տուգանքներ վճարողների և հարկային գործակալների մոտ ստուգումները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 10.10.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

6.3. Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության տեսչության ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 2-րդ բաժնի գլխավոր վերահսկող (ծածկագիր՝ 38-2.3-233)
Մասնակցում է պետական կառավարչական հիմնարկների, ինչպես նաև 50 տոկոսից ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կողմից ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարման իսկության, նպատակայնության և արդյունավետության ուղղությամբ հսկողության իրականացմանը: Մասնակցում է բյուջետային եկամուտների հաշվարկման և գանձման նկատմամբ հսկողություն իրականացնող պետական մարմինների և լիազորված իրավաբանական անձանց կողմից ՀՀ օրենսդրության պահանջների ապահովման նկատմամբ հսկողության իրականացմանը` բացառելով դրա շրջանակներում հարկեր, տուրքեր, պարտադիր այլ վճարներ, վարձակալական վճարներ, տոկոսներ ու վարչական տուգանքներ վճարողների և հարկային գործակալների մոտ ստուգումները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 12.10.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

6.4. Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության տեսչության ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 2-րդ բաժնի գլխավոր վերահսկող (ծածկագիր՝ 38-2.3-234)
Մասնակցում է պետական կառավարչական հիմնարկների, ինչպես նաև 50 տոկոսից ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կողմից ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարման իսկության, նպատակայնության և արդյունավետության ուղղությամբ հսկողության իրականացմանը: Մասնակցում է պետական և տարածքային կառավարման մարմինների ու համայնքների` ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրված գումարների մասով դրանց գլխավոր ֆինանսիստների կողմից ՀՀ պետական բյուջեի կատարման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների, ներառյալ պետական պատվերի տեղադրման (գնումների գործընթացի) ճշտության և օրինականության նկատմամբ հսկողության իրականացմանը: Մասնակցում է պետական կառավարչական հիմնարկների արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և օգտագործման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացմանը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 24.10.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

6.5. Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության տեսչության ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 4-րդ բաժնի գլխավոր վերահսկող (ծածկագիր՝ 38-2.3-239)
Մասնակցում է պետական կառավարչական հիմնարկների, ինչպես նաև 50 տոկոսից ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կողմից ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարման իսկության, նպատակայնության և արդյունավետության ուղղությամբ հսկողության իրականացմանը: Մասնակցում է բյուջետային եկամուտների հաշվարկման և գանձման նկատմամբ հսկողություն իրականացնող պետական մարմինների ու լիազորված իրավաբանական անձանց կողմից ՀՀ օրենսդրության պահանջների ապահովման նկատմամբ հսկողության իրականացմանը` բացառելով դրա շրջանակներում հարկեր, տուրքեր, պարտադիր այլ վճարներ, վարձակալական վճարներ, տոկոսներ ու վարչական տուգանքներ վճարողների և հարկային գործակալների մոտ ստուգումները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 26.10.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

6.6. Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության տեսչության ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 2-րդ բաժնի գլխավոր վերահսկող (ծածկագիր՝ 38-2.3-314)
Մասնակցում է պետական կառավարչական հիմնարկների, ինչպես նաև 50 տոկոսից ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կողմից ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարման իսկության, նպատակայնության և արդյունավետության ուղղությամբ հսկողության իրականացմանը: Մասնակցում է բյուջետային եկամուտների հաշվարկման և գանձման նկատմամբ հսկողություն իրականացնող պետական մարմինների ու լիազորված իրավաբանական անձանց կողմից ՀՀ օրենսդրության պահանջների ապահովման նկատմամբ հսկողության իրականացմանը` բացառելով դրա շրջանակներում հարկեր, տուրքեր, պարտադիր այլ վճարներ, վարձակալական վճարներ, տոկոսներ ու վարչական տուգանքներ վճարողների և հարկային գործակալների մոտ ստուգումները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 31.10.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

6.7. Պետական գնումների գործընթացի համակարգման վարչության գնման գործարքների հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 38-2.3-391)
Իրականացնում է պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնման գործարքների հաշվառման աշխատանքները: Իրականացնում է պետական գնումների պլաններում կատարվող փոփոխությունների կատարումը և դրանց հաշվառման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող
2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի տիրապետում (կարդում է և կարող է բացատրվել):
Մրցույթը կկայանա 01.11.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

7. ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի աշխատակազմ
7.1. Միջուկային անվտանգության վարչության համակարգերի և կոմպոնենտների բաժնի պետ-պետական տեսուչ (ծածկագիր՝ 50-2.2-1)

Ապահովում է ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում միջուկային անվտանգության կարգավորման և հսկողության հետ կապված աշխատանքներ: Իրականացնում է միջուկային անվտանգության տեսանկյունից կարևոր աշխատանքների տեսչական ստուգումներ: Մուտք է գործում ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների ծառայողական և արտադրական տեղամասեր: Անվտանգության նորմերի ու կանոնների պահանջների խախտում հայտնաբերելու դեպքում տալիս է լիցենզավորված անձանց կողմից կատարման համար պարտադիր կարգադրագրեր, իսկ մարդկանց կամ շրջակա միջավայրին սպառնացող վտանգի դեպքում՝ իրականացվող աշխատանքների դադարեցման կարգադրագրեր:       
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` (1000) էներգետիկա և էներգամեքենաշինություն մասնագիտությունների գծով կամ (0107) միջուկային ֆիզիկա մասնագիտությամբ,
* ԱԷԿ-ներում օպերատիվ ղեկավար պաշտոններում առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* կարգավորող մարմնի՝ միջուկային անվտանգության գծով պետական տեսուչի որակավորմանը ներկայացվող՝ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ստանդարտների (ԱԷՄԳ-ի 50-SG-G1 և GS-G-1.1) պահանջների բավարարում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «գ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, ինչպես նաև տարբեր տեղեկատվական շտեմարանների համակարգչային ծրագրերի շահագործման համար պահանջվող գիտելիքներ,
* ռուսերենի (ազատ) և ԱԷՄԳ պաշտոնական հետևյալ լեզուներից որևէ մեկի` անգլերենի, ֆրանսերենի, իսպաներենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում,
* հուսալիության մասին դրական եզրակացություն՝ տրված լիազոր մարմնի կողմից:

Մրցույթը կկայանա 26.10.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

8. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ
8.1. Մրցութային վարչության պետ (ծածկագիր՝ 86-2.1-10)

Ապահովում է մրցույթ անցկացնելու համար թեստերը կազմելու կարգի վերաբերյալ Վարչության կողմից Խորհուրդ առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքները: Ապահովում է մրցույթ անցկացնելու, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում անցկացնելու և քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգերի վերաբերյալ Վարչության կողմից Խորհուրդ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքները: Ապահովում է քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ, ինչպես նաև Աշխատակազմի առաջատար պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցութային հանձնաժողովների աշխատակարգերի վերաբերյալ Վարչության կողմից Խորհուրդ առաջարկություններ ներկայացնելը: Ապահովում է քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր, Աշխատակազմի առաջատար թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթ, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում անցկացնելու մասին հայտարարությունների հրապարակման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 24.10.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

8.2. Զարգացման ծրագրերի և մասնագիտական կատարելագործման վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 86-2.2-13)
Կազմակերպում է ՀՀ և օտարերկրյա պետություններում քաղաքացիական ծառայության գործընթացների ուսումնասիրության, վերլուծության աշխատանքների իրականացումը և Վարչության կողմից Խորհուրդ համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքները: Կազմակերպում է զարգացման ծրագրերի, այդ թվում՝ միջազգային ծրագրերի մշակման, համակարգման, իրականացման և դրանց նպատակային կառավարման աշխատանքները: Կազմակերպում է քաղաքացիական ծառայության զարգացման և կատարելագործման հարցերի վերաբերյալ Վարչության կողմից Խորհուրդ առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքները: Կազմակերպում է Խորհրդի և Աշխատակազմի գործունեության հետ կապված գրավոր և բանավոր թարգմանությունների իրականացման աշխատանքները: Կազմակերպում է օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների իրավասու մարմինների հետ Խորհրդի և Աշխատակազմի փոխհարաբերությունների ապահովման աշխատանքները:Կազմակերպում է հասարակական միավորումների ներկայացուցիչների հետ Խորհրդի և Աշխատակազմի փոխհարաբերությունների ապահովման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 8.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ԵՄ ինտեգրման բնագավառում իրականացվող պետական քաղաքականությանը և գործընթացներին, ԵՄ կառույցներին, նրանց գործառույթներին և աշխատակարգերին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ռուսերենի և անգլերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 27.10.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

1.1-8.2 ենթակետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհուրդ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 20.09.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ
(ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. (011) 54-11-38,
(011) 56-64-62) կամ այցելել Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք (www.csc.am):
Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթներին մասնակցելու համար

ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները չեն վերադարձվում:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է Խորհրդի աշխատակազմում
քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

1. Զարգացման ծրագրերի և մասնագիտական կատարելագործման վարչության առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 86-4.1-12)
Մասնակցում է մրցույթների, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում անցկացնելու հարցաշարերի և հարցատոմսերի մշտադիտարկման ու պարբերական կատարելագործման աշխատանքներին: Մասնակցում է քաղաքացիական ծառայության ոլորտում վիճակագրական տվյալների հավաքագրման, մշակման, կուտակման, ամփոփման, ինչպես նաև վիճակագրական տեղեկատվության համակարգի կազմակերպման և վիճակագրական տեղեկատվության բազաների ստեղծման ու պահպանման աշխատանքների իրականացմանը: Մասնակցում է Օրենքով նախատեսված համապատասխան մարմիններից ստացված տվյալ տարվա ընթացքում վերապատրաստման ենթակա քաղաքացիական ծառայողների հայտի, քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման արդյունքների վերաբերյալ վերապատրաստողներից ստացված տեղեկությունների մասին տեղեկանքներ նախապատրաստելու աշխատանքներին: Մասնակցում է վերապատրաստման արդյունքում քաղաքացիական ծառայողներին տրվող վկայականների ու տեղեկանքների հաշվառման մատյանի վարման աշխատանքներին: Մասնակցում է քաղաքացիական ծառայողների մեկ տարուց ավելի ժամկետով Օրենքով սահմանված կարգով գործուղման դեպքում համաձայնություն տալու վերաբերյալ Վարչության կողմից Խորհուրդ եզրակացություն ներկայացնելու նախապատրաստական աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իրավական ակտերի և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* քաղաքացիական ծառայության համակարգում, ինչպես նաև կրթության և գիտության բնագավառներում իրականացվող պետական քաղաքականության հիմնադրույթներին, կրթական ծրագրերին, չափորոշիչներին, դասավանդման արդիական մեթոդաբանությանը վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ԵՄ ինտեգրման բնագավառում իրականացվող պետական քաղաքականությանը և գործընթացներին, ԵՄ կառույցներին, նրանց գործառույթներին ու աշխատակարգերին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհրդի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին  (ք. Երևան, Տերյան 89, սենյակ N 24) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում,
* անձնագրի պատճենը,
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը,
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (ունենալու դեպքում),
* արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականը կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար՝ 3x4 սմ չափսի:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 13.09.2017թ.:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար
կարող են դիմել Խորհրդի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և
փաստաթղթաշրջանառության վարման բաժին (ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. (011) 54-48-13):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը (այսուհետ՝ Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1.Վերահսկողական ծառայության հինգերորդ բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 14-3.2-241)
Իրականացնում է քաղաքացիների ընդունելություն, քննարկում և վերլուծում է նոտարների, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինների, հարկադիր կատարման ծառայության, քրեակատարողական ծառայության, պրոբացիոն պետական ծառայության, իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործունեությանը, դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքերի մասին հաղորդող դիմումներն ու բողոքները քաղաքացիների (այդ թվում օտարերկրացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց) և իրավաբանական անձանց գրավոր դիմումների ու բողոքների՝ օրենքով սահմանված կարգով քննարկման ու վերլուծության աշխատանքները և դրանց վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի պետին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է ստուգումներ դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 11.10.2017թ.՝ Ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 1000-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 20.09.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի կառավարման վարչություն (ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8, 8-րդ հարկ, հեռ. (010) 59-40-56):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Ֆինանսատնտեսական վարչության ֆինանսահաշվապահական և տնտեսական բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 16-3.2-156)
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարում է Նախարարության աշխատակիցների բանկային հաշիվների սոցիալական փաթեթի գումարների հատկացումների կատարումը (պարտադիր փաստաթղթերի ընդունում, շտեմարանի (բազային տվյալների) ստեղծում, ֆինանսական հաշվարկների կազմում): Իրականացնում է էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշվետվությունները համապատասխան հարկային մարմին ներկայացնելը: Իրականացնում է Նախարարության համակարգի պետական մասնակցության առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի ուսումնասիրություն, մոնիտորինգի արդյունքների ամփոփում և ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն: Իրականացնում է գանձապետարանի հետ փաստաթղթային շրջանառության վարումը: Հաշվի քաղվածքների հիման վրա կատարվում է ծախսերի դասակարգում ըստ հոդվածների:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:
Մրցույթը կանցկացվի 13.10.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 1000-ից մինչև 1300-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 20.09.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3, 5-րդ հարկ, N 504 սենյակ, հեռ. (011) 81-85-04):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Էներգետիկայի վարչության էներգետիկ ենթակառուցվածքների բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 18-3.2-87)
Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի` Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառին վերաբերող բաժինների մշակման աշխատանքները: Մասնակցում է գազի, էլեկտրական և ջերմային էներգիայի ռեսուրսների առաջնահերթ ու արդյունավետ օգտագործման խթանման տնտեսական ու իրավական մեխանիզմների մշակման աշխատանքներին, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի կայուն զարգացման, անվտանգության ապահովման և էներգամատակարարման հուսալիության ռազմավարության ծրագրերի ու միջոցառումների մշակման աշխատանքներին: Մասնակցում է ծրագրերի իրականացման մինչնախագծային փաստաթղթերի (տեխնիկատնտեսական զեկույցներ, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ և այլն) մշակման աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ էներգետիկա և էներգամեքենաշինություն կամ էլեկտրատեխնիկա, կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ), կամ ավտոմատիկա և կառավարում մասնագիտությունների գծով, կամ ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն, կամ մեքենաշինության տեխնոլոգիա, կամ գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա և ավտոմատացում մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 18.10.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 20.09.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3, հեռ. (011) 52-63-21):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն) հայտարարում է մրցույթ՝ Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. Նմուշառման և լաբորատոր փորձաքննությունների կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 30/1-3.1-168)
Մրցույթը կկայանա 10.10.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության շենքում (ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2):

2. Նմուշառման և լաբորատոր փորձաքննությունների կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 30/1-3.1-167)
Մրցույթը կկայանա 12.10.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության շենքում (ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2):

1, 2 կետերում նշված մասնագետներն իրականացնում են սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի, անասնաբուժական և բուսասանիտարական ենթահսկման ապրանքների ներմուծման, արտահանման, մշակման, վերամշակման, արտադրության գործընթացներում ապրանքային խմբաքանակից նմուշների ընտրման, տվյալ ապրանքի համար ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված իրավական ակտերով, ինչպես նաև ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված կարգով և չափերով նմուշառման աշխատանքները: Իրականացնում են սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի, անասնաբուժական և բուսասանիտարական ենթահսկման ապրանքների ներմուծման, արտահանման, մշակման, վերամշակման, արտադրության գործընթացներում լաբորատոր փորձաքննության համար նմուշները փոփոխությունից պաշտպանող նյութերից պատրաստված համապատասխան տարաներով փաթեթավորման, նմուշների ծածկագրման, կապարակնքման և նմուշառման ակտի ձևակերպման աշխատանքները: Կազմում են փորձարկման նպատակով ընտրված նմուշներն ուղեկցող նամակը, ներկայացնում անցկացված մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նշանակված համապատասխանության գնահատման մարմին (փորձարկման լաբորատորիա): Մշակում են փորձանմուշները լաբորատորիաներ տեղափոխելու ժամանակացույցը և օպտիմալ երթուղին: Իրականացնում են սույն պաշտոնների անձնագրերով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

1, 2 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ գյուղական և ձկնային տնտեսություն կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով, կամ քիմիա, կամ կենսաբանություն, կամ բուսաբանություն, կամ բնախոսություն (ֆիզիոլոգիա), կամ գենետիկա, կամ կենսաքիմիա, կամ մանրէաբանություն (միկրոբիոլոգիա), կամ հողագիտություն, կամ բնապահպանություն (էկոլոգիա) մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնների անձնագրերի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իրենց լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:

3. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողների սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 30/1-3.1-172)
Իրականացնում է «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգ՝ ներմուծվող, արտահանվող, տարանցիկ փոխադրվող սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի, անասնաբուժական և բուսասանիտարական ենթահսկման ապրանքներն ուղեկցող փաստաթղթերի ներբեռնման աշխատանքները: Իրականացնում է սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի, անասնաբուժական և բուսասանիտարական ենթահսկման ապրանքների ներմուծման, արտահանման, տարանցիկ փոխադրման ժամանակ ուղեկցվող փաստաթղթերի տվյալների հիման վրա «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» համակարգում էլեկտրոնային հայտի ստեղծման, մուտքագրման և փոխանցման աշխատանքները: Իրականացնում է ներմուծվող, արտահանվող, տարանցիկ փոխադրվող սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի, անասնաբուժական և բուսասանիտարական ենթահսկման ապրանքների վերաբերյալ էլեկտրոնային բազաների ուսումնասիրման և ծրագրային թերությունների բացահայտման աշխատանքները: Իրականացնում է «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» էլեկտրոնային համակարգ մուտքագրված տվյալների վերաբերյալ հաշվետվություններ պատրաստելու և ներկայացնելու աշխատանքները: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 17.10.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության շենքում (ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2):

4. Բավրայի սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր մասնագետ-տեսուչ (ծածկագիր` 30/1-3.2-85)
Մրցույթը կկայանա 19.10.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության շենքում (ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2):

5. Բավրայի սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր մասնագետ-տեսուչ (ծածկագիր` 30/1-3.2-86)
Մրցույթը կկայանա 24.10.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության շենքում (ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2):

4, 5 կետերում նշված մասնագետներն իրականացնում են անասնաբուժական հսկման ենթակա ապրանքների ներմուծման, արտահանման, տարանցիկ փոխադրման գործընթացների նկատմամբ վերահսկողության աշխատանքներ, մասնավորապես՝ անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթերի տրամադրում, նմուշառում, փաստաթղթային և ֆիզիկական ստուգազննում՝ կենդանիների զննում, տեղափոխման (փոխադրման) պայմանների և ռեժիմի համապատասխանություն և այլն, ինչպես նաև իրականացված հսկողական միջոցառումների հիման վրա համապատասխան որոշումների ընդունում, տարանցիկ փոխադրման թույլտվության տրամադրում: Իրականացնում են սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի ներմուծման, արտահանման, տարանցիկ փոխադրման գործընթացների նկատմամբ անվտանգություն հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթերի տրամադրման, դրոշմակնքման, կարգադրագրերի կազմման, փաստաթղթային ստուգման, զննման և (կամ) նմուշառման, տարանցիկ փոխադրման թույլտվության տրամադրման աշխատանքներ: Հսկիչ կետի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում են Ծառայության կողմից վարվող էլեկտրոնային տեղեկատվական բազաների վարման աշխատանքներին: Իրականացնում են սույն պաշտոնների անձնագրերով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:
4, 5 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման և պարենամթերքի տեխնոլոգիա կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով, կամ անասնաբուժություն, կամ անասնաբուծություն, կամ անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն, կամ քիմիա, կամ մանրէաբանություն (միկրոբիոլոգիա), կամ բժշկականխարգելման գործ մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնների անձնագրերի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իրենց լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում,

* ռուսերենի ազատ տիրապետում:

 

6. Նյութատեխնիկական ապահովման և գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ
(ծածկագիր` 30/1-3.1-165)

Իրականացնում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան գնումների գործընթացի հետ կապված աշխատանքներ: Իրականացնում է Ծառայության ֆինանսական տարվա ծախսերի նախահաշվի նախագծի, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի, ինչպես նաև պետական գնումների ամփոփ անվանացանկի կազմման աշխատանքները: Իրականացնում է Ծառայության գույքի և տրանսպորտային միջոցների գնման, հաշվառման, գրանցման, շահագործման, վերանորոգման, տեխնիկական սպասարկման, օգտագործման, վարձակալության, դուրսգրման, պահպանման և ոչնչացման աշխատանքները: Իրականացնում է Ծառայության հիմնական, շրջանառու և տեխնիկական միջոցների, ինչպես նաև համակարգչային տեխնիկայի և ներքին համակարգչային ցանցի շահագործման, վերանորոգման, տեխնիկական սպասարկման, վարձակալության, պահպանման գործընթացների կատարումն ապահովող աշխատանքներ: Իրականացնում է Ծառայության ենթակայության տակ գտնվող վարչական շենքերի շահագործման, ընթացիկ ու կապիտալ շինարարության, կոմունիկացիաների անխափան աշխատանքի ապահովման, տարածքների աղբահանության և սանիտարական մաքրման հետ կապված աշխատանքների կազմակերպման հետ կապված գործողություններ: Իրականացնում է Ծառայություն պաշտոնատար անձանց այցելությունների, նրանց մասնակցությամբ անցկացվող արարողակարգային և այլ միջոցառումների նախապատրաստական, տնտեսական, նյութատեխնիկական և տրանսպորտային միջոցների ապահովման հետ կապված աշխատանքներ: Իրականացնում են սույն պաշտոնի անձնագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 26.10.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության շենքում (ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթներին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 1415-ից մինչև 1715-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 20.09.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին (ք. Երևան, Կոմիտասի պողոտա 49/2, 1-ին հարկ, հեռ. 20-38-57, ներքին համար՝ 122):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը (այսուհետ` Մարզպետարան) հայտարարում է մրցույթ՝ Մարզպետարանի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 67-3.2-39)
Մասնակցում է համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում կառուցապատման աշխատանքների կազմակերպմանը, կապիտալ շինարարության և կապիտալ վերանորոգման պատվիրատուի գործառությունների ապահովմանը, քաղաքաշինական գործունեության հսկողությանը, համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում կառուցապատողներին տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների կատարման, հողերի և ամրակայված գույքի քաղաքաշինական նպատակային օգտագործման, կանխարգելման, ինքնակամ շինարարության կասեցման վերահսկմանը: Քաղաքաշինության բնագավառում մասնակցում է համայնքների ղեկավարների գործունեության պլանային ստուգումներին և համայնքների ղեկավարների գործունեության նկատմամբ վերահսկողությանը: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ շինարարություն և ճարտարապետություն կամ գեոդեզիա (երկրաբաշխություն) և քարտեզագիտություն մասնագիտությունների գծով:
Մրցույթը կկայանա 10.10.2017թ.՝ ժամը 1100-ին, Մարզպետարանի շենքում (ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 16):

2. Զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 67-3.1-15)
Իրականացնում է Մարզպետարանի զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության, զորահավաքային նախապատրաստության մասով՝ պետական պաշտպանական պատվերի (առաջադրանքի) կատարումն ապահովող միջոցառումների նախապատրաստման աշխատանքները: Մասնակցում է Մարզի զորահավաքային նախապատրաստության ծրագրերի և զորահավաքային պլանների մշակման, զորահավաքային պլանների կատարման, ինչպես նաև զորահավաքային ծավալման ուսումնական վարժանքների կազմակերպման և իրականացման աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն:
Մրցույթը կկայանա 10.10.2017թ.՝ ժամը 1400-ին, Մարզպետարանի շենքում (ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 16):

3. Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 67-3.3-15)
Մասնակցում է մանկուց հաշմանդամ երեխաների, բուժական հաստատություններում, երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունում գտնվող երեխաների հաշվառմանը: Երեխայի կյանքը կամ առողջությունը վտանգող անմիջական սպառնալիքի դեպքում խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի հետ միաժամանակ մասնակցում է երեխային ծնողներից վերցնելու, տեղավորելու և դատարան հայց ներկայացնելու աշխատանքներին: Բժշկահոգեբանամանկավարժական կենտրոնի գնահատման արդյունքների եզրակացության հիման վրա վկայագրում է երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը, մասնակցում է այդ երեխաներին ուսումնական հաստատություններում ընդգրկելու գործընթացին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ սոցիալական աշխատանք կամ սոցիալական մանկավարժություն մասնագիտությամբ, կամ առողջապահություն մասնագիտությունների գծով:
Մրցույթը կկայանա 10.10.2017թ.՝ ժամը 1600-ին, Մարզպետարանի շենքում (ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 16):

4. Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 67-3.2-46)
Մասնակցում է ՀՀ Շիրակի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության համակարգմանը և պետության կողմից համայնքին պատվիրակված լիազորությունների կատարման ընթացքի և պարտադիր լիազորությունների կատարման վերահսկողությանը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների նկատմամբ վարչական հսկողության իրականացման ամենամյա աշխատանքային ծրագրի նախագծի կազմման աշխատանքներին, համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի վերակազմակերպման, կառուցվածքային փոփոխության և լուծարման ժամանակ համայնքային ծառայության հետ կապված աշխատանքների իրականացմանը, համայնքային ծառայության պաշտոնների գրանցամատյանի վարման, համայնքային ծառայողների վերապատրաստման խմբերի կազմավորման, համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթների և համայնքային ծառայողների ատեստավորումների արդյունքների ամփոփման, համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող և պաշտոնից ազատված անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների ամփոփման աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն:
Մրցույթը կկայանա 11.10.2017թ.՝ ժամը 1100-ին, Մարզպետարանի շենքում (ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 16):

5. Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 67-3.2-10)
Աջակցում է ՀՀ Շիրակի մարզի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ծախսային նախահաշիվների ծրագրավորմանը, Մարզում դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառման, նրանց ուսումնական գործընթացում ընդգրկելու, հանրակրթական հաստատությունների դասարանների կոմպլեկտավորման աշխատանքներին: Մասնակցում է Մարզի պետական ուսումնական հաստատությունների ջեռուցման, գույքավորման և հիմնանորոգման աշխատանքների կազմակերպմանը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ կրթություն մասնագիտությունների գծով:
Մրցույթը կկայանա 11.10.2017թ.՝ ժամը 1400-ին, Մարզպետարանի շենքում (ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 16):

1-5 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնների անձնագրերի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իրենց լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

6. Իրավաբանական բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 67-3.3-13)
Մասնակցում է Մարզպետարանում նախապատրաստվող իրավական փաստաթղթերի ձևակերպմանը, դատական ատյաններում Մարզպետարանի շահերի պաշտպանությանը, դատական ատյաններ ուղարկվող փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներին, իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրմանը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ: Մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթը կկայանա 11.10.2017թ.՝ ժամը 1600-ին, Մարզպետարանի շենքում (ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 16):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթներին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 20.09.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմ (ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 16, հեռ. 4-90-00-156):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ Լոռու մարզպետարանը (այսուհետ` Մարզպետարան) հայտարարում է մրցույթ` Մարզպետարանի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 65-3.1-22)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ներքին աուդիտի իրականացման տարեկան ծրագրի կազմման և այդ ծրագրով նախատեսված աշխատանքներին: Իր կողմից իրականացված յուրաքանչյուր աուդիտի համար պատրաստում է աուդիտի հաշվետվություն և ներկայացնում է Բաժնի պետին: Մասնակցում է ներքին աուդիտի տարեկան հաշվետվության կազմման աշխատանքներին: Հետևում է ներքին աուդիտի ստանդարտներին, ներքին աուդիտի վարքագծի կանոններին, ներքին աուդիտի կանոնակարգին, ներքին աուդիտի ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենսդրությանը: Մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին, իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով սահմանված պահանջների բավարարում,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կանցկացվի 06.10.2017թ.՝ ժամը 1100-ին, Մարզպետարանի շենքում (ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 900-ից մինչև 1200-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 20.09.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմ (ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ,
հեռ. (0322) 2-10-24):