ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 24.05.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի մայիսի 11-ի (թիվ 17 (182) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 1.1 ենթակետում նշված ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետի (ծածկագիր՝ 02-1.2-10) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  պահանջվող «բարձրագույն  կրթություն` (0600) տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով» բառերից հետո ավելացնել «կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,» բառերը (հիմք` ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի ապրիլի 20 N  379-Ն որոշում):

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է մրցույթ` համապատասխան մարմինների աշխատակազմերում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմ
1.1. Ներքին աուդիտի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 18-2.2-73)

Ապահովում է ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագծի, ներքին աուդիտի ռազմավարական ու տարեկան ծրագրերի կազմումը և ներկայացնում է Նախարարին ու Ներքին աուդիտի կոմիտե: Յուրաքանչյուր աուդիտի համար մշակում և սահմանում է առաջադրանք` նշելով դրա իրականացման շրջանակը, խնդիրները, տևողությունը և տրամադրված ռեսուրսները, աուդիտի մոտեցումներն ու տեխնիկան, աուդիտի տեսակն ու ծավալը: Կատարում է իրականացման ենթակա աուդիտորական առաջադրանքների բաժանում ներքին աուդիտորների միջև: Ապահովում է աուդիտի ավարտից հետո հաշվետվության կազմումը` նախապես քննարկելով աուդիտի ենթարկվող միավորի ղեկավարի հետ, և այն տրամադրում է Նախարարին, ինչպես նաև աուդիտի ենթարկվող միավորի ղեկավարին: Հետևում է ներքին աուդիտի իրականացման տարեկան ծրագրի իրականացմանը: Կազմում և Նախարարին ու Ներքին աուդիտի կոմիտե է ներկայացնում ներքին աուդիտի տարեկան հաշվետվությունը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* առնվազն երեք տարվա մասնագիտական գործունեության փորձ աուդիտի ոլորտում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով սահմանված պահանջների բավարարում:
Մրցույթը կկայանա 27.06.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

2. ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմ
2.1. Գնումների վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18/1-2.3-30)

Իրականացնում է ՀՀ պետբյուջեի ծրագրերով նախատեսված (բացառությամբ՝ Կոմիտեի նախագահի հրամաններով նախատեսված այլ դեպքերի), գնման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների ու ծառայությունների անվանացանկերի, նախահաշիվների, տեխնիկական բնութագրերի, գնման և վճարման ժամանակացույցների կազմման աշխատանքները: Կազմում է ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման հայտերը: Մասնակցում է համակարգի կազմակերպություններում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ենթաօրենսդրական ակտերով նախատեսված, դրանց մեջ կատարվող փոփոխությունների տեղայնացման և սահմանված կարգով կիրառման գործընթացների կազմակերպմանը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 28.06.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

3. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմ
3.1. Լիցենզավորման գործակալության լիցենզավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 19-2.3-128)

Իրականացնում է նախադպրոցական, հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին և բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերով լիցենզիա տալու, դրա գործողության ժամկետը երկարաձգելու, լիցենզիան վերաձևակերպելու կամ լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու, դադարեցնելու, աշխատանքները: Բաժնի պետին է ներկայացնում առաջարկություններ նախադպրոցական, հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին և բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերով գործունեության լիցենզիա տալու գործընթացների բարելավման վերաբերյալ: Իրականացնում է լիցենզավորվող անձանց կողմից սահմանված կարգով ներկայացված փաստաթղթերում նշված տվյալների` ըստ կրթական ծրագրերի (նրանց մասնագիտությունների) լիցենզավորման պայմանների ու պահանջների համապատասխանության ստուգում և ուսումնասիրություններ: Կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման հանձնաժողովի նիստին տրամադրում է անհրաժեշտ նյութեր հանձնաժողովի գործունեության և քննարկման համար:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 27.06.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

4. ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմ
4.1. Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 37-2.2-84)

Տնտեսվարող սուբյեկտների և քաղաքացիների շրջանում իրազեկվածության բարձրացման նպատակով կազմակերպում և անցկացնում է դասընթացներ, սեմինարներ, քննարկումներ, ձեռնարկների թողարկում, բուկլետների, տեղեկանքների տպագրում, ԶԼՄ-ներով տեղեկատվության փոխանցում: Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ իրականացնում է Տեսչական մարմնի իրավասությանը վերաբերող իրավական ակտերով սահմանված պահանջների վերաբերյալ բացատրական աշխատանքներ և կոնկրետ հարցերով խորհրդատվության մատուցում: Ապահովում է Տեսչական մարմնի կանխարգելիչ և իրազեկման միջոցառումների տարեկան ծրագրի մշակումը և ներկայացնում է Խորհրդին՝ հաստատման, պարբերաբար հետևում է դրա իրականացմանը: Կազմակերպում և անցկացնում է Տեսչական մարմնի ղեկավարի և այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի ասուլիսներ, հարցազրույցներ, ճեպազրույցներ, անում հայտարարություններ` պետական մարմնի գործունեության ոլորտին առնչվող՝ հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների վերաբերյալ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* Հայաստանում գործող զանգվածային լրատվության միջոցների և ոլորտին առնչվող հասարակական կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տիրապետում,
* MS Office համակարգչային ծրագրով աշխատելու ունակություն,
* անգլերենի (ազատ) և ռուսերենի կամ ֆրանսերենի, կամ գերմաներենի, կամ իսպաներենի տիրապետում (կարդում է և կարող է բացատրվել):

Մրցույթը կկայանա 27.06.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

4.2. Իրավաբանական բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 37-2.2-103)
Ապահովում է քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց դիմումների, գրությունների, հայտերի, բողոքների վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրումը: Ապահովում է Նախարարության աշխատակազմի ստորաբաժանումների և Նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) կողմից ներկայացված հարցերի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրումը: Ապահովում է Նախարարության և Կոմիտեի կողմից կնքվող քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրումը: Ապահովում է Նախարարության աշխատակազմի ստորաբաժանումների և Կոմիտեի կողմից կազմված պաշտոնական պարզաբանումների նախագծերի վերաբերյալ կարծիքների տրամադրումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 28.06.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

4.3. Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ ( ծածկագիր՝ 37-2.3-156)
Իրականացնում է ոչ պարենային արտադրանքն իրացնելու, պահելու, փոխադրելու և օգտահանելու, ինչպես նաև ծառայություններ մատուցելու (բացառությամբ՝ հանրային սննդի կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) փուլերում ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների կատարման նկատմամբ պետական վերահսկողություն, ներառյալ՝ օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ստուգումներ: Ստուգման ակտերի հիման վրա Վարչության պետին ներկայացնում է առաջարկություններ համապատասխան պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` բնագիտական կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ), կամ էներգետիկա և էներգամեքենաշինություն, կամ մետաղագործություն, կամ մեքենաշինություն և նյութամշակություն, կամ տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ, կամ էլեկտրատեխնիկա, կամ սարքաշինություն, կամ էլեկտրոնային տեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կապ, կամ ավտոմատիկա և կառավարում, կամ տեղեկատվություն և հաշվողական տեխնիկա, կամ կենցաղային և սպասարկման տեխնիկա, կամ տրանսպորտի շահագործում, կամ քիմիական տեխնոլոգիա, կամ անտառային պաշարների վերարտադրություն և վերամշակում, կամ լայն սպառման ապրանքների տեխնոլոգիա, կամ ագրոնոմիական մասնագիտությունների գծով, կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* MS Office համակարգչային ծրագրով աշխատելու ունակություն,
* անգլերենի կամ ռուսերենի, կամ գերմաներենի, կամ ֆրանսերենի, կամ իսպաներենի ազատ տիրապետում:

Մրցույթը կկայանա 29.06.2017թ.` ժամը 1000- ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

4.4. Ճյուղային տնտեսական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 37-2.3-192)
Իրականացնում է թեթև և շինանյութերի արդյունաբերության ճյուղերի գործունեության դիտանցումը և այդ ճյուղերի ծրագրերի աշխատանքները: Իրականացնում է ՀՀ ճյուղային տնտեսական քաղաքականության մշակման աշխատանքները` տնտեսության գերակայություններին համապատասխան: Իրականացնում է կազմակերպությունների և ձեռնարկատիրության պետական աջակցության քաղաքականություն: Իրականացնում է ԵԱՏՄ շրջանակներում արդյունաբերական համագործակցության զարգացման և խորացման աշխատանքներ, ինչպես նաև ԵԱՏՄ սակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման աշխատանքները արդյունաբերության ոլորտում: Իրականացնում է արդյունաբերության ոլորտում մաքսային, հարկային և ոչ հարկային եկամուտների քաղաքականության վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքները` երկարաժամկետ տնտեսական աճի մարտահրավերների տեսանկյունից: Իրականացնում է արտաքին շուկաների ուսումնասիրման ու վերլուծման, տեղական արտադրողների համար արտաքին շուկաների հասանելիության, ինչպես նաև արտահանման խթանման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքները արդյունաբերության ոլորտում:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 07.07.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

4.5. Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության գնումների կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 37-2.3-201)
Իրականացնում է ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռքբերման համար գնումների համակարգողի պարտականությունները (համապատասխան գնումների որակավորում ունենալու դեպքում) «armeps.am» և ««armeps.am/ppsm» պայմանագրերի կառավարման և գնումների հաշվետվողականության մոդուլ» համապատասխան ծրագրերի միջոցով` ըստ Բաժնի պետի կողմից սահմանված իրավական ակտին համապատասխան: Միաժամանակ իրականացնում է տվյալ մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի լիազորությունները: ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող եղանակով կազմում է պայմանագրեր, գնման ընթացակարգի արձանագրություններ: Իրականացնում է նաև Աշխատակազմի և Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի և Աշխատակազմի Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի պաշտոնատար անձանց և աշխատակիցների գործուղումների հետ կապված ավիատոմսերի գնման գործընթացի կազմակերպումը համապատասխան ծրագրի միջոցով: Կազմում է գնման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների ու ծառայությունների մրցույթների հրավերների և պայմանագրերի նախագծերը: Հրապարակում   է պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություններ և կնքված գնման պայմանագրերի (հաշվետվություններ) մասին հայտարարություններ «admin.gnumner.am/moderator/» ծրագրի միջոցով, ինչպես նաև կնքված գնման պայմանագրերն ու հաշիվ-ապրանքագրերը ներմուծում է
«Ls finance client-treasury» և «armeps.am/ppsm» համակարգեր:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում:

Մրցույթը կկայանա 30.06.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

4.6. Գործերի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 37-2.3-203)
Իրականացնում է Նախարարության աշխատակազմի, ինչպես նաև Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի ապահովումը գրենական պիտույքներով, անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով: Իրականացնում է Աշխատակազմի պահպանման համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների ու ծառայությունների ձեռքբերման ցանկի պատրաստումը, կազմում է հայտերը: Իրականացնում է նոր ձեռք բերված ծառայողական ավտոմեքենաների պետհամարանիշերի ստացման և համապատասխան մարմիններում դրանց գրանցման աշխատանքները: Իրականացնում է կապի միջոցների, ջեռուցման, ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, կոյուղու, կաթսայատան, էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների ու ապարատների, վերելակների հետ կապված պայմանագրերի կնքման գործընթացներին անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառության և փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 04.07.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

5. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմ
5.1. Մարզերի միավորված ստորաբաժանման անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր (ծածկագիր` 41-2.3-234)

Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վարույթները կանոնակարգող գերատեսչական ակտերով սահմանված կարգով իր վարույթում գտնվող գույքի նկատմամբ իրավունքների և (կամ) սահմանափակումների պետական գրանցման դիմումների հիման վրա, օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում: Գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների ու սահմանափակումների մասին տեղեկատվության տրամադրման գործավարությունը կանոնակարգող իրավական ակտերով սահմանված կարգով տրամադրում է գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների ու սահմանափակումների վերաբերյալ, ինչպես նաև այլ տեղեկատվություն: Կոմիտեի նախագահի, Կոմիտեի նախագահի համապատասխան լիազորություն ունեցող տեղակալի, Աշխատակազմի ղեկավարի կողմից տրված լիազորագրով դատարանում ներկայացնում է Կոմիտեն:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 29.06.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

6. ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ
6.1. Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 46-2.1-9)

Կազմակերպում է գնման պայմանագրերի նախնական մշակման աշխատանքները: Կազմակերպում է գնման տեխնիկական բնութագրերի ընդհանուր նկարագրերի կազմումը: Կազմակերպում է գնումների պլանի ձևավորման աշխատանքները: Կազմակերպում է գնման գործընթացի հետ կապված աշխատանքները: Մասնակցում է պատասխանատու ստորաբաժանման և գնահատող հանձնաժողովների աշխատանքներին: Կազմակերպում է Կոմիտեի կողմից կնքված շինարարական ծրագրերի իրականացման գնման պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների ժամանակացույցի կազմման (փոփոխման) աշխատանքները: Կազմակերպում է շինարարական ծրագրերի ձեռքբերման (սահմանված կարգով ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքների, տեխնիկական պայմանների, տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացությունների, ինժեներաերկրաբանական հետազննման նյութերի, կոնստրուկտիվ լուծումների ու տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների, նախնական համաձայնեցումների ձեռքբերման, ակնկալվող արդյունքային ցուցանիշի նախնական գնահատման) և իրականացման (պատասխանատու ստորաբաժանման ձևավորման, գնման հայտերի մշակման, նախագծման ընթացիկ աշխատանքների ընդունման, փորձաքննության ու ավարտված նախագծի հանձնման-ընդունման) համակարգումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 30.06.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

7. ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի աշխատակազմ
7.1. Տեխնիկական բաժնի պետ-պետական տեսուչ (ծածկագիր՝ 50-2.2-6)

Մասնակցում է նոր ԱԷԿ-ի միջուկային անվտանգության հետ կապված կարգավորման և վերահսկողության գործընթացներին, ինչպես նաև ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում գործունեության լիցենզավորման վերահսկողությանը: Ապահովում է ԱԷԿ-ում 2-րդ կոնտուրի և նրա օժանդակ համակարգերի գծով միջուկային անվտանգության տեսչական ստուգումների անցկացումը, ինչի համար անարգել մուտք է գործում ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների ծառայողական և արտադրական տեղամասեր: Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի օբյեկտների ղեկավարներից ստանում և վերլուծում է պետական վերահսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ տվյալներ: Վերլուծում և գնահատում է ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում կատարվող աշխատանքների միջուկային անվտանգությունը: Անվտանգության նորմերի ու կանոնների պահանջների խախտում հայտնաբերելու դեպքում տալիս է լիցենզավորված անձանց կողմից կատարման համար պարտադիր կարգադրագրեր, իսկ մարդկանց կամ շրջակա միջավայրին սպառնացող վտանգի դեպքում՝ իրականացվող աշխատանքների դադարեցման կարգադրագրեր: Մասնակցում է միջուկային տեղակայանքում վթարների ու միջադեպերի հետաքննման հանձնաժողովի աշխատանքին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն` արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն կամ միջուկային ֆիզիկա մասնագիտությամբ, կամ էներգետիկա և էներգամեքենաշինություն մասնագիտությունների գծով,
* ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* կարգավորող մարմնի՝ ատոմային էլեկտրակայանի (ԱԷԿ-ի) 2-րդ կոնտուրի և նրա օժանդակ համակարգերի գծով պետական տեսուչի որակավորմանը ներկայացվող՝ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ստանդարտների (ԱԷՄԳ-ի 50-SG-G1 և GS-G-1.1) պահանջների բավարարում,
* ռուսերենի (ազատ) և ԱԷՄԳ պաշտոնական հետևյալ լեզուներից որևէ մեկի` անգլերենի, ֆրանսերենի, իսպաներենի տիրապետում (կարդում է և կարող է բացատրվել),
* տարբեր տեղեկատվական շտեմարանների համակարգչային ծրագրերի շահագործման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ,
* հուսալիության մասին դրական եզրակացություն՝ տրված լիազոր մարմնի կողմից:

Մրցույթը կկայանա 29.06.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

7.2. Միջուկային անվտանգության վարչության համակարգերի և կոմպոնենտների բաժնի գլխավոր մասնագետ-պետական տեսուչ (ծածկագիր՝ 50-2.3-1)
Հետազոտում, վերլուծում և գնահատում է միջուկային տեղակայանքներում տեխնոլոգիական գծով կատարվող աշխատանքները, անցկացնում է ԱԷԿ-ում միջուկային անվտանգության կարգավորման և վերահսկողության հետ կապված աշխատանքներ: Իրականացնում է միջուկային անվտանգության տեսանկյունից կարևոր աշխատանքների տեսչական ստուգումներ: Ստանում է պետական վերահսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ տվյալներ: Անվտանգության նորմերի ու կանոնների պահանջների խախտում հայտնաբերելու դեպքում տալիս է լիցենզավորված անձանց կողմից կատարման համար պարտադիր կարգադրագրեր, իսկ մարդկանց կամ շրջակա միջավայրին սպառնացող վտանգի դեպքում՝ իրականացվող աշխատանքների դադարեցման կարգադրագրեր: Մասնակցում է միջուկային տեղակայանքում վթարների ու միջադեպերի հետաքննման հանձնաժողովի աշխատանքին, ինչպես նաև ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության տեսանկյունից կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող անձնակազմի լիցենզավորմանը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն՝ (1000) էներգետիկա և էներգամեքենաշինություն մասնագիտությունների գծով կամ (0107) միջուկային ֆիզիկա մասնագիտությամբ,
* ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «գ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* կարգավորող մարմնի՝ ռեակտորային կոնտուրի գծով պետական տեսուչի որակավորմանը ներկայացվող՝ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ստանդարտների (ԱԷՄԳ-ի 50-SG-G1 և GS-G-1.1) պահանջների բավարարում,
* տարբեր տեղեկատվական շտեմարանների համակարգչային ծրագրերի շահագործման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ,
* ռուսերենի (ազատ) և ԱԷՄԳ պաշտոնական հետևյալ լեզուներից որևէ մեկի` անգլերենի, ֆրանսերենի, իսպաներենի տիրապետում (կարդում է և կարող է բացատրվել),
* հուսալիության մասին դրական եզրակացություն՝ տրված լիազոր մարմնի կողմից:
Մրցույթը կկայանա 04.07.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

8. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմ
8.1. Մարտունու սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության պետ (ծածկագիր` 64-2.3-25)

Սահմանում Է Գործակալության աշխատակիցների տնային այցելությունների ժամանակացույցը, յուրաքանչյուր աշխատակցի սպասարկման տարածքը: Ապահովում է Գործակալությունում տեղադրված համակարգչային տեխնիկայի անվտանգ շահագործման պայմաններ: Հաստատում է պետական նպաստի և այլ դրամական վճարների նշանակման, մերժման, դադարեցման, վերահաշվարկի կարգադրությունների, վճարման ցուցակների, դրանց տիտղոսաթերթերի, փոխադարձ հաշվետվության ակտերը և Գործակալության անունից պատրաստված գրությունները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանության սոցիալական աջակցություն հայցող կամ սոցիալական աջակցություն ստացող անձի (ընտանիքի) սոցիալական կարիքների գնահատման, այդ կարիքների բավարարմանն ուղղված անհատական ծրագրերի կազմման մեթոդների ու տեխնիկայի, առկա ռեսուրսների և հնարավորությունների մասին տեղեկատվության տիրապետում,
* ընտանիքների անապահովության գնահատման «Նպաստ», սոցիալական դեպքի վարման, սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարանների, բնակելի տարածության կարիք ունեցող անձանց տվյալների հաշվառման և համապատասխան հերթացուցակի ձևավորման, համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում դիմումների միասնական հաշվառման տեղեկատվական ենթահամակարգերով աշխատելու կարողություններ:

Մրցույթը կկայանա 28.06.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

9. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմ
9.1. Հեռահաղորդակցության վարչության կարգավորման քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 89-2.3-68)

Իրականացնում է հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների ու ցանցերի ոլորտի սակագների դրույքաչափերի սահմանման (վերանայման) գործընթացը կանոնակարգող իրավական ակտերի մշակումը, ապահովում է դրանց պարբերաբար կատարելագործման աշխատանքների կատարումը: Կազմակերպում է սակագների դրույքաչափերի սահմանման (վերանայման) հայտերի տեխնիկատնտեսական փորձաքննության, արդյունքների ամփոփման աշխատանքների կատարումը և ներկայացնում է համապատասխան առաջարկություններ: Իրականացնում է հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների ու ցանցերի ոլորտի լիցենզավորված անձանց կողմից ներկայացվող գործունեության հաշվետվությունների ձևերի և ներկայացման կարգի մշակումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ կամ ռադիոտեխնիկա, կամ կապի ցանցեր և կոմուտացիայի (փոխարկման) համակարգեր, կամ բազմաճյուղ հեռուստակապային համակարգեր, կամ ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր, կամ ռադիոկապ, կամ ռադիոհաղորդումներ և հեռուստատեսություն, կամ կառավարումը և տեղեկատվությունը տեխնիկական համակարգերում, կամ հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր, կամ տեղեկատվության մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 30.06.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

9.2. Հեռահաղորդակցության վարչության ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիական զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 89-2.3-70)
Մշակում է հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների և ցանցերի ոլորտում փոխկապակցումը կարգավորող կանոնակարգերը: Մշակում է վերջնակետային սարքավորումների օգտագործման և հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերին դրանց միացումը կարգավորող կանոնակարգերը: Մշակում է ոչ կառավարական ռադիո-կանչերի նշանների հաղորդման ընթացակարգերը: Իրականացնում է ռադիոհաճախականությունների տիրույթի, արբանյակային ուղեծրի հատվածների ու համարային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը և դրանց արդյունավետ կառավարումը: Իրականացնում է հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների ու ցանցերի ոլորտի լիցենզավորված անձանց միջև առաջացած տարաձայնությունների, բաժանորդների հարցադրումների և բողոքների քննարկումները: Ներկայացնում է պարզաբանումներ և առաջարկություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ կամ ռադիոտեխնիկա, կամ կապի ցանցեր և կոմուտացիայի (փոխարկման) համակարգեր, կամ բազմաճյուղ հեռուստակապային համակարգեր, կամ ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր, կամ կառավարումը և տեղեկատվությունը տեխնիկական համակարգերում, կամ հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր, կամ տեղեկատվության մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 9.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 04.07.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

1.1-9.2 ենթակետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհուրդ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթներին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 07.06.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ
(ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. (011) 54-11-38,
(011) 56-64-62) կամ այցելել Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք (www.csc.am):
Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթներին մասնակցելու համար

ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները չեն վերադարձվում:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ կառավարության  աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ՝ ՀՀ կառավարության  աշխատակազմում
քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 02-3.1-47)
Իրականացնում է Վարչության գործունեության՝ կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, գյուղատնտեսության, լիցենզավորման ոլորտներին առնչվող՝ ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի քննարկմանը կամ կարծիքին ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի մասնագիտական փորձաքննություն:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա  աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1,  2):
Մրցույթը կանցկացվի 27.06.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, ՀՀ կառավարության շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 1):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ կառավարություն  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են` երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, հինգշաբթի, ուրբաթ` ժամը 1400-ից մինչև 1700-ը (մուտքը՝ անցագրային բյուրոյից):

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 07.06.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ կառավարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Կառավարական տուն 1, հեռ. 51-57-54):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ`
Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական  ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության  հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 14-3.2-195)
Իրականացնում է հակակոռուպցիոն ոլորտի (այսուհետ` համակարգվող ոլորտ) վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և միջազգային փորձի ուսումնասիրության ու վերլուծության աշխատանքները:  Իրականացնում է Բաժնի կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերը շահագրգիռ մարմիններին ներկայացնելու, նախագծերը նրանց հետ համաձայնեցնելու,  նախագծերի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ կազմակերպելու, ինչպես նաև շահագրգիռ մարմինների կողմից ստացված կարծիքների ամփոփման աշխատանքները: Իրականացնում է Բաժնի կողմից համակարգվող ոլորտների վերաբերյալ քաղաքացիների, այդ թվում օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց ու իրավաբանական անձանց գրավոր առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների՝ օրենքով սահմանված կարգով քննարկման և վերլուծության արդյունքում պատասխանների նախագծերի կազմման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր: Մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին, իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների  և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
*  սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ռուսերենի կամ անգլերենի ազատ տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը  կկայանա 04.07.2017թ.` Ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 1000-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 07.06.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և
հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի  կառավարման վարչություն (ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8, 8-րդ հարկ, հեռ. (010) 59-40-56):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն)
հայտարարում է մրցույթ՝ Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ
թափուր պաշտոնն  զբաղեցնելու համար

1. Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 18-3.3-20)
Իրականացնում է Նախարարի և այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի աuուլիuներ, հարցազրույցներ, ճեպազրույցներ, հայտարարություններ` Նախարարության գործունեության ոլորտին առնչվող՝ հաuարակական հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների վերաբերյալ, պատրաuտում է մամուլի հաղորդագրություններ, oրվա մամուլի տեuությունը: Ծանուցում է Բաժնի պետին,  Նախարարին և այլ պաշտոնատար անձանց զանգվածային լրատվության միջոցներում տեղ գտած կարևոր նյութերի մաuին և անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում է դրանց oպերատիվ արձագանքը: Ներկայացնում է զանգվածային լրատվության միջոցներով տրվող ելույթներում, մշտական թեմատիկ խորագրերում, հեռուuտառադիոհաղորդումներում Նախարարության պաշտոնատար անձանց մաuնակցության վերաբերյալ առաջարկություններ և իրականացնում է դրանց կատարումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ հումանիտար-սոցիալական մասնագիտությունների գծով,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անգլերենի և ռուսերենի ազատ տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 28.06.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը  930-ից մինչև  1230-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 07.06.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրի և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3, հեռ. (011) 52-63-21):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը (այսուհետ` Հանձնաժողով)
հայտարարում է մրցույթ՝ Հանձնաժողովի աշխատակազմում  քաղաքացիական ծառայության
հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Մեթոդաբանության և ծրագրերի մշակման վարչության  առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 85-3.2-38)
Մասնակցում է «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներից բխող անհրաժեշտ մեթոդաբանության մշակման աշխատանքներին և տնտեսական մրցակցության պաշտպանությանն առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների, ուղեցույցների, ինչպես նաև  տնտեսական մրցակցության պաշտպանությանն առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և ներկայացման աշխատանքներին: Մասնակցում է Հանձնաժողովի նախորդ տարվա գործունեության հաշվետվության, ինչպես նաև Հանձնաժողովի հաջորդ տարվա գործունեության տարեկան ծրագրի նախագծերի մշակման և ներկայացման աշխատանքներին: Նյութեր է պատրաստում Հանձնաժողովի հրապարակային աշխատանքներն իրականացնելու համար: Իրականացնում է Հանձնաժողովի գրադարանում ստացվող գրականության գույքային գրանցման աշխատանքները: Իրականացնում է գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտներից, այդ թվում գերիշխող դիրք ունեցող առևտրային ցանցերից համապատասխան տեղեկատվության հավաքագրման, մշակման և ներկայացման աշխատանքներ: Իրականացնում է արխիվային ֆոնդի վարման, փաստաթղթերի հաշվառման, արխիվային փաստաթղթերի փորձագիտական արժեքավորում կատարելու, արխիվի գիտատեղեկատու համակարգի ստեղծման, արխիվային փաստաթղթերի ապահովագրական ֆոնդի ստեղծման ու պահպանման, Վարչության կողմից կատարված աշխատանքների հիման վրա տեղեկատվական բազայի ձևավորման և համալրման, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերի պահպանության ու արխիվացման աշխատանքները, Վարչության փաստաթղթային սպասարկումը փաստաթղթաշրջանառության վարումը: Իր իրավասությունների սահմաններում մասնակցում է վարչական վարույթի հարուցման և իրականացման աշխատանքներին: Նախապատրաստում է Վարչության լիազորությունների համար անհրաժեշտ հրամանների նախագծեր, ակտեր, տեղեկանքներ և այլ փաստաթղթեր:
Նշված թափուր պաշտոնն  զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 27.06.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի շենքում (ք. Երևան,
Մ. Մկրտչյան 5բ):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 900-ից մինչև 1200-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 07.06.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի աշխատակազմ (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5բ, 6-րդ հարկ, հեռ. 54-59-66):

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 17.05.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի մայիսի 11-ի թիվ 17 (182) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 2.2 ենթակետում նշված ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-2.3-210) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը համարել չեղյալ:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է մրցույթ` համապատասխան մարմինների աշխատակազմերում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

 

1. ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմ
1.1. Գույքի կառավարման և ներդրումների իրականացման վարչության գույքի կառավարման և մոնիտորինգի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18/1-2.3-5)

Պարբերաբար իրականացնում է գույքի գնահատման և վերագնահատման գործընթացի աշխատանքները: Իրականացնում է գույքի զարգացման ռազմավարական առաջարկի նախագծի մշակումը, գույքային ներդրումների անհրաժեշտության վերաբերյալ առաջարկությունների նախապատրաստումը, ներդրումային ծրագրերի առաջարկների փաթեթի պատրաստումը: Իրականացնում է առկա ակտիվների վերականգնման, վերանորոգման վերաբերյալ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող «Վեոլիա ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության առաջարկների վերլուծություն: Պատրաստում է առաջարկություն՝ Կոմիտե ներկայացնելու համար: Իրականացնում է Կոմիտեի սեփականությունը հանդիսացող խմելու ջրի, ոռոգման ջրի և կոլեկտորադրենաժային համակարգերի գույքի զարգացման ռազմավարական փաստաթղթերի նախագծերի մշակումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 20.06.2017թ.` ժամը 10։30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

1.2. Գույքի կառավարման և ներդրումների իրականացման վարչության գույքի կառավարման և մոնիտորինգի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18/1-2.3-6)
Իրականացնում է կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգին չմիացած համայնքներին` համապատասխան սակագների որոշման, ջրամատակարարման մոդուլների ընտրության, ֆինանսավորման աղբյուրներ գտնելու հարցերում աջակցության աշխատանքները: Իրականացնում է ընթացիկ, շարունակական, թիրախային մոնիտորինգ գույքի վիճակի գնահատման, շահագործման արդյունավետության, կարիքների, համալրումների բացահայտման, ինչպես նաև առաջընթացի ու զարգացումների գնահատման նպատակով: Իրականացնում է ավարտված ներդրումային աշխատանքները, նախապատրաստում է ստեղծված ակտիվների կադաստրային գրանցման աշխատանքների գնահատումը: Իրականացնում է ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող ««Վեոլիա ջուր»» փակ բաժնետիրական ընկերության հաշվետվությունների ընդունումը, գնահատումը և Կոմիտեին մասնագիտական եզրակացություն տալու աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 23.06.2017թ.` ժամը 10։30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

1.3. Գույքի կառավարման և ներդրումների իրականացման վարչության պլանավորման և ներդրումների իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18/1-2.3-8)
 Իրականացնում է ներդրումային ծրագրեր, տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունների իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերումը, տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունների իրականացման տեխնիկական առաջադրանքների մշակումը, անկախ տեխնիկական աուդիտորի աշխատանքների համակարգումը, տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն իրականացնող խորհրդատուների աշխատանքների ուղղորդումը և համակարգումը: Իրականացնում է վարձակալական պայմանագրերի կառավարման պարագայում Կոմիտեի ներկայացուցչի լիազորությունները, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող «Վեոլիա ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից Կոմիտե ներկայացված պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի  գնահատումը և Կոմիտե առաջարկություն ներկայացնելը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 21.06.2017թ.` ժամը 10։00-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

2. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմ
2.1. Գիտական և գյուղատնտեսության աջակցության կենտրոնների համակարգման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 30-2.2-139)

Ապահովում է գիտության և գիտատեխնիկական գործունեության, մասնագիտական խորհրդատվության և տեղեկատվության, ինչպես նաև մասնագիտական կրթության բնագավառներում պետական քաղաքականության մշակման և իրականացման աշխատանքները: Իրականացնում է Նախարարության գիտական և գյուղատնտեսության աջակցության կենտրոնների գործունեության համակարգումը: Ապահովում է գիտական համակարգի զարգացման ծրագրերի, հայեցակարգերի մշակման, ինչպես նաև գիտաարտադրական գործունեության մոնիտորինգի իրականացման աշխատանքները: Համակարգում է Նախարարության համակարգի գիտական կենտրոնների և գյուղատնտեսական հետազոտությունների միջազգային կենտրոնների հետ գիտության բնագավառում համագործակցության իրականացման աշխատանքները: Ապահովում է գյուղատնտեսության աջակցության կենտրոնների հետ կնքվող պայմանագրերի, ՀՀ պետական բյուջեի գյուղական խորհրդատվական ծառայությունների ծրագրի և հայտի մշակման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 22.06.2017թ.` ժամը 10։30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

3. ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ
3.1. Միջազգային համագործակցության և կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 46-2.2-5)

Վարչության պետի հանձնարարությամբ համագործակցում է օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների, ՀՀ հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների ու միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ: Վարչության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է միջազգային միջկառավարական և միջգերատեսչական պայմանագրերի (համաձայնագիր, հուշագիր, արձանագրություն) նախագծերի մշակմանն ու նախապատրաստմանը, որոնք ենթակա են կնքման օտարերկրյա պետությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների հետ: Համակարգում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի թարգմանությունը համապատասխան լեզուներով, ստորագրման և վավերացման գործընթացին առնչվող փաստաթղթերի նախապատրաստումը` ՀՀ միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի դրույթներին համապատասխան: Մասնակցում է օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկային ու դրամաշնորհային կազմակերպությունների հետ հնարավոր ներդրումների և աշխատանքների կատարման շուրջ բանակցություններին և այլ աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով կամ միջազգային հարաբերություններ մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ԵՄ ինտեգրման բնագավառում իրականացվող պետական քաղաքականությանը և գործընթացներին, ԵՄ կառույցներին, նրանց գործառույթներին և աշխատակարգերին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ռուսերենի և անգլերենի կամ ֆրանսերենի, կամ գերմաներենի ազատ տիրապետում:

Մրցույթը կկայանա 21.06.2017թ.` ժամը 10։30-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

3.2. Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 46-2.2-28)
Համակարգում է գնման պայմանագրերի նախնական մշակման աշխատանքները: Համակարգում է գնման տեխնիկական բնութագրերի ընդհանուր նկարագրերի կազմման աշխատանքները, ինչպես նաև գնումների պլանի ձևավորման և գնման գործընթացի հետ կապված աշխատանքները: Մասնակցում է պատասխանատու ստորաբաժանման և գնահատող հանձնաժողովների աշխատանքներին: Համակարգում է շինարարական ծրագրերի ձեռքբերման (սահմանված կարգով ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքների, տեխնիկական պայմանների, տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացությունների, ինժեներաերկրաբանական հետազննման նյութերի, կոնստրուկտիվ լուծումների ու տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների, նախնական համաձայնեցումների ձեռքբերման, ակնկալվող արդյունքային ցուցանիշի նախնական գնահատման) և իրականացման (պատասխանատու ստորաբաժանման ձևավորման, գնման հայտերի մշակման, նախագծման ընթացիկ աշխատանքների ընդունման, փորձաքննության ու ավարտված նախագծի հանձնման-ընդունման) հետ կապված աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 20.06.2017թ.` ժամը 10։00-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

3.3. Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման վարչության շինարարական ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 46-2.3-45)
Իրականացնում է շինարարական ծրագրերի ձեռքբերման (սահմանված կարգով ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքների, տեխնիկական պայմանների, տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության վերաբերյալ եզրակացությունների, ինժեներաերկրաբանական հետազննման նյութերի, կոնստրուկտիվ լուծումների ու տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների, նախնական համաձայնեցումների ձեռքբերման, ակնկալվող արդյունքային ցուցանիշի նախնական գնահատման) և իրականացման (պատասխանատու ստորաբաժանման ձևավորման, գնման հայտերի մշակման, նախագծման ընթացիկ աշխատանքների ընդունման, փորձաքննության ու ավարտված նախագծի հանձնման-ընդունման) աշխատանքները: Իրականացնում է շինարարական աշխատանքների նախապատրաստման (սահմանված կարգով նախագծերի և շինարարության թույլտվության ձեռքբերման ու իրազեկման) և իրականացման (պատասխանատու ստորաբաժանման ձևավորման, գնման հայտերի մշակման, ընթացիկ շինաշխատանքների ընդունման, շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ձևավորման և աշխատանքների կազմակերպման, օբյեկտի փաստագրման գործառույթների) աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 23.06.2017թ.` ժամը 10։00-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89:

Հարցաշարեր՝

3.4. Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման վարչության շինարարական ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 46-2.3-46)
Իրականացնում է շինարարական ծրագրերի ձեռքբերման (սահմանված կարգով ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքների, տեխնիկական պայմանների, տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության վերաբերյալ եզրակացությունների, ինժեներաերկրաբանական հետազննման նյութերի, կոնստրուկտիվ լուծումների ու տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների, նախնական համաձայնեցումների ձեռքբերման, ակնկալվող արդյունքային ցուցանիշի նախնական գնահատման) և իրականացման (պատասխանատու ստորաբաժանման ձևավորման, գնման հայտերի մշակման, նախագծման ընթացիկ աշխատանքների ընդունման, փորձաքննության ու ավարտված նախագծի հանձնման-ընդունման) աշխատանքները: Իրականացնում է շինարարական աշխատանքների նախապատրաստման (սահմանված կարգով նախագծերի և շինարարության թույլտվության ձեռքբերման ու իրազեկման) և իրականացման (պատասխանատու ստորաբաժանման ձևավորման, գնման հայտերի մշակման, ընթացիկ շինաշխատանքների ընդունման, շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ձևավորման և աշխատանքների կազմակերպման, օբյեկտի փաստագրման գործառույթների) աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 29.06.2017թ.` ժամը 10։30-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89:

Հարցաշարեր՝

3.5. Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման վարչության շինարարական ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 46-2.3-47)
Իրականացնում է շինարարական ծրագրերի ձեռքբերման (սահմանված կարգով ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքների, տեխնիկական պայմանների, տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության վերաբերյալ եզրակացությունների, ինժեներաերկրաբանական հետազննման նյութերի, կոնստրուկտիվ լուծումների ու տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների, նախնական համաձայնեցումների ձեռքբերման, ակնկալվող արդյունքային ցուցանիշի նախնական գնահատման) և իրականացման (պատասխանատու ստորաբաժանման ձևավորման, գնման հայտերի մշակման, նախագծման ընթացիկ աշխատանքների ընդունման, փորձաքննության ու ավարտված նախագծի հանձնման-ընդունման) աշխատանքները: Իրականացնում է շինարարական աշխատանքների նախապատրաստման (սահմանված կարգով նախագծերի և շինարարության թույլտվության ձեռքբերման ու իրազեկման) և իրականացման (պատասխանատու ստորաբաժանման ձևավորման, գնման հայտերի մշակման, ընթացիկ շինաշխատանքների ընդունման, շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ձևավորման և աշխատանքների կազմակերպման, օբյեկտի փաստագրման գործառույթների) աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 27.06.2017թ.` ժամը 10։00-ին, Խորհրդի շենքում ք. Երևան, Տերյան 89:

Հարցաշարեր՝

3.6. Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման վարչության շինարարական ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 46-2.3-48)
Իրականացնում է շինարարական ծրագրերի ձեռքբերման (սահմանված կարգով ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքների, տեխնիկական պայմանների, տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության վերաբերյալ եզրակացությունների, ինժեներաերկրաբանական հետազննման նյութերի, կոնստրուկտիվ լուծումների ու տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների, նախնական համաձայնեցումների ձեռքբերման, ակնկալվող արդյունքային ցուցանիշի նախնական գնահատման) և իրականացման (պատասխանատու ստորաբաժանման ձևավորման, գնման հայտերի մշակման, նախագծման ընթացիկ աշխատանքների ընդունման, փորձաքննության ու ավարտված նախագծի հանձնման-ընդունման) աշխատանքները: Իրականացնում է շինարարական աշխատանքների նախապատրաստման (սահմանված կարգով նախագծերի և շինարարության թույլտվության ձեռքբերման ու իրազեկման) և իրականացման (պատասխանատու ստորաբաժանման ձևավորման, գնման հայտերի մշակման, ընթացիկ շինաշխատանքների ընդունման, շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ձևավորման և աշխատանքների կազմակերպման, օբյեկտի փաստագրման գործառույթների) աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 22.06.2017թ.` ժամը 10։00-ին, Խորհրդի շենքում ք. Երևան, Տերյան 89:

Հարցաշարեր՝

3.7. Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության քաղաքաշինության և տարածական պլանավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 46-2.3-49)
Մշակում է քաղաքաշինության, տարածական պլանավորման և զարգացման բնագավառի oրենքներ և այլ իրավական ակտերի նախագծեր: Իրականացնում է հանրապետությունում քաղաքաշինական իրադրության և զարգացման միտումների հետազոտման ու վերլուծության աշխատանքներ, մշակում է քաղաքաշինության բնագավառում հանրապետության սոցիալ-տնտեսական և տարածական զարգացման, նպատակային ու հատուկ, միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ ծրագրեր և հայեցակարգեր: Մշակում է ազգային և տարածաշրջանային (միկրոտարածաշրջանային) մակարդակների քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը, իրականացնում է նշված փաստաթղթերի դրույթների և առկա իրավիճակի մոնիտորինգ: Սահմանված կարգով իրականացնում է համայնքների տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման և դրանցում փոփոխություններ կատարելու գործընթացի համակարգման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 28.06.2017թ.` ժամը 10։30-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89:

Հարցաշարեր՝

4. ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմ
4.1. Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 61-2.3-41)

Իրականացնում է ուսումնական հաստատությունների գործունեության հետ կապված աշխատանքներ` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված կարգի համաձայն: Ապահովում է պետական հանրակրթական ծրագրերի իրականացման աշխատանքները: Իրականացնում է Մարզի տարածքում պետական կրթական քաղաքականության իրականացման աշխատանքները: Կազմակերպում է նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կողմից ՀՀ կրթության մասին օրենսդրության և կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի ընդունած նորմատիվ ակտերի կատարումը, կրթական և դաստիարակչական ծրագրերի իրականացումը` պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝    
* բարձրագույն կրթություն` կրթություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 21.06.2017թ.` ժամը 14։15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

5. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմ
5.1. Սևանի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության պետ (ծածկագիր` 64-2.3-26)

Սահմանում Է Գործակալության աշխատակիցների տնային այցելությունների ժամանակացույցը, յուրաքանչյուր աշխատակցի սպասարկման տարածքը: Ապահովում է Գործակալությունում տեղադրված համակարգչային տեխնիկայի անվտանգ շահագործման պայմանները: Հաստատում է պետական նպաստի և այլ դրամական վճարների նշանակման, մերժման, դադարեցման, վերահաշվարկի կարգադրությունների, վճարման ցուցակների, դրանց տիտղոսաթերթերի, փոխադարձ հաշվետվության ակտերը և Գործակալության անունից պատրաստված գրությունները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանությանը` սոցիալական աջակցություն հայցող կամ սոցիալական աջակցություն ստացող անձի (ընտանիքի) սոցիալական կարիքների գնահատման, այդ կարիքների բավարարմանն ուղղված անհատական ծրագրերի կազմման մեթոդներին ու տեխնիկային, առկա ռեսուրսների և հնարավորությունների մասին տեղեկատվության տիրապետում,
* ընտանիքների անապահովության գնահատման «Նպաստ», սոցիալական դեպքի վարման, սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարանների, բնակելի տարածության կարիք ունեցող անձանց տվյալների հաշվառման և համապատասխան հերթացուցակի ձևավորման, համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում դիմումների միասնական հաշվառման տեղեկատվական ենթահամակարգերով աշխատելու կարողություններ:
Մրցույթը կկայանա 20.06.2017թ.` ժամը 14։15-ին, Խորհրդի շենքում ք. Երևան, Տերյան 89:

Հարցաշարեր՝

5.2. Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 64-2.3-51)
Իր իրավասությունների շրջանակներում աջակցում է Մարզի համայնքների ղեկավարներին բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի պատվիրման, համաձայնեցման աշխատանքներում: Հավաքագրում է Մարզի տարածքային հատակագծման նախագծի պատվիրման գործին առնչվող ելակետային նյութերը: Իրականացնում է Մարզի համայնքներում իրականացվող քաղաքաշինական գործունեության պլանային ստուգումները: Հսկողություն է իրականացնում Մարզի տարածաշրջաններում ինքնակամ շինարարության կանխման և կասեցման նկատմամբ: Իրականացնում է համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքների գոտևորման նախագծերի պատվիրատուի գործառույթները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 22.06.2017թ.` ժամը 14։15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

6. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմ
6.1. Քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 68-2.2-14)

Ապահովում է Մարզպետարանի վարչական շենքի, մյուս շինությունների շահագործումը, ընթացիկ և հիմնական նորոգումները: Ապահովում է շենք-շինությունների պահպանությունը, լուսավորության, ջրամատակարարման, սանհանգույցների անխափան աշխատանքը: Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ներկայացրած հայտերի համաձայն ապահովում է գրասենյակային ապրանքներով, կենցաղային սարքավորումներով, տնտեսական գույքով, վառելիքաքսուքային նյութերով:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 22.06.2017թ.` ժամը 14։30-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89:

Հարցաշարեր՝

6.2. Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ (ծածկագիր` 68-2.2-21)
Ապահովում է պետական բյուջեի նախագծի` Մարզին վերաբերող հատվածի, ինչպես նաև Մարզի համայնքների բյուջեներին պետական բյուջեից կատարվող հատկացումների վերաբերյալ Կառավարության քննարկմանը ներկայացվելիք առաջարկությունների կազմումը և ներկայացնում է Վարչության պետին: Ապահովում է պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին հատկացված միջոցների ընթացիկ ֆինանսավորման վերահսկումը և դրանց նպատակային օգտագործումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 21.06.2017թ.` ժամը 14։30-ին, Խորհրդի շենքում ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

6.3. Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի պետ (ծածկագիր` 68-2.2-26)
Հանրապետական նշանակության ոռոգման համակարգերի նպատակային շահագործման համար ապահովում է մարզային նշանակության ոռոգման ցանցերի կառուցման, պահպանման և շահագործման իրականացումը: Ապահովում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների, մոլախոտերի դեմ պայքարի, կարանտինային պահանջների կատարման և ագրոկանոնների պահպանմանն ուղղված աշխատանքների համակարգումը: Ապահովում է Մարզի տարածքում անասնաբուժական ծառայության, հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման և կենդանիների հիվանդությունների կանխման ու վերացման աշխատանքների համակարգումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն՝ գյուղական և ձկնային տնտեսություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 20.06.2017թ.` ժամը 14։30-ին, Խորհրդի շենքում ք. Երևան, Տերյան 89:

Հարցաշարեր՝

7. ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի աշխատակազմ
7.1. Հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ (ծածկագիր՝ 85-2.2-3)

Ապահովում է հաշվապահական հաշվառման վարումը, վճարման փաստաթղթերի կազմումը և ներկայացումը, հաշվետվությունների ստացումը, ստուգումը, ամփոփումը և ներկայացումը: Կազմակերպում է ֆինանսատնտեսագիտական գործը, այդ թվում՝ ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության պլանավորումը՝ բյուջետային հայտերի կազմումը և ներկայացումը, ֆինանսական գործունեության վերլուծությունը և հաշվետվությունների կազմումը, թվային և վերլուծական հաշվետվությունների ամփոփումը և ներկայացումը: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է Հանձնաժողովի աշխատողների սոցիալական փաթեթից օգտվելու համար հատկացումներ տրամադրելու աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝    
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 23.06.2017թ.` ժամը 14։15-ին, Խորհրդի շենքում ք. Երևան, Տերյան 89:

Հարցաշարեր՝

1.1-7.1 ենթակետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Խորհուրդ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 31.05.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ
(ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. (011) 54-11-38,
(011) 56-64-62) կամ այցելել Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք (www.csc.am):
Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթներին մասնակցելու համար

ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները չեն վերադարձվում:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը (այսուհետ՝ Վարչություն) հայտարարում է մրցույթ՝
Վարչության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 49-3.3-4)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է պետական գույքի մասնավորեցման և օտարման պայմանագրերով գնորդների ստանձնած պարտավորությունների կատարման հսկողության աշխատանքները, պահանջում պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների կատարման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություն: Նախապատրաստում է մասնավորեցման և օտարման պայմանագրերով նախատեսված՝ գնորդների ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու վերաբերյալ զեկուցագրեր (տեղեկանքներ): Նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ: Իր լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է զեկուցագրեր և այլ գրություններ, կատարում է Բաժնի պետի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
*            համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կանցկացվի 21.06.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Վարչության շենքում (ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Պետական գույքի կառավարման վարչություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 31.05.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ (ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4, N 301 սենյակ, հեռ. (011) 52-73-00):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության
պետական ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն) հայտարարում է մրցույթ՝ Ծառայության աշխատակազմում
քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Նոյեմբերյանի   սոցիալական ապահովության տարածքային  բաժնի գլխավոր մասնագետ   (ծածկագիր` 25/1-3.2-537)
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով, համապատասխան ծրագրային գործիքի միջոցով, քաղաքացիների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա ձևավորում  և հաշվառում է Ծառայություն ներկայացվող դիմումները (այդ թվում՝ համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների միասնական ընդունարաններ ներկայացված դիմումի ստացականը), տեսաներածում (սկանավորում) է քաղաքացիների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը և դրանք հաշվառում  համապատասխան տեղեկատվական համակարգում: Դիմում ներկայացնելու գործընթացի վերաբերյալ դիմումատուին տրամադրում է պարզաբանումներ և նախնական խորհրդատվություն: Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով և դեպքերում, համապատասխան ծրագրային գործիքի միջոցով արխիվացնում է հաշվառված դիմումները:
Նշված թափուր պաշտոնն   զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթը կկայանա 20.06.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության շենքում (ք. Երևան, Նալբանդյան 13):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 31.05.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմ (ք. Երևան, Նալբանդյան 13, հեռ. (060) 65-40-36):

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 11.05.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

   «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի մայիսի 3-ի թիվ 16 (181) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 1.2 ենթակետում նշված ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի պետական ծառայության կենտրոնական մարմնի նյութատեխնիկական մատակարարման և շահագործման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 14-2.2-122) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը 09.06.2017թ.` ժամը 1030-ի փոխարեն կկայանա 09.06.2017թ.`ժամը 1430-ին:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի մայիսի 3-ի թիվ 16 (181) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 3.1 ենթակետում նշված ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի և զբաղվածության վարչության աշխատանքի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 25-2.2-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը համարել չեղյալ:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է մրցույթ` համապատասխան մարմինների աշխատակազմերում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
1.1. Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետ (ծածկագիր՝ 02-1.2-10)

Ապահովում է Վարչության գործունեության` մակրոտնտեսական քաղաքականության, պետական և համայնքի բյուջեների, հարկային ու մաքսային քաղաքականության, տնտեսական մրցակցության և հանրային ծառայությունների, արդյունաբերության, զբոսաշրջության, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի (ավտոմոբիլային տրանսպորտ, երկաթուղային տրանսպորտ, մետրոպոլիտեն, քաղաքացիական ավիացիա), կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, պետական գույքի կառավարման, պետական գնումների, ֆինանսական շուկաների, դրամավարկային քաղաքականության, կորպորատիվ կառավարման, ապահովագրության, լիցենզավորման, պետական եկամուտների, առևտրի և ծառայությունների, ստանդարտացման, չափագիտության, սերտիֆիկացման և գործարարության աջակցման ոլորտներում մասնագիտական փորձաքննության և համապատասխան եզրակացության նախապատրաստման աշխատանքների կատարումը: Ապահովում է Վարչության գործունեության ոլորտներից բխող` ՀՀ վարչապետի և Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականների կատարումը: Ապահովում է Աշխատակազմի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներից ստացված իրավական ակտերի նախագծերի մասին մասնագիտական փորձագիտական եզրակացության տրամադրումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` (0600) տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն երեք տարին` ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* ԵՄ ինտեգրման բնագավառում իրականացվող պետական քաղաքականությանը և գործընթացներին, ԵՄ կառույցներին, նրանց գործառույթներին և աշխատակարգերին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

Մրցույթը կկայանա 13.06.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

2. ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմ
2.1. Իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 12-2.2-65)

Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է ՀՀ դատարաններ Նախարարության անունից հայցադիմումների, վճարման կարգադրագրերի, ինչպես նաև Նախարարության դեմ ներկայացված հայցադիմումների պատասխանների նախագծերի կազմումը: Վարչության պետի հանձնարարությամբ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնում է Նախարարության շահերը ՀՀ դատարաններում: Ապահովում է Նախարարության վարչական իրավախախտումների գործերի (բացառությամբ՝ Աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կողմից քննվող գործերի) քննության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստական աշխատանքները, վարչական իրավախախտումների տուգանքի որոշման նախագծերի կազմումը: Ապահովում է դեղերի, բուժական մեթոդների, բուժտեխնիկայի գովազդի թույլտվությունների համար ներկայացված հայտերի մերժման կամ բավարարման մասին հրամանների, թույլտվությունների նախագծերի կազմումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 11.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ծառայողական պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 13.06.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

2.2. Բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 12-2.3-210)
Իրականացնում է առողջապահության համակարգի առողջության առաջնային պահպանման, արտահիվանդանոցային շտապ բժշկական օգնության, ստոմատոլոգիական և արտահիվանդանոցային այլ ծառայությունների զարգացման, հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման զարգացման քաղաքականության, հայեցակարգերի, ռազմավարությունների և ծրագրերի մշակման, դրանց նկատմամբ շարունակական հսկողության գործընթաց և դրանց իրականացման նկատմամբ մշտադիտարկում: Իրականացնում է հակակոռուպցիոն ծրագրերից բխող աշխատանքներ: Իրականացնում է արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտում որակի բարելավմանն ու վերահսկմանն ուղղված ծրագրերի, որակի գնահատման չափորոշիչների և չափանիշների, ռազմավարությունների մշակման աշխատանքները, ապացուցողական բժշկության հիման վրա կլինիկական ուղեցույցների մշակման, համակարգում ներդրման և դրանց իրականացման շարունակական հսկողության գործընթաց:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն` առողջապահություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 11.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի (ազատ) կամ անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում:

Մրցույթը կկայանա 15.06.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

3. ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմ
3.1. Ընդերքի գործակալության պետ (ծածկագիր՝ 18-1.2-9)

Նախարարին կամ նրա համապատասխան տեղակալին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն Գործակալության կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին: Համակարգում է իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքները: Համակարգում է ընդերքի ոլորտին առնչվող իրավական ակտերի նախագծերի քննարկման և դրանց վերաբերյալ կարծիքների ու առաջարկությունների տրամադրման աշխատանքները: Համակարգում է ընդերքի ողջամիտ և համալիր օգտագործման ու պահպանության պետական հայեցակարգերի, ինչպես նաև պետական ծրագրերի մշակման աշխատանքները: Համակարգում է օգտակար հանածոների հանքավայրերի կոնդիցիաների պարամետրերի հիմնավորման և (կամ) վերահիմնավորման, պաշարների հաշվարկման և (կամ) վերահաշվարկման, ինչպես նաև պաշարների շարժի հաշվառման նյութերի փորձաքննության աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն` օգտակար հանածոների երկրաբանություն և հետազոտություն կամ օգտակար հանածոների մշակում, կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով, կամ երկրաբանություն, կամ երկրաֆիզիկա, կամ երկրաքիմիա, կամ հիդրոերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն երեք տարին` ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 14.06.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

4. ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմ
4.1. Ներքին աուդիտի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 18/1-2.2-1)

Ապահովում է ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագծի, ներքին աուդիտի ռազմավարական ու տարեկան ծրագրերի կազմումը և Կոմիտեի նախագահին ու Ներքին աուդիտի կոմիտե ներկայացնելը: Յուրաքանչյուր աուդիտի համար մշակում և սահմանում է առաջադրանք` նշելով դրա իրականացման շրջանակը, խնդիրները, տևողությունը և տրամադրված ռեսուրսները, աուդիտի մոտեցումներն ու տեխնիկան, աուդիտի տեսակն ու ծավալը: Աուդիտի ավարտից հետո ապահովում է հաշվետվության կազմումը` նախապես այն քննարկելով աուդիտի ենթարկվող միավորի ղեկավարի հետ, և տրամադրում է Կոմիտեի նախագահին և աուդիտի ենթարկվող միավորի ղեկավարին: Հետևում է ներքին աուդիտի իրականացման տարեկան ծրագրի կատարմանը: Կազմում և Կոմիտեի նախագահին և Ներքին աուդիտի կոմիտե է ներկայացնում ներքին աուդիտի տարեկան հաշվետվությունը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն,
* առնվազն երեք տարվա մասնագիտական գործունեության փորձ աուդիտի ոլորտում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 11.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով սահմանված պահանջների բավարարում:

Մրցույթը կկայանա 14.06.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

4.2. Քարտուղարության տնտեսական բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 18/1-2.2-13)
Ապահովում է Աշխատակազմի համար նյութատեխնիկական արժեքների ձեռքբերումը` ըստ հաստատված ժամանակացույցների, ինչպես նաև հիմնական միջոցների հաշվառումն ու պահպանումը: Կազմակերպում է Աշխատակազմի հաշվեկշռում հաշվառված հիմնական, տրանսպորտային ու տեխնիկական միջոցների շահագործման, սպասարկման և նորոգման աշխատանքները: Ապահովում է վարչական շենքի պահպանության և շահագործման աշխատանքների կազմակերպումը: Ապահովում է հակահրդեհային անվտանգության պահպանման հսկողությունը, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի, կապի, ջրամատակարարման և ջրահեռացման անխափան աշխատանքների կազմակերպումը: Մասնակցում է Աշխատակազմի բյուջետային հայտերի և միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի կազմման աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 11.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 15.06.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

5. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմ
5.1. Ներքին աուդիտի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 25/1-2.2-16)

Ապահովում է ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագծի, ներքին աուդիտի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի կազմումը և Ծառայության պետին ու Ներքին աուդիտի կոմիտե ներկայացնելը: Յուրաքանչյուր աուդիտի համար մշակում և սահմանում է առաջադրանք` նշելով դրա իրականացման շրջանակը, խնդիրները, տևողությունը և տրամադրված ռեսուրսները, աուդիտի մոտեցումներն ու տեխնիկան, աուդիտի տեսակն ու ծավալը: Աուդիտի ավարտից հետո ապահովում է հաշվետվության կազմումը` նախապես այն քննարկելով աուդիտի ենթարկվող միավորի ղեկավարի հետ, և այն տրամադրում է Ծառայության պետին և աուդիտի ենթարկվող միավորի ղեկավարին: Հետևում է ներքին աուդիտի իրականացման տարեկան ծրագրի կատարմանը: Կազմում և Ծառայության պետին ու Ներքին աուդիտի կոմիտե է ներկայացնում ներքին աուդիտի տարեկան հաշվետվությունը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն,
* առնվազն երեք տարվա մասնագիտական գործունեության փորձ աուդիտի ոլորտում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 11.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով սահմանված պահանջների բավարարում:
Մրցույթը կկայանա 14.06.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

5.2. Քարտուղարության քաղաքացիների ընդունելության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 25/1-2.3-140)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ կատարում է Ծառայություն այցելած քաղաքացիների բարձրացրած հարցերի ուսումնասիրություն, պարզաբանում և իր լիազորությունների սահմաններում ապահովում է համապատասխան տեղեկատվությամբ: Կատարում է Ծառայության պետի և Ծառայության պետի տեղակալների ընդունելությանը մասնակցած քաղաքացիների դիմումների համակարգչային մուտքագրում, տեսակավորում է ըստ բնույթի և դրանք տրամադրում է համապատասխան ստորաբաժանումներին, ինչպես նաև ընդունելության ներկայացած քաղաքացիների հաշվառման, քաղաքացիների կողմից ներկայացված դիմումների, բողոքների ամենամսյա, եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան վերլուծական աշխատանքներ: Իրականացնում է ընդունելության ներկայացած քաղաքացիների հաշվառման մատյանի վարման գործընթացը և հերթագրված քաղաքացիների բողոքների ուսումնասիրման ու պարզաբանման աշխատանքները, ինչպես նաև ընդունելության հերթագրված քաղաքացիների դիմումների ընդունումն ու մուտքագրումը և դրանց հետ կապված ամբողջական գործը կազմելու և ներկայացնելու աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 11.1 ենթակետին հաջորդող 2- րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 16.06.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

6. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմ
6.1. Գյուղատնտեսական ծրագրերի մոնիտորինգի և վերլուծության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 30-2.1-32)

Ապահովում է գյուղատնտեսության բնագավառի վերաբերյալ վերլուծական և իրավիճակային նյութերի պատրաստումը: Ապահովում է գյուղատնտեսության ոլորտի ծրագրերի մոնիտորինգի և գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալները հավաքելու ու մշակելու նպատակով ուղեցույցների կազմման և մեթոդական աջակցության տրամադրման աշխատանքները: Ապահովում է գյուղատնտեսության ոլորտի ծրագրերի մոնիտորինգի և գնահատման համար համապատասխան վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների (հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) ներդրման և դրանց միջոցով հավաքագրված տվյալների ու տեղեկությունների հիման վրա վարչական վիճակագրական ռեգիստրների վարման համակարգման աշխատանքները: Ապահովում է Աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներից ստացված` գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող, իրենց բնագավառների ծրագրերի կատարման աստիճանը բնորոշող ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների հավաքագրման, վերլուծության, մոնիտորինգի ու գնահատման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 11.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ՀՀ գյուղատնտեսության բնագավառին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի կամ ֆրանսերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 13.06.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

6.2. Իրավաբանական վարչության իրավական ակտերի փորձաքննության և դատական ներկայացուցչության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 30-2.3-149)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ պատրաստում է Նախարարի նորմատիվ և անհատական, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի անհատական ու ներքին հրամանների նախագծերը: Պատրաստում է Աշխատակազմի ստորաբաժանումների կողմից մշակված և Նախարարության քննարկմանը ներկայացվող օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական-փորձագիտական եզրակացություններ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ պատրաստում է նաև ՀՀ Նախագահի, ՀՀ կառավարության, ՀՀ վարչապետի քննարկմանը ներկայացվող՝ գյուղատնտեսության բնագավառը կարգավորող իրավական ակտերի նախագծերը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է պետական մարմիններում և այլ կազմակերպություններում ոլորտին առնչվող թեմաներով կազմակերպված խորհրդակցություններին ու քննարկումներին: Իրականացնում է վարչական վարույթին վերաբերող գործերի, դրանց հաշվառման գրանցամատյանների և վարչական ակտերի հաշվառման գրանցամատյանների վարումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 11.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 16.06.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

7. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական
ծառայության աշխատակազմ
7.1. Սահմանային հսկիչ կետերի համակարգման բաժնի պետ (ծածկագիր` 30/1-2.2-27)

Ապահովում է անասնաբուժության, սննդամթերքի անվտանգության, բուսասանիտարիայի բնագավառներում Ծառայության կողմից իրականացվող ծրագրերին Բաժնի մասնակցությունը: Ապահովում է սննդամթերքի անվտանգության, բուսասանիտարիայի և անասնաբուժության բնագավառներում սահմանային պետական վերահսկողության ծրագրերի մշակումը և իրականացումը: Ապահովում է սննդամթերքի, կեղծված սննդամթերքի, հատուկ նշանակության սննդամթերքի, վտանգավոր սննդամթերքի, գենետիկորեն ձևափոխված մթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային հավելումների, կենդանիների, կենդանական ծագման հումքի, կերերի, լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների, անասնաբուժական դեղամիջոցների, բույսերի, բուսական արտադրանքի, սերմերի, տնկանյութի, բույսերի պաշտպանության միջոցների և պարարտանյութերի ներմուծման, արտահանման, տարանցիկ փոխադրման գործընթացներում պետական վերահսկողության կազմակերպումը և օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան իրականացումը: Ապահովում է ներմուծման, արտահանման, տարանցիկ փոխադրման գործընթացներում սահմանային հսկիչ կետերի կողմից փաստաթղթային ձևակերպումների պատշաճ և օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան կատարման աշխատանքների կազմակերպումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝   
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 11.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 16.06.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

8. ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմ
8.1. Մտավոր սեփականության գործակալության հայտերի ընդունման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-47)

Իրականացնում է գյուտերի, ապրանքային նշանների, ապրանքի ծագման տեղանունների և արդյունաբերական նմուշների հայտերի փաստաթղթերի ստուգումը, գրանցումը և ստացականների հանձնումը: Իրականացնում է Գործակալության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվող նյութերի խմբագրումն ու սրբագրումը: Իրականացնում է հսկողություն Գործակալություն ներկայացվող հայտերի ընդունման հետ կապված պահանջների կատարման նկատմամբ: Իրականացնում է լիցենզային և զիջման մասին պայմանագրերի գրանցման դիմումների և արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների պետական գրանցամատյաններում փոփոխություններ կատարելու մասին դիմումների գրանցումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 11.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 16.06.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

9. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմ
9.1. Գույքի գրանցման վարչության գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 41-2.3-231)

Իրականացնում է գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հետ կապված քաղաքացիների դիմումների քննարկումը և դրանցում բարձրացված հարցերի ժամանակին և ճշգրիտ լուծումը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝   
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 11.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* տարբեր տեղեկատվական շտեմարանների համակարգչային ծրագրերի շահագործման համար պահանջվող գիտելիքներ:

Մրցույթը կկայանա 15.06.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

10. ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ
10.1. Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման վարչության շինարարական ծրագրերի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 46-2.2-30)

Ապահովում է շինարարական ծրագրերի ձեռքբերման (սահմանված կարգով ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքներ, տեխնիկական պայմաններ, տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացություններ, ինժեներաերկրաբանական հետազննման նյութերի, կոնստրուկտիվ լուծումներ ու տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ, նախնական համաձայնեցումների ձեռքբերում, ակնկալվող արդյունքային ցուցանիշի նախնական գնահատում) և իրականացման (պատասխանատու ստորաբաժանման ձևավորում, գնման հայտերի մշակում, նախագծման ընթացիկ աշխատանքների ընդունում, փորձաքննություն ու ավարտված նախագծի հանձնում-ընդունում) համակարգումը: Ապահովում է շինարարական աշխատանքների նախապատրաստման (սահմանված կարգով նախագծերի և շինարարության թույլտվության ձեռքբերում ու իրազեկում) և իրականացման (պատասխանատու ստորաբաժանման ձևավորում, գնման հայտերի մշակում, ընթացիկ շինաշխատանքների ընդունում, շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ձևավորում և աշխատանքների կազմակերպում, օբյեկտի փաստագրման գործառույթներ) համակարգումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն` շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 11.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
Մրցույթը կկայանա 13.06.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

10.2. Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման վարչության շինարարական ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 46-2.3-43)
10.3. Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման վարչության շինարարական ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 46-2.3-44)

10.2, 10.3 ենթակետերում նշված մասնագետներն իրականացնում են շինարարական ծրագրերի ձեռքբերման (սահմանված կարգով ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքներ, տեխնիկական պայմաններ, տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացությունների, ինժեներաերկրաբանական հետազննման նյութեր, կոնստրուկտիվ լուծումներ ու տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ, նախնական համաձայնեցումների ձեռքբերում, ակնկալվող արդյունքային ցուցանիշի նախնական գնահատում) և իրականացման (պատասխանատու ստորաբաժանման ձևավորում, գնման հայտերի մշակում, նախագծման ընթացիկ աշխատանքների ընդունում, փորձաքննության ու ավարտված նախագծի հանձնում-ընդունում) աշխատանքները: Իրականացնում են շինարարական աշխատանքների նախապատրաստման (սահմանված կարգով նախագծերի և շինարարության թույլտվության ձեռքբերում և իրազեկում) և իրականացման (պատասխանատու ստորաբաժանման ձևավորում, գնման հայտերի մշակում, ընթացիկ շինաշխատանքների ընդունում, շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ձևավորում և աշխատանքների կազմակերպում, օբյեկտի փաստագրման գործառույթներ) աշխատանքները:
10.2, 10.3 ենթակետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ 
* բարձրագույն կրթություն՝ շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով,
* 10.2, 10.3 ենթակետերում նշված պաշտոնների անձնագրերի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 11.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* 10.2, 10.3 ենթակետերում նշված պաշտոնների անձնագրերի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իրենց լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

10.2, 10.3 ենթակետերում նշված թափուր պաշտոնների մրցույթը կկայանա 14.06.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

11. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ
11.1. Զարգացման ծրագրերի և մասնագիտական կատարելագործման վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 86-3.2-20)

Մասնակցում է ՀՀ և օտարերկրյա պետություններում քաղաքացիական ծառայության գործընթացների ուսումնասիրության, վերլուծության և համապատասխան առաջարկությունների նախապատրաստման աշխատանքներին: Մասնակցում է քաղաքացիական ծառայության ոլորտում վիճակագրական տվյալների հավաքագրման, մշակման, կուտակման, ամփոփման, ինչպես նաև վիճակագրական տեղեկատվության համակարգի կազմակերպման և վիճակագրական տեղեկատվության բազաների ստեղծման ու պահպանման աշխատանքներին: Մասնակցում է քաղաքացիական ծառայության ոլորտում վիճակագրական տեղեկատվության հետազոտության, վերլուծության հրապարակման հետ կապված աշխատանքներին: Մասնակցում է մրցույթ, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում անցկացնելու հարցաշարերի և հարցատոմսերի մշտադիտարկման ու պարբերական կատարելագործման աշխատանքներին: Մասնակցում է զարգացման ծրագրերի մշակման, համակարգման, իրագործման և դրանց նպատակային կառավարման վերաբերյալ առաջարկությունների նախապատրաստման աշխատանքներին: Մասնակցում է քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման գործընթացի հետ կապված աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* քաղաքացիական ծառայության համակարգում, ինչպես նաև կրթության և գիտության բնագավառներում իրականացվող պետական քաղաքականության հիմնադրույթներին, կրթական ծրագրերին, չափորոշիչներին, դասավանդման արդիական մեթոդաբանությանը վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ռուսերենի և անգլերենի ազատ տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 15.06.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

2.1-2.2 և 4.1-10.3 ենթակետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհուրդ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 25.05.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ
(ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. (011) 54-11-38,
(011) 56-64-62) կամ այցելել Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք (www.csc.am):
Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթներին մասնակցելու համար

ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները չեն վերադարձվում:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ կառավարության աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ՝ ՀՀ Կառավարության աշխատակազմում
քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 02-3.1-28)
Իրականացնում է Վարչության գործունեության` տրանսպորտի (ավտոմոբիլային տրանսպորտ, երկաթուղային տրանսպորտ, մետրոպոլիտեն, քաղաքացիական ավիացիա), արդյունաբերության, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման ոլորտներին առնչվող՝ ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի քննարկմանը կամ կարծիքին ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի մասնագիտական փորձաքննություն:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կանցկացվի 14.06.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, ՀՀ կառավարության շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 1):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ Կառավարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են` երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, հինգշաբթի, ուրբաթ` ժամը 1400-ից մինչև 1700-ը (մուտքը՝ անցագրային բյուրոյից):

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 25.05.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ կառավարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1, հեռ. 51-57-54):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն) հայտարարում է մրցույթ` Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. Մաշտոցի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 25/1-3.2-338)
Համապատասխան ծրագրային գործիքների միջոցով մշակում է Ծառայության կողմից նշանակվող կենսաթոշակ, նպաստ, պարգևավճար և այլ դրամական վճարներ (այսուհետ՝ կենսաթոշակ) նշանակելու, վերահաշվարկելու և Ծառայության իրավասությունների շրջանակների մեջ մտնող մյուս դիմումները, համապատասխան ծրագրային գործիքների միջոցով դիմումում և կից ներկայացված փաստաթղթերում առկա տեղեկատվությունը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստացված տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ներառում է պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանում:
Մրցույթը կկայանա 13.06.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության շենքում (ք. Երևան, Նալբանդյան 13):

2. Մաշտոցի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 25/1-3.2-340)
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով, համապատասխան ծրագրային գործիքի միջոցով, քաղաքացիների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա ձևավորում և հաշվառում է Ծառայություն ներկայացվող դիմումները (այդ թվում՝ համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների միասնական ընդունարաններ ներկայացված դիմումի ստացականը), տեսաներածում (սկանավորում) է քաղաքացիների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը: Դրանք հաշվառում է համապատասխան տեղեկատվական համակարգում: Դիմում ներկայացնելու գործընթացի վերաբերյալ դիմումատուին տրամադրում է պարզաբանումներ և նախնական խորհրդատվություն:
Մրցույթը կկայանա 15.06.2017թ.` ժամը 1000-ին, Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության շենքում (ք. Երևան, Նալբանդյան 13):

1, 2 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնների անձնագրերի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իրենց լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 25.05.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմ (ք. Երևան, Նալբանդյան 13, հեռ. (060) 65-40-36):

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 03.05.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

   «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի ապրիլի 26-ի (N 15 (180) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 1.2 ենթակետում նշված ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 12-2.2-97) և 6.1 ենթակետում նշված ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմի Վանաձորի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 25/1-2.3-169) թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթները չեղյալ համարել:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի ապրիլի 26-ի (N 15 (180) համարում ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կողմից հրապարակված հայտարարության մեջ նշված «Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 63-3.2-10)» և «Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 63-3.2-8)» մրցույթը կկայանա 06.06.2017թ.՝ ժամը 1100-ի փոխարեն պետք է լինի՝ «Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 63-3.2-10)» մրցույթը կկայանա 06.06.2017թ.՝ ժամը 1030-ին,  իսկ «Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 63-3.2-8)» մրցույթը կկայանա 06.06.2017թ.՝ ժամը 1200-ին:

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի ապրիլի 26-ի (N 15 (180) համարում ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից հրապարակված հայտարարության Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 50-3.3-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը 29.05.2017թ.-ի փոխարեն կկայանա 02.06.2017թ.:

ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե

 

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 12.04.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի մարտի 29-ի թիվ 12 (177) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 1.1 ենթակետում նշված ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 14-2.2-86) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը 08.05.2017թ.` ժամը 1600-ի փոխարեն կկայանա 06.05.2017թ.` ժամը 1000-ին:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի ապրիլի 5-ի (թիվ 13 (178) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 6.1 ենթակետում նշված ՀՀ Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 62-2.2-16) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը չեղյալ համարել:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Աշխատանքային օրվա տեղափոխությամբ պայմանավորված` «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի մարտի 15-ի (N 10 (175)  համարում  Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված հայտարարության ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի առաջատար մասնագետ-արխիվավարի (ծածկագիր` 38-3.2-139) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը 18.04.2017թ.՝ ժամը 1000-ի փոխարեն կկայանա 18.04.2017թ.՝ ժամը 1600-ին: 

 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն


ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի մարտի 8-ի (N 9 (174) համարում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից հրապարակված հայտարարության 3-րդ կետի «Մրցույթը կկայանա 18.04.2017թ.՝ ժամը 1100-ին»-ի փոխարեն պետք է լինի՝ «Մրցույթը կկայանա 18.04.2017թ.՝ ժամը 1600-ին»:

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստր

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 05.04.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար անցկացվող թեստավորումը 2017 թվականի ապրիլի 17-ի փոխարեն կանցկացվի 2017 թվականի ապրիլի 20-ին` համապատասխան ժամերին:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017թ. մարտի 29-ի (թիվ 12 (177) համարում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից հրապարակված հայտարարության ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի «1. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչության առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 30-4.1-17)»-ի փոխարեն պետք է լինի
«1. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչության առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 30-4.1-18)»:

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 22.03.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ
ՄՐՑՈՒՅԹԸ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2016 թվականի փետրվարի 8-ի (N 5 (170) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 4.1 ենթակետում նշված ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 32-2.2-14) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը չեղյալ համարել:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 09.03.2017թ.


ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի փետրվարի 8-ի (թիվ 5 (170) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 10.2 ենթակետում նշված ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 68-2.2-20) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը չեղյալ համարել:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ
ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 01.03.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի փետրվարի 22-ի թիվ 7 (172) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 1.1 ենթակետում ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի «ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահի տեղակալ (ծածկագիր` 14-2.2-129)» բառերը կարդալ` ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի «Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետի տեղակալ-գլխավոր հաշվապահի տեղակալ (ծածկագիր` 14-2.2-129)»:

ՀՀ քաղաքացիական
ծառայության խորհուրդ