ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 12.07.2017թ.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է մրցույթ` համապատասխան մարմինների աշխատակազմերում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմ
1.1. Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության վերափորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 25-2.3-298)

Փորձաքննական խորհրդատվություն է տալիս տարածքային մարմինների կողմից ներկայացվող դեպքերի բժշկասոցիալական փորձաքննության վերաբերյալ, մասնակցում է փորձաքննական խորհրդատվական որոշման կայացմանը: Մասնակցում է տարածքային մարմինների կայացրած որոշումների հսկողական կարգով վերափորձաքննությանը և որոշումների կայացմանը: Մասնակցում է ՙռիսկային՚ խմբերի փորձաքննված անձանց հսկողական կարգով վերափորձաքննությանը և որոշումների կայացմանը: Մշակում է հաշմանդամների անհատական վերականգնողական ծրագրերը: Մասնակցում է հաշմանդամություն առաջացնող գործոնների ուսումնասիրմանը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`       
* բարձրագույն կրթություն` բուժական գործ մասնագիտությամբ` վիրաբույժի որակավորմամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե°ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 15.08.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ք. Երևան, Տերյան 89:

Հարցաշարեր՝

2. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմ
2.1. Աշխատակազմի ղեկավար (ծածկագիր` 26-1.1-1)

Ապահովում է Աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների իրականացումը: Մասնակցում է Աշխատակազմի կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություններ կատարելու նախապատրաստական աշխատանքներին: Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստումն անցկացնելու համար քաղաքացիական ծառայության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնում է համապատասխան հայտեր: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է Աշխատակազմին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները: Ապահովում է Նախարարության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերը սահմանված կարգով իրականացնելու աշխատանքները, Աշխատակազմի բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով, Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրով, հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ, ռազմավարական այլ ծրագրերով Աշխատակազմի գործունեության, ձեռք բերված արդյունքների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ սահմանված կարգով և ժամկետներում հաշվետվություններ ներկայացնելը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն երեք տարին` ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

Մրցույթը կկայանա 15.08.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ք. Երևան, Տերյան 89։

Հարցաշարեր՝

2.2. Փոստի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 26-2.3-47)
Իրականացնում է փոստի ոլորտին վերաբերող նորմատիվ իրավական և նորմատիվ տեխնիկական ակտերի նախագծեր ներկայացնելը: Իրականացնում է փոստի ոլորտի զարգացման քաղաքականության ծրագրի մշակումը և ծրագրի իրականացման մոնիտորինգը: Իրականացնում է արտակարգ իրավիճակների, ռազմական դրության դեպքում փոստային կապի ցանցերի գործունեությունը համակարգող միջոցառումների մշակման աշխատանքները: Իրականացնում է փոստային վճարման պետական նշանների նմուշների, անվանագների, տպաքանակի ու գործողության ժամկետների սահմանման և դրանց հրատարակման ու տարածման կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է `
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե°ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 16.08.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

3. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմ
3.1. Գիտական և գյուղատնտեսության աջակցության կենտրոնների համակարգման բաժնի պետ (ծածկագիր` 30-2.2-139)

Ապահովում է գիտության և գիտատեխնիկական գործունեության, մասնագիտական խորհրդատվության ու տեղեկատվության, ինչպես նաև մասնագիտական կրթության բնագավառներում պետական քաղաքականության մշակման և իրականացման աշխատանքները: Իրականացնում է Նախարարության գիտական և գյուղատնտեսության աջակցության կենտրոնների գործունեության համակարգումը: Ապահովում է գիտական համակարգի զարգացման ծրագրերի, հայեցակարգերի մշակման, ինչպես նաև գիտաարտադրական գործունեության մոնիտորինգի իրականացման աշխատանքները: Համակարգում է Նախարարության համակարգի գիտական կենտրոնների և գյուղատնտեսական հետազոտությունների միջազգային կենտրոնների հետ գիտության բնագավառում համագործակցության իրականացման աշխատանքները: Ապահովում է գյուղատնտեսության աջակցության կենտրոնների հետ կնքվող պայմանագրերի, ՀՀ պետական բյուջեի գյուղական խորհրդատվական ծառայությունների ծրագրի և հայտի մշակման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է `
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե°ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 17.08.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

4. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմ
4.1. Քարտուղարության պետ (ծածկագիր` 42-2.1-3)

Կազմակերպում է փաստաթղթաշրջանառությունը Կոմիտեում, փաստաթղթերի քննարկումը, որոշարկումը և գրանցումը: Կազմակերպում է Կոմիտեում ստացվող մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի գրանցման, հաշվառման և առաքման աշխատանքները: Կազմակերպում է Կոմիտեի հիմնական գործունեության վերաբերյալ հրամանների գրանցամատյանի վարումը, համարակալումը, էլեկտրոնային առաքման համար նախապատրաստումը, գործերի մշակումը, արխիվացումը: Կազմակերպում է Կոմիտեի ներքին իրավական ակտերի հաշվառման և փնտրման ծրագրային կայքի համապատասխան բաժիններում անհրաժեշտ տեղեկատվության համալրման հետ կապված աշխատանքները: Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է ստացվող և առաքվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի, նամակների ու դիմումների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացման հետ կապված աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է `
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե°ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 15.08.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

4.2. Քարտուղարության արձանագրային և արխիվային բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 42-2.3-21)
Իրականացնում է Կոմիտեի նախագահի, Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականների, ինչպես նաև Քարտուղարությունում գրանցված այլ փաստաթղթերի կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողություն: Իրականացնում է Կոմիտեի ներքին իրավական ակտերի հաշվառման և փնտրման ծրագրային կայքի համապատասխան բաժիններում անհրաժեշտ տեղեկատվության համալրման հետ կապված աշխատանքները: Վարում է գերատեսչական իրավական ակտերի գրանցամատյանը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է `
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե°ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 17.08.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

5. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմ
5.1. Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ (ծածկագիր` 68-2.2-21)

Ապահովում է պետական բյուջեի նախագծի` Մարզին վերաբերող հատվածի, ինչպես նաև Մարզի համայնքների բյուջեներին պետական բյուջեից կատարվող հատկացումների վերաբերյալ Կառավարության քննարկմանը ներկայացվելիք առաջարկությունների կազմումը և ներկայացնում է Վարչության պետին: Ապահովում է պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին հատկացված միջոցների ընթացիկ ֆինանսավորման վերահսկումը և դրանց նպատակային օգտագործումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի ՙա՚ ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե°ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի ՙբ՚ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 17.08.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

5.2. Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի պետ (ծածկագիր` 68-2.2-26)
Հանրապետական նշանակության ոռոգման համակարգերի նպատակային շահագործման համար ապահովում է մարզային նշանակության ոռոգման ցանցերի կառուցման, պահպանման և շահագործման իրականացումը: Ապահովում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների, մոլախոտերի դեմ պայքարի, կարանտինային պահանջների կատարման և ագրոկանոնների պահպանմանն ուղղված աշխատանքների համակարգումը: Ապահովում է Մարզի տարածքում անասնաբուժական ծառայության, հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման և կենդանիների հիվանդությունների կանխման ու վերացման աշխատանքների համակարգումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` գյուղական և ձկնային տնտեսություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի ՙա՚ ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե°ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի ՙբ՚ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 16.08.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ք. Երևան, Տերյան 89:

Հարցաշարեր՝

1.1 և 2.2-5.2 ենթակետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին` ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին` ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհուրդ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթներին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 26.07.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ
(ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. (011) 54-11-38,
(011) 56-64-62) կամ այցելել Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք (www.csc.am):
Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթներին մասնակցելու համար

ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները չեն վերադարձվում:

 

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ՙՀանրային ծառայություն՚ շաբաթաթերթի 2017 թվականի հուլիսի 5-ի (թիվ 25 (190) համարում ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից հրապարակված հայտարարության 3-րդ կետի ՙ(ծածկագիր` 26-3.2-69՚-ի փոխարեն պետք է լինի` ՙ(ծածկագիր` 26-3.2-51)՚:  

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

 

 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ`
Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1.  Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.2-118)
Մասնակցում է ոչ պարենային արտադրանքն իրացնելու, պահելու, փոխադրելու և օգտահանելու, ինչպես նաև ծառայություններ մատուցելու (բացառությամբ` հանրային սննդի կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) փուլերում Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների կատարման նկատմամբ պետական վերահսկողություն, ներառյալ` օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ստուգումները: Ստուգման ակտերի հիման վրա Վարչության պետին ներկայացնում է առաջարկություններ համապատասխան պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ: Տեսչական մարմնի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է օրենսդրությամբ Տեսչական մարմնին վերապահված վերահսկողական գործառույթներ: Վարչության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ: Վարչության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Վարչության աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` բնագիտական կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ), կամ էներգետիկա և էներգամեքենաշինություն, կամ մետաղագործություն, կամ մեքենաշինություն և նյութամշակություն, կամ տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ, կամ էլեկտրատեխնիկա, կամ սարքաշինություն, կամ էլեկտրոնային տեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կապ, կամ ավտոմատիկա և կառավարում, կամ տեղեկատվություն և հաշվողական տեխնիկա, կամ կենցաղային և սպասարկման տեխնիկա, կամ տրանսպորտի շահագործում, կամ քիմիական տեխնոլոգիա, կամ անտառային պաշարների վերարտադրություն և վերամշակում, կամ լայն սպառման ապրանքների տեխնոլոգիա, կամ ագրոնոմիական մասնագիտությունների գծով, կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* MS Office համակարգչային ծրագրի գիտելիքներ և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անգլերենի կամ ռուսերենի, կամ ֆրանսերենի, կամ գերմաներենի, կամ իսպաներենի իմացություն (կարդում է և կարող է բացատրվել),
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 16.08.2017թ.` ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 26.07.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել  ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5, հեռ. (011) 59-71-96, (011) 59-71-98):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 14-3.2-168)
Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նորմատիվ որոշումների, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի նորմատիվ հրամանագրերի ու կարգադրությունների նախագծերի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումների նախագծերի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխանության վերաբերյալ պետական պարտադիր փորձաքննության աշխատանքներին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության գործող իրավական ակտերի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի, միջազգային պայմանագրերի պահանջների համապատասխանության վերաբերյալ պետական պարտադիր փորձաքննության և դրանց վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավառներում կարգավորման ազդեցության աշխատանքներ: Կատարում է վերոհիշյալ գործառույթների հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 05.09.2017թ.` Ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 1000-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է`
26.07.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի կառավարման վարչություն (ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8, 8-րդ հարկ, հեռ. (010) 59-40-56):

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 06.07.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի հունիսի 28-ի (թիվ 24 (189) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 1.2 ենթակետում նշված ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատակազմի զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 11-2.2-17) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը չեղյալ համարել:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է մրցույթ` համապատասխան մարմինների աշխատակազմերում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատակազմ
1.1. Տարածքային ներդրումային քաղաքականության և գործառնական ծրագրերի վարչության գործառնական ծրագրերի աջակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 11-2.3-25) 

Իրականացնում է տարածքների համաչափ զարգացումն ապահովելու նպատակով պետական բյուջեով և այլ միջոցներով նախատեսվող ծրագրերի համադրման աշխատանքների կազմակերպումը և այդ ծրագրերի քննարկման աշխատանքներին մասնակցությունը: Իրականացնում է հանրապետության բնակավայրերի զարգացմանն ուղղված ներդրումները խթանող իրավական և ինստիտուցիոնալ դաշտի բարելավման ուղղությամբ ներկայացվող առաջարկությունների, այդ թվում իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը և ներկայացնելը: Իրականացնում է ՀՀ կառավարության տարածքային ներդրումային գործառնական ծրագրեր կազմելու վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը և դրանց հաստատման դեպքում այդ ծրագրերի իրագործումն ու գնահատումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 10.08.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

1.2. Ֆինանսատնտեսագիտական և տեղական բյուջեների վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 11-2.3-27)
 Իրականացնում է միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի ու բյուջետային հայտերի կազմումը (ստացումը), ամփոփելը և ներկայացնելը: Իրականացնում է Նախարարության բյուջետային միջոցներից ծախսերի կատարումը և ֆինանսահաշվային գործառույթների անթերի ձևակերպումները և գրանցումները: Սահմանված կարգով իրականացնում է բյուջեների կատարումը գանձապետական համակարգի միջոցով: Իրականացնում է Նախարարության և համակարգի հիմնարկների ու կազմակերպությունների եռամսյակային և տարեկան ֆինանսատնտեսագիտական գործունեությանը վերաբերող հաշվետվությունների ստուգումը, ամփոփումը և վերլուծությունը, տալիս է դրանց վերաբերյալ եզրակացություններ, առաջարկություններ: ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաստատված ձևերով իրականացնում է Նախարարության աշխատակազմի և համակարգի կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցների` եկամուտների ու ծախսերի, եռամսյակային և տարեկան գործունեության ամփոփ հաշվեկշիռների կազմման և ամփոփման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 16.08.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

2. ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմ
2.1. Ներքին աուդիտի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 12-2.2-71)

Ապահովում է ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագծի, ներքին աուդիտի ռազմավարական ու տարեկան ծրագրերի կազմումը և այն Նախարարին ու Ներքին աուդիտի կոմիտե ներկայացնելը: Յուրաքանչյուր աուդիտի համար մշակում և սահմանում է առաջադրանք` նշելով դրա իրականացման շրջանակը, խնդիրները, տևողությունը և տրամադրված ռեսուրսները, աուդիտի մոտեցումներն ու տեխնիկան, աուդիտի տեսակն ու ծավալը: Ներքին աուդիտորների միջև կատարում է իրականացման ենթակա աուդիտորական առաջադրանքների բաժանում: Աուդիտի ավարտից հետո ապահովում է հաշվետվության կազմումը` նախապես այն քննարկելով աուդիտի ենթարկվող միավորի ղեկավարի հետ, և տրամադրում է Նախարարին, ինչպես նաև աուդիտի ենթարկվող միավորի ղեկավարին: Հետևում է ներքին աուդիտի կատարման տարեկան ծրագրի իրականացմանը: Կազմում և Նախարարին ու Ներքին աուդիտի կոմիտե է ներկայացնում ներքին աուդիտի տարեկան հաշվետվությունը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* առնվազն երեք տարվա մասնագիտական գործունեության փորձ աուդիտի ոլորտում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով սահմանված պահանջների բավարարում:
Մրցույթը կկայանա 08.08.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

3. ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմ
3.1. Մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության քաղաքականության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 32-2.1-7)

Համակարգում է Եվրախորհրդի մարզական քաղաքականությունն իրականացնող և «Սպորտը բոլորի համար» քաղաքականության իրականացման, հաշմանդամների և հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց հետ տարվող աշխատանքների բարելավմանն ու կատարելագործմանն ուղղված աշխատանքները: Ապահովում է ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի առողջ ապրելակերպի քարոզչության ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները: Աջակցում է տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համապատասխան ստորաբաժանումներին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի տարածքային քաղաքականության իրականացման գործում:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝      
* բարձրագույն կրթություն` (0223) կամ (0333) ֆիզիկական կուլտուրա (մարմնակրթություն) և սպորտ մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* Եվրոպական Միությանը ինտեգրման բնագավառում իրականացվող քաղաքականությանը և գործընթացներին, Եվրոպական Միության կառույցներին և նրանց գործառույթներին ու աշխատակարգերին վերաբերող տեղեկատվության տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 09.08.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

4. ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմ
4.1. Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-160)

Իրականացնում է տեսչական մարմնի աշխատակիցների կողմից առաջարկվող իրավական պատժամիջոցների օրինակության վերաբերյալ եզրակացություններ տրամադրելու աշխատանքները: Իրականացնում է Տեսչական մարմնում մուտքագրված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ առաջարկությունների ու դիտողությունների, ինչպես նաև Տեսչական մարմնին հասցեագրված դիմում-բողոքների վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների նախապատրաստման աշխատանքները: Իրականացնում է վարչական տուգանքներ կիրառելու վերաբերյալ Տեսչական մարմնի ղեկավարի որոշումների նախապատրաստման, հաշվառման և գրանցման, կիրառված վարչական տուգանքների ամփոփման, հաշվետվությունների ու տեղեկանքների կազմման աշխատանքները: Դատական ատյաններում և այլ պետական մարմիններում հանդես է գալիս որպես Տեսչական մարմնի ներկայացուցիչ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* MS Office համակարգչային ծրագրի գիտելիքներ և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անգլերենի կամ ռուսերենի, կամ ֆրանսերենի, կամ գերմաներենի, կամ իսպաներենի տիրապետում (կարդում է և կարող է բացատրվել):
Մրցույթը կկայանա 09.08.2017 թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

5. ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ
5.1. Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 38-2.2-119)

Համակարգում է հարկաբյուջետային քաղաքականության մշակման շրջանակներում մակրոտնտեսական կանխատեսումների իրականացման աշխատանքները, կազմակերպում է քննարկումներ և ամփոփում արդյունքները: Համակարգում և վերահսկում է Վարչությունում մակրոտնտեսական վերլուծությունների ու հետազոտությունների իրականացման և դրանց արդյունքների ներդրման գործընթացը, կազմակերպում է քննարկումներ: Համակարգում է պետական բյուջեի, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և այլ ռազմավարական ծրագրերի մշակման համար մակրոտնտեսական շրջանակի պատրաստման աշխատանքները: Համակարգում է Վարչության իրավասությունների շրջանակներում միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության աշխատանքները: Մասնակցում է հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների կոորդինացման, պետական այլ գերատեսչությունների հետ համագործակցության աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 10.08.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

5.2. Քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 38-2.3-383)
Իրականացնում է Աշխատակազմի մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի համակարգչային մուտքագրման, պատճենահանման և դրանց առաքման աշխատանքները: Իրականացնում է ստացվող և առաքվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի, նամակների ու դիմումների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողություն: Իրականացնում է փաստաթղթերի ընդունումը արխիվ և դրանց պահպանությունը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 08.08.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

6. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմ
6.1. Գործերի կառավարման վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր` 42-2.2-3)

Համակարգում է Կոմիտեի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների ու ծառայությունների գնման գործընթացները, գնումների պլանի և անվանացանկերի մշակման, դրանց փոփոխման աշխատանքները, ինչպես նաև գնման գործընթացների կատարման համար պայմանագրային կամ այլ հիմունքներով ներգրավված փորձագետների (խորհրդատուներ) հետ համագործակցությունը՝ վերջիններիս հետ համաձայնեցված փորձագիտական (խորհրդատվական) ծառայությունների մատուցման ընթացակարգերի և ձևաչափերի շրջանակներում: Համակարգում է շինարարական, կապիտալ ու ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները և դրանց նկատմամբ իրականացնում վերահսկողություն: Համակարգում է Կոմիտեի նյութական արժեքների ստացումը և պահեստավորումը, պահեստներից դրանց բացթողումը և պահեստներ հետընդունումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 09.08.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

6.2. Առաջին բաժնի պետ (ծածկագիր` 42-2.2-9)
Կանխում է Կոմիտեի աշխատանքներում և փաստաթղթերում պարունակվող գաղտնի տեղեկատվություններին անձանց (աշխատողներին) առնչվելու չհիմնավորված թույլտվությունը: Կոմիտեի գործունեության ընթացքում հայտնաբերում և փակում է Կոմիտեից գաղտնի տեղեկատվությունների արտահոսքի հնարավոր ուղիները: Ապահովում է Կոմիտեում գաղտնիության ռեժիմը բոլոր աստիճանների (հույժ գաղտնի, գաղտնի գաղտնի աշխատանքներ կատարելիս և փաստաթղթեր գործածելիս: Ապահովում է գաղտնիության ռեժիմը Կոմիտեի կողմից միջազգային գիտատեխնիկական, առևտրատնտեսական և այլ կապեր իրականացնելիս: Համակարգում է Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեությունը գաղտնիքների պահպանվածության ապահովության մասով: Կազմակերպում է Կոմիտեի գաղտնի գործավարությունը: Մշակում և իրականացնում է գաղտնիության ռեժիմի ապահովման միջոցառումներ բոլոր տեսակի գաղտնի աշխատանքներ կատարելիս, գաղտնի փաստաթղթերին առնչվելիս, հսկում է հրահանգի պահանջների կատարումը, ինչպես նաև բոլոր գաղտնի աշխատանքներ կատարողների կողմից փաստաթղթերի գաղտնիության ռեժիմի ապահովումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններին առնչվելու՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան ձևի ձևակերպված առնվազն երեք տարվա թույլտվություն:
Մրցույթը կկայանա 10.08. 2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

6.3. Քարտուղարության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 42-2.3-19)
Իրականացնում է Կոմիտեում ստացվող մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի գրանցման, հաշվառման և առաքման աշխատանքները: Իրականացնում է Աշխատակազմի ոչ գաղտնի փաստաթղթերի համակարգչային մուտքագրման, դրանց առաքման աշխատանքների, ստացվող և առաքվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի, նամակների ու դիմումների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողություն: Իրականացնում է տեղեկանքների տրամադրում Բաժնում գրանցված փաստաթղթերի վերաբերյալ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 11.08.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

7. ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ
7.1. Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության քաղաքաշինության և տարածական պլանավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 46-2.3-49)

Մշակում է քաղաքաշինության, տարածական պլանավորման ու զարգացման բնագավառի oրենքներ և այլ իրավական ակտերի նախագծեր: Իրականացնում է հանրապետությունում քաղաքաշինական իրադրության ու զարգացման միտումների հետազոտման և վերլուծության աշխատանքներ: Մշակում է քաղաքաշինության բնագավառում հանրապետության սոցիալ-տնտեսական և տարածական զարգացման, նպատակային ու հատուկ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրեր ու հայեցակարգեր: Մշակում է ազգային և տարածաշրջանային (միկրոտարածաշրջանային) մակարդակների քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը, իրականացնում է նշված փաստաթղթերի դրույթների և առկա իրավիճակի մոնիտորինգ: Սահմանված կարգով իրականացնում է համայնքների տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման և դրանցում փոփոխություններ կատարելու գործընթացի համակարգման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 11.08.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

8. ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմ
8.1. Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 61-2.3-41)

Իրականացնում է ուսումնական հաստատությունների գործունեության հետ կապված աշխատանքները` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված կարգի համաձայն: Ապահովում է պետական հանրակրթական ծրագրերի իրականացման աշխատանքները: Իրականացնում է Մարզի տարածքում պետական կրթական քաղաքականության իրականացման աշխատանքները: Կազմակերպում է նախադպրոցական ու հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կողմից ՀՀ կրթության մասին օրենսդրության և կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի ընդունած նորմատիվ ակտերի կատարումը, կրթական և դաստիարակչական ծրագրերի իրականացումը` պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝      
* բարձրագույն կրթություն` կրթություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 08.08.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

9. ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի աշխատակազմ
9.1. Վարչատնտեսական վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 85-2.2-26)

Իր լիազորությունների սահմաններում իրականացնում է Աշխատակազմի գույքի գնումների հետ կապված աշխատանքները: Իրականացնում է Հանձնաժողովի համակարգչային տեխնիկայի անխափան աշխատանքի ապահովումը« համակարգչային կապի կազմակերպումն ու սպասարկումը« այդ թվում` Հանձնաժողովի ներքին համակարգչային ցանցի սպասարկման աշխատանքների ապահովումը: Իրականացնում է Հանձնաժողովի վարչական համալիրի շահագործման« դրա և հարակից տարածքների բարեկարգման« կոմունալ ծառայությունների և սանիտարահիգիենիկ պայմանների ապահովման աշխատանքները: Իրականացնում է Աշխատակազմի էլեկտրաէներգիայի խնայողական սպառման« ռադիոհանգույցի« հեռախոսակապի և կապի համապատասխան բաժանմունքի հետ բնականոն աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 11.08.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

1.1-9.1 ենթակետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***                          
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհուրդ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 19.07.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ (ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. (011) 54-11-38,
(011) 56-64-62) կամ այցելել Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք (www.csc.am):
Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթներին մասնակցելու համար
ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները չեն վերադարձվում:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն)
հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության
հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. ՀՀ տրանսպորտային տեսչության վերահսկողության և ստուգումների բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 26-3.2-82)
Մասնակցում է տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի կատարման նկատմամբ վերահսկողության աշխատանքներին:
Մրցույթը կանցկացվի 22.08.2017թ.՝ ժամը 10:00-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Նալբանդյան 28):

2. ՀՀ տրանսպորտային տեսչության տեխնիկական և հաշվառման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 26-3.2-83)
Մասնակցում է փոխադրումների կազմակերպման ու իրականացման, շարժակազմի տեխնիկական շահագործման և անվտանգության ապահովման ընթացքի վերահuկողության իրականացման աշխատանքներին:
Մրցույթը կանցկացվի 24.08.2017թ.՝ ժամը 10:00-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Նալբանդյան 28):

3. Արտաքին կապերի և ծրագրերի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 26-3.2-69)
Մասնակցում է միջազգային, միջկառավարական և միջգերատեսչական պայմանագրերի (համաձայնագիր, հուշագիր, արձանագրություն) նախագծերի մշակման ու նախապատրաստման աշխատանքներին:
Մրցույթը կանցկացվի 29.08.2017թ.՝ ժամը 10:00-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Նալբանդյան 28):

4. Տրանսպորտի վարչության տեխնիկական քաղաքականության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 26-3.2-3)
Մասնակցում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող և ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի նախագծերի մշակմանը:
Մրցույթը կանցկացվի 31.08.2017թ.՝ ժամը 10:00-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Նալբանդյան 28):

1-4 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնների լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթներին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 19.07.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան,
Նալբանդյան 28, հեռ. 59-01-17):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ՝
Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 11-3.2-12)
Մուտքագրում է Աշխատակազմում ստացված նամակներն ու դիմումները, առաքում է ելից փաստաթղթերը: Մասնակցում է Նախարարությունում ստացված ամբողջ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական թղթակցության ընդունման, հաշվառման աշխատանքներին: Գրանցում և հասցեատերերին է հանձնում Նախարարի, Նախարարի տեղակալների, Աշխատակազմի ղեկավարի, Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների «Մտից» գրությունները: Գրանցում և առաքում է Նախարարի, Նախարարի տեղակալների, Աշխատակազմի ղեկավարի, Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների «Ելից» գրությունները էլեկտրոնային «Mulberry» ծրագրով, սուրհանդակային, փոստային ծառայությունների միջոցով և առձեռն սկզբունքով: Իրականացնում է Նախարարի, Նախարարի տեղակալների, Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականների առաքման աշխատանքները, մասնակցում է ժամկետային հանձնարարականների կատարման վերաբերյալ ամփոփաթերթերի նախապատրաստման աշխատանքներին: Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության համայնքների հետ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ապահովման աշխատանքները: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կանցկացվի 31.08.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Նախարարության վարչական շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 19.07.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատակազմ
(ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
հեռ. (010) 51-13-55):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը (այսուհետ` Մարզպետարան) հայտարարում է մրցույթ՝ Մարզպետարանի
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Իրավաբանական բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 67-3.3-13)
Մասնակցում է Մարզպետարանում նախապատրաստվող իրավական փաստաթղթերի ձևակերպմանը, դատական ատյաններում Մարզպետարանի շահերի պաշտպանությանը, դատական ատյաններ ուղարկվող փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներին, իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրմանը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ: Մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթը կկայանա 08.08.2017թ.՝ ժամը 11:00-ին, Մարզպետարանի շենքում (ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 16):

 ***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 19.07.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմ (ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 16, հեռ. 4-90-00-156):