ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 29.03.2017թ.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է մրցույթ` համապատասխան մարմինների աշխատակազմերում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմ
1.1. Իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 14-2.2-86)

Կազմակերպում է Բաժնի աշխատողների կողմից ՀՀ օրենքների« ՀՀ Ազգային ժողովի նորմատիվ որոշումների« ՀՀ Նախագահի նորմատիվ հրամանագրերի ու կարգադրությունների նախագծերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը« ՀՀ օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխանության վերաբերյալ պետական պարտադիր փորձաքննության աշխատանքների իրականացումը: Կազմակերպում է Բաժնի աշխատողների կողմից ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումների նախագծերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը« ՀՀ օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխանության վերաբերյալ պետական պարտադիր փորձաքննության աշխատանքների իրականացումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 08.05.2017թ.` ժամը 1600-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

1.2. Հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական քաղաքականության մշակման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 14-2.2-110)
Կազմակերպում է քրեակատարողական ոլորտի ¥այսուհետ՝ համակարգվող ոլորտ¤ վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության և միջազգային փորձի ուսումնասիրության ու վերլուծության աշխատանքները: Կազմակերպում է Բաժնի կողմից համակարգվող ոլորտում դեռևս չկարգավորված հարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված իրավական ակտերի նախագծերի« ինչպես նաև արդեն իսկ ընդունված և ուժի մեջ մտած իրավական ակտերում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին նախագծերի մշակման աշխատանքները: Կազմակերպում է համակարգվող ոլորտներին առնչվող՝ համապատասխան պետական ծրագրերով ու ռազմավարություններով ՀՀ արդարադատության նախարարությանը վերապահված միջոցառումների կատարման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվողականության համակարգումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի կամ անգլերենի ազատ տիրապետում :
Մրցույթը կկայանա 11.05.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

1.3. Վերահսկողական ծառայության հինգերորդ բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 14-2.2-134)
Կազմակերպում է քաղաքացիների ընդունելություն: Քննարկում և վերլուծում է նոտարների, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինների, հարկադիր կատարման ծառայության, քրեակատարողական ծառայության, պրոբացիոն պետական ծառայության, իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործունեությունը, դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքերի մասին հաղորդող դիմումներն ու բողոքները քաղաքացիների (այդ թվում՝ օտարերկրացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց) և իրավաբանական անձանց գրավոր դիմումների ու բողոքների՝ օրենքով սահմանված կարգով քննարկման ու վերլուծության աշխատանքների իրականացումը: Կազմակերպում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության գործունեության ընթացքում օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների պահպանման նկատմամբ իրականացվող վերահսկողության աշխատանքները: Ծառայության պետի հանձնարարությամբ կազմակերպում է ուսումնասիրություններ դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի կամ անգլերենի ազատ տիրապետում :

Մրցույթը կկայանա 10.05.2017թ.` ժամը 1600-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

 

1.4. Վերահսկողական ծառայության առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 14-2.3-391)
 Կազմում և Բաժնի պետին է ներկայացնում տեղեկանքներ և եզրակացություններ դատական գործի նյութերի ուսումնասիրությամբ հայտնաբերված այնպիսի խախտումների վերաբերյալ, որոնք օրենքի համաձայն կարող են հիմք հանդիսանալ դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով միջնորդություն ներկայացնելու համար: Կարգապահական վարույթի շրջանակներում դատական գործի նյութերի ուսումնասիրության նպատակով դատարաններից ստանում է օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերով քրեական, քաղաքացիական, վարչական կամ ցանկացած այլ գործեր, դրանց վերաբերյալ տեղեկանքներ, այլ անհրաժեշտ նյութեր: Կարգապահական վարույթի շրջանակներում օրինական ուժի մեջ չմտած դատական ակտերով Բաժնի պետի հանձնարարությամբ դատարաններում կարող է կատարել դատական գործի նյութերի ուսումնասիրություններ, ներառյալ ստանալ դրա պատճենները (ձայնագրությունները):
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի կամ անգլերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 12.05.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

2. ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմ
2.1. Բնապահպանական պետական տեսչության Երևանի տարածքային բաժնի պետ (ծածկագիր` 16-2.2-39)

Տեսչության պետի հանձնարարությամբ համակարգում է Երևան քաղաքում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից բնապահպանական օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ տեսչական վերահսկողության աշխատանքները: Տեսչության պետի հանձնարարությամբ, օրենքով սահմանված կարգով իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մոտ իրականացնում է բնապահպանական ստուգումներ: Ստուգման արդյունքում բնապահպանական խախտում հայտնաբերելու դեպքում արձանագրում է խախտումները, ստուգվող օբյեկտին տալիս է հանձնարարականներ: Օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում կասեցնում, դադարեցնում ու արգելում է իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գործողությունները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն` (0100) բնագիտական կամ (0600) տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ), կամ (0700) բնագիտատեխնիկական միջառարկայական, կամ (1700) տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ, կամ (2500) քիմիական տեխնոլոգիա, կամ (2600) անտառային պաշարների վերարտադրություն և վերամշակում, կամ (3200) բնապահպանություն և բնօգտագործում, կամ (2900) շինարարություն և ճարտարապետություն, կամ (2800) լայն սպառման ապրանքների տեխնոլոգիա, կամ (2700) պարենային մթերքի տեխնոլոգիա, կամ (310100) ագրոնոմիական, կամ (310200) անասնաբուծություն, կամ (310300) անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն, կամ (310400) անտառագիտություն, կամ (310600) ջրային կենսապաշարներ և ակվակուլտուրա, կամ (310500) կենսագործունեության անվտանգություն, բնապահպանություն, շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնօգտագործում, կամ (310700) գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման և պարենամթերքի տեխնոլոգիա, կամ (310800) ագրարային ճարտարագիտություն, կամ (310900) հողաշինարարություն և հողային կադաստր, կամ (311100) ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա և կառավարում, կամ (1200) մեքենաշինություն և նյութամշակություն մասնագիտությունների գծով, կամ (0211) իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:

Մրցույթը կկայանա 02.05.2017թ.` ժամը 1600-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

 

3. ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ
3.1. Եկամուտների քաղաքականության և վարչարարության մեթոդաբանության վարչության վարչարարության մեթոդաբանության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 38-2.3-341)

Իրականացնում է հարկման և մաքսային հարաբերություններում միասնական հարկային ու մաքսային վարչարարության մեթոդաբանության, դրա սկզբունքների, առաջնայնությունների ու գերակայությունների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը: Իրականացնում է համագործակցություն տարբեր կազմակերպությունների (այդ թվում՝ միջազգային) ներկայացուցիչների հետ` կապված բոլոր հարկային և մաքսային հարաբերությունների գծով վարվող քաղաքականության խնդիրների ու հարցերի հետ և դրանց գանձման վարչարարության ուղղությամբ անհրաժեշտ բարեփոխումների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքները: Մասնակցում է հարկային և մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց գործողությունների գանգատարկման հարցերի քննարկմանը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 05.05.2017թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

4. ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ
4.1. Քաղաքաշինական պետական տեսչության Կոտայքի տարածքային բաժնի պետ (ծածկագիր` 46-2.2-24)

Ապահովում է Տեսչությունից ստուգման հանձնարարագրերի ստացումը, դրանց համապատասխան պլանավորում և կազմակերպում է ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան ընթացիկ և ըստ անհրաժեշտության ստուգումների անցկացումը ՀՀ մարզպետարանների քաղաքաշինության վարչություններում, մարզային ենթակայության ձեռնարկություններում ու կազմակերպություններում: Տեսչության պետի ստուգման հանձնարարագրի համաձայն՝ շինարարական օբյեկտներում աշխատանքներ իրականացնող սուբյեկտների գործունեությունը վերահսկելու, իրականացվող շինարարության որակը, քաղաքաշինական փաստաթղթերի, իրավական ակտերի և նորմատիվատեխնիկական պահանջներին դրանց համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով ապահովում է ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան ստուգումների իրականացումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 05.05.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

 

5. ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության աշխատակազմ
5.1. Իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր` 47-2.2-21)

Կազմակերպում է քաղաքացիական ավիացիային առնչվող ՀՀ օրենսդրության կիրառման պրակտիկայի ուսումնասիրման և ընդհանրացման աշխատանքները: Կազմակերպում է Գլխավոր վարչության կողմից մշակվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի քննարկման աշխատանքները` ապահովելով դրանց համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության պահանջներին: Իրականացնում է հակակոռուպցիոն ծրագրերից բխող, ինչպես նաև իրավախախտումների վերաբերյալ վարչական վարույթի իրականացման աշխատանքները: Կազմակերպում է ՀՀ դատական ատյաններում դատական ներկայացուցչության աշխատանքները: Վարչության պետի հանձնարարությամբ կազմակերպում է քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպությունների հետ գրավոր հաղորդակցության և քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում խնդիրների լուծմանն ուղղված քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպությունների կողմից կազմվող աշխատանքային խմբերին մասնակցության աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի կամ անգլերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 11.05.2017թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

6. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմ
6.1. Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի պետ (ծածկագիր` 68-2.2-26)

Հանրապետական նշանակության ոռոգման համակարգերի նպատակային շահագործման համար ապահովում է մարզային նշանակության ոռոգման ցանցերի կառուցման, պահպանման և շահագործման իրականացումը: Ապահովում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների, մոլախոտերի դեմ պայքարի, կարանտինային պահանջների կատարման և ագրոկանոնների պահպանմանն ուղղված աշխատանքների համակարգումը: Ապահովում է Մարզի տարածքում անասնաբուժական ծառայության, հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման և կենդանիների հիվանդությունների կանխման ու վերացման աշխատանքների համակարգումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` գյուղական և ձկնային տնտեսություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 11.05.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

 

6.2. Ներքին աուդիտի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 68-2.2-33)
Ապահովում է ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագծի, ներքին աուդիտի ռազմավարական ու տարեկան ծրագրերի կազմումը և այն Մարզպետին ու Ներքին աուդիտի կոմիտե ներկայացնելը: Յուրաքանչյուր աուդիտի համար մշակում և սահմանում է առաջադրանք` նշելով դրա իրականացման շրջանակը, խնդիրները, տևողությունը և տրամադրված ռեսուրսները, աուդիտի մոտեցումներն ու տեխնիկան, աուդիտի տեսակն ու ծավալը: Ներքին աուդիտորների միջև կատարում է իրականացման ենթակա աուդիտորական առաջադրանքների բաժանում: Աուդիտի ավարտից հետո ապահովում է հաշվետվության կազմումը` նախապես այն քննարկելով աուդիտի ենթարկվող միավորի ղեկավարի հետ, և տրամադրում Մարզպետին, ինչպես նաև աուդիտի ենթարկվող միավորի ղեկավարին: Հետևում է ներքին աուդիտի իրականացման տարեկան ծրագրի իրականացմանը: Կազմում և Մարզպետին ու Ներքին աուդիտի կոմիտե է ներկայացնում ներքին աուդիտի տարեկան հաշվետվությունը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* առնվազն երեք տարվա մասնագիտական գործունեության փորձ աուդիտի ոլորտում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով սահմանված պահանջների բավարարում:
Մրցույթը կկայանա 05.05.2017թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

7. ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմ
7.1. Իրավաբանական բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 81-2.2-45)

Առաջարկություններ և եզրակացություն է ներկայացնում պետական մարմիններից ստացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ: Որպես ներկայացուցիչ Ծառայության և Աշխատակազմի անունից հանդես է գալիս դատական ատյաններում: ՀՀ օրենսդրության փոփոխությունների հիման վրա առաջարկություններ է ներկայացնում Ծառայության և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից իրավական ակտերի ընդունման կամ գործող իրավական ակտերի փոփոխությունների մասին: Ապահովում է ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի նորմատիվ իրավական ակտերի պետական փորձագիտական եզրակացության և սահմանված կարգով պետական գրանցման ներկայացման իրականացումը: Տալիս է իրավական-փորձագիտական եզրակացություն` ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի, Ծառայության նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի կողմից ընդունվող իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 7.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի (ազատ) կամ անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում:

Մրցույթը կկայանա 11.05.2017թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

 

1.1-7.1 ենթակետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհուրդ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթներին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 12.04.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ
(ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. (011) 54-11-38,
(011) 56-64-62) կամ այցելել Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք (www.csc.am):
Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթներին մասնակցելու համար

ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները չեն վերադարձվում:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ կառավարության աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ՝ ՀՀ կառավարության աշխատակազմում
քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Արտաքին կապերի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 02-3.1-53)
Պատրաստում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից ստորագրված նամակների ուղեկցական գրությունները, իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի ստորագրման և վավերացման հետ կապված աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կանցկացվի 12.05.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, ՀՀ կառավարության շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն N 1):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ կառավարության աշխատակազմ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են` երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, հինգշաբթի, ուրբաթ` ժամը 1400-ից մինչև 1700-ը (մուտքը՝ անցագրային բյուրոյից):

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 12.04.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ կառավարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Կառավարական տուն 1, հեռ. 51-57-54):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. Ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 14-3.1-9)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագծի, ներքին աուդիտի ռազմավարական ու տարեկան ծրագրերի մշակման և վերանայման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ներքին աուդիտին: Աուդիտի ընթացքում բացահայտված կեղծիքի նշանների, աուդիտի սահմանափակումների վերաբերյալ անմիջապես տեղեկացնում է Բաժնի պետին: Իր կողմից իրականացված յուրաքանչյուր աուդիտի ավարտից հետո կազմում է հաշվետվություն և ներկայացնում Բաժնի պետին: Մասնակցում է ներքին աուդիտի տարեկան հաշվետվության կազմման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ներքին աուդիտի իրականացման համար առանձին մեթոդաբանության և այլ վերլուծական աշխատանքների մշակման, ինչպես նաև վերանայման գործընթացներին, նախապատրաստում է անհրաժեշտ փաստաթղթեր: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով սահմանված պահանջների բավարարում:
Մրցույթը կկայանա 04.05.2017թ.՝ Ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8):

2. Իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության և գրանցման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 14-3.2-208)
Մասնակցում է գերատեսչական և օրենքով նախատեսված այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ պետական փորձաքննության աշխատանքների իրականացմանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերի հաշվառման պետական գրանցման և նորմատիվ իրավական ակտերի պահառուի գործառույթների իրականացման աշխատանքներին: Իրականացնում է իրավական ակտերի պաշտոնական հրապարակման ու պաշտոնական վերահրատարակման ապահովման և իրավական ակտերի էլեկտրոնային ժողովածուի կազմման ու հրապարակման աշխատանքների իրականացումը: Օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում իրականացնում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավական ակտերի հրապարակման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ:
Մրցույթը կկայանա 05.05.2017թ.՝ Ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8):

3. Իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 14-3.2-203)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նորմատիվ որոշումների, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի նորմատիվ հրամանագրերի ու կարգադրությունների նախագծերի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխանության վերաբերյալ պետական պարտադիր փորձաքննության աշխատանքները: Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության գործող իրավական ակտերի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի, միջազգային պայմանագրերի պահանջների համապատասխանության վերաբերյալ պետական պարտադիր փորձաքննության և համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքներին: Իրականացնում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների նորմատիվ իրավական ակտերի պետական փորձաքննության և պետական գրանցման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր« առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ:

Մրցույթը կկայանա 11.05.2017թ.՝ Ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8):

1-3 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթներին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 1000-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 12.04.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի կառավարման վարչություն (ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8, 8-րդ հարկ, հեռ. (010) 59-40-56):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը (այսուհետ` Հանձնաժողով) հայտարարում է մրցույթ`
Հանձնաժողովի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 89-3.1-22)
Իրականացնում է գնումների գործընթացի վարումը, պայմանագրերի, համաձայնագրերի մշակման աշխատանքները: Գնահատում է գնման հայտի կազմման համապատասխանությունը գնումների Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին: Իրականացնում է գնումների համակարգողի և գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի լիազորությունների կատարումը (համապատասխան որակավորում ունենալու դեպքում), գնահատող հանձնաժողովի անդամների ներկայացրած գնահատման թերթիկների ամփոփման աշխատանքները և կազմում հայտերի գնահատման արձանագրությունը: Իրականացնում է գնումների գործընթացի արձանագրությունների կազմումը, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքների, ծառայությունների և ապրանքների գնման գործընթացը: Իրականացնում է գնման ընթացակարգի և դրան առնչվող փաստաթղթերի համապատասխանեցումը գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին, ինչպես նաև հրավերների ու հայտարարությունների ինտերնետային կայքերում հրապարակման աշխատանքները, մրցութային հայտերի գրանցամատյանների վարումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթը կանցկացվի 05.05.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենքում (ք. Երևան, Սարյան 22):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 1000-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 12.04.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմ (ք. Երևան, Սարյան 22, հեռ. 52-53-40-108):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը (այսուհետ` ՔԱԳՎ) հայտարարում է մրցույթ`
ՔԱԳՎ աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 47-3.1-14)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է հսկողություն ՔԱԳՎ համակարգի ընկերություններում գործավարության վարման նկատմամբ: Պահպանում է ծառայողական գաղտնիքները և գրասենյակային փաստաթղթերի ապահովությունը: Իրականացնում է ՔԱԳՎ աշխատակազմի արխիվի վարումը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ և այլ փաստաթղթեր: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Կազմում և պետական գնումների գործակալություն է ներկայացնում ՔԱԳՎ պահպանման կարիքների համար պետական գնումների ենթակա ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների բյուջետային ու արտաբյուջետային գնման ժամանակացույցները: Իրականացնում է ՔԱԳՎ աշխատակազմի պահեստի վարման և նյութական արժեքների ձեռքբերման աշխատանքները: Իրականացնում է ՔԱԳՎ ադմինիստրատիվ շենքի պահպանման և շահագործման աշխատանքները: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ` Բաժնի աշխատանքներում մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար: Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցումներ` իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) իմացություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կանցկացվի 03.05.2017թ.` ժամը 1030-ին, Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության շենքում (ք. Երևան, «Զվարթնոց» օդանավակայան):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1200-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 12.04.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության աշխատակազմ (ք. Երևան, «Զվարթնոց» օդանավակայան, հեռ. 59-30-90):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը (այսուհետ՝ Նախարարություն) հայտարարում է Նախարարության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

1. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչության առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 30-4.1-17)
Վերահսկողություն է իրականացնում Կոտայքի մարզի տարածաշրջաններում (վարչատարածքում) տրակտորների, ինքնագնաց շասսիների և տրակտորային կցանքների պետական հաշվառման ու միասնական համարանիշերի, ինչպես նաև տրակտորների, ինքնագնաց գյուղատնտեսական այլ մեքենաների վարման իրավունքի փաստաթղթերի ապահովման, գյուղատնտեսական մեքենաների, տրակտորների ու գործիքների տեխնիկական վիճակի ու շահագործման կանոնների կատարման ուղղություններով: Տեսչության պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Տեսչության փաստաթղթային սպասարկումը, ապահովում է փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները: Մասնակցում է Տեսչության աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* առնվազն միջնակարգ կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկ N 1):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 900-ից մինչև 1200-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 05.04.2017թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3, N 114 սենյակ, հեռ. (011) 52-58-57):

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 22.03.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ
ՄՐՑՈՒՅԹԸ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2016 թվականի փետրվարի 8-ի (N 5 (170) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 4.1 ենթակետում նշված ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 32-2.2-14) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը չեղյալ համարել:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. Իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 38-3.2-157)
Մասնակցում է Նախարարության ստորաբաժանումների կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական կամ իրավական-փորձագիտական եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքներին: Մասնակցում է իրավական ակտերում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելու, անհրաժեշտության դեպքում՝ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է աշխատանքային խմբերի և հանձնաժողովների աշխատանքներին, իրավական եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքներին: Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի կնքման, փոփոխման հարցերով Նախարարության գործառույթների իրականացման իրավական ապահովման աշխատանքներին և այլն:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 26.04.2017թ.` ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1):

2. Բյուջետային գործընթացի կառավարման վարչության արտաքին աղբյուրներից ստացվող նպատակային վարկային և դրամաշնորհային միջոցների ֆինանսական ծրագրավորման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 38-3.2-173)
Իրականացնում է առողջապահության և կրթության (այսուհետ` սպասարկվող ոլորտներ) նպատակային վարկային ու դրամաշնորհային ծրագրերի գծով ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի և առաջիկա տարվա բյուջետային գործընթացի շրջանակներում պետական բյուջեի նախագծերի կազմման մեթոդական ցուցումների համապատասխան մասերի, սպասարկվող ոլորտների նպատակային վարկային ու դրամաշնորհային ծրագրերի գծով ֆինանսական ծրագրավորմանը վերաբերող հայտերի ստացման, ուսումնասիրության, խոշորացված ցուցանիշների վերլուծության, գնահատման և ծախսերի ֆինանսական ծրագրավորման աշխատանքները: Մասնակցում է առաջիկա տարվա բյուջետային գործընթացի շրջանակներում սպասարկվող ոլորտների նպատակային վարկային ու դրամաշնորհային ծրագրերի գծով բյուջետային ուղերձի, պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի և բացատրագրի համապատասխան մասերի կազմման աշխատանքներին, պետական բյուջեի սպասարկող ոլորտների նպատակային վարկային ու դրամաշնորհային ծրագրերի ընթացիկ վերլուծությունների աշխատանքներին, ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների (ԾԻԳ-եր) կողմից ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը սահմանված կարգով ներկայացվող ամենամսյա հաշվետվություններն ամփոփելու և ներկայացնելու աշխատանքներին և այլն:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անգլերենի ազատ տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 03.05.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթներին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 1400-ից մինչև 1700-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 05.04.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1, հեռ. (011) 80-01-23):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Ֆինանսատնտեսական վարչության բյուջետային ծրագրերի և գնումների գործընթացի իրականացման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 16-3.2-159)
Մասնակցում է Նախարարության աշխատակազմի ու համակարգի կարիքների համար պետական բյուջեով նախատեսված (պետական պատվերով) և Նախարարության տնօրինման տակ գտնվող արտաբյուջետային միջոցներից ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման պայմանագրեր կնքելու համար սահմանված կարգով գնման հայտերի, գնման պայմանագրերի նախագծերի նախապատրաստման, ներկայացված առաջարկությունների ուսումնասիրման աշխատանքներին: Համաձայն գործող օրենսդրության՝ մասնակցում է Նախարարության համակարգի կազմակերպությունների գնումների գործընթացի կազմակերպմանը, ցուցաբերում մեթոդական oժանդակություն, ապահովում է գնման գործընթացի վերաբերյալ ստացված բողոքների ուսումնասիրումը: Մասնակցում է Նախարարության գործունեության ֆինանսական ցուցանիշների, տարեկան բյուջեների պլանավորմանը և Հայաuտանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման եռամսյակային, տարեկան հաշվետվությունների գնումներին վերաբերող բաժինների կազմման և վերլուծության գործընթացներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:
Մրցույթը կանցկացվի 27.04.2017թ.` ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 1000-ից մինչև 1300-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 05.04.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3, 5-րդ հարկ, N 504 սենյակ, հեռ. (011) 81-85-04):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ՝ Նախարարության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Անասնաբուծության և անասնաբուժության վարչության անասնաբուժության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 30-3.2-152 )
Մասնակցում է անասնաբուժության և անասնաճարակային միջոցառումների ծրագրերի մշակմանը, անասնաբուժության տարբերակված միջոցառումների, ինչպես նաև գյուղատնտեսական կենդանիների համարակալման ու հաշվառման ծրագրերի մշակման աշխատանքներին և աջակցում է դրանց իրականացմանը: Կատարում է անասնահակահամաճարակային իրավիճակի դիտարկումներ, պետական աջակցությամբ իրականացվող անասնահակահամաճարակային միջոցառումներին և համալիր միջոցառումների իրագործմանն անհրաժեշտ գույքի, պարագաների և պատվաստանյութերի չափաքանակների ճշգրտման և բաշխման վերաբերյալ հաշվարկներ: Համակարգչի միջոցով ստեղծում է անասնաբուժական միջոցառումների, հիվանդությունների հաշվառման ու գրանցման տվյալների բազա:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն՝ անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն մասնագիտությունների գծով,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 27.04.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 900-ից մինչև 1200-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 05.04.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3, N 114 սենյակ, հեռ. (011) 52-58-57):

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 15.03.2017թ.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՐՏՍԵՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ
ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում (այսուհետ` Թեստավորում) անցկացնելու մասին:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար ՀՀ քաղաքացիները փաստաթղթերը կարող են Խորհուրդ ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով կամ անձամբ:
1. Էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է այցելել Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք՝ www.csc.am և լրացնել նշված կայքի «Գլխավոր էջ»-ի «Կրտսեր քաղաքացիական ծառայող» բաժնի կամ «Էլեկտրոնային ծառայություններ» բաժնի «Թեստավորման համար դիմումի ներկայացում» ենթաբաժնում զետեղված դիմումը և անձնական տվյալների վերաբերյալ հայտարարությունը:
Լրացված դիմումին անհրաժեշտ է կցել և Խորհուրդ ուղարկել`
* անձնագրի պատճենը,
* Թեստավորմանը մասնակցելու համար Խորհրդի կողմից սահմանված վճարի վճարումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար էլեկտրոնային եղանակով դիմած ՀՀ քաղաքացիները Թեստավորման հարցաշարերի մշակման համար օգտագործված իրավական ակտերի և գրականության ցանկը կարող են ներբեռնել վերոնշյալ կայքի «Գլխավոր էջ»-ի «Կրտսեր քաղաքացիական ծառայող» բաժնի «Թեստավորման անցկացման համար իրավական ակտերի և գրականության ցանկ» ենթաբաժնից:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար էլեկտրոնային եղանակով դիմած յուրաքանչյուր քաղաքացի իր դիմումի գրանցման և Թեստավորման անցկացման օրվա, ժամի և վայրի մասին տեղեկատվություն կարող է ստանալ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում` այցելելով նույն կայքի «Գլխավոր էջ»-ի «Կրտսեր քաղաքացիական ծառայող» բաժնի կամ «Էլեկտրոնային ծառայություններ» բաժնի «Թեստավորման դիմումի պատասխանի դիտում» ենթաբաժինը:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար էլեկտրոնային եղանակով դիմած ՀՀ քաղաքացիները Թեստավորման սահմանված օրը Թեստավորման հանձնաժողովին պետք է ներկայացնեն Թեստավորմանը մասնակցելու համար Խորհրդի կողմից սահմանված վճարի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ (բնօրինակը):
ՀՀ քաղաքացիները Թեստավորմանը մասնակցելու համար էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել 15.03.2017թ.՝ ժամը 1415-ից մինչև 29.03.2017թ.՝ ժամը 1715-ը:

2. Անձամբ փաստաթղթերը ներկայացնելու համար դիմող ՀՀ քաղաքացիները Խորհուրդ (ք. Երևան, Տերյան 89) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ՝ պատճենի հետ,
* դիմում (ձևը կարելի է վերցնել Խորհրդի աշխատակազմից),
* հայտարարություն անձնական տվյալների վերաբերյալ (ձևը կարելի է վերցնել Խորհրդի աշխատակազմից),
* Թեստավորմանը մասնակցելու համար Խորհրդի կողմից սահմանված վճարի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար անձամբ դիմող յուրաքանչյուր քաղաքացի Խորհրդի աշխատակազմից կստանա Թեստավորման հարցաշարերի մշակման համար օգտագործված իրավական ակտերի և գրականության ցանկը, ինչպես նաև քննաթերթիկ, որում նշված կլինի Թեստավորման անցկացման օրը, ժամը և վայրը:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար անձամբ դիմող ՀՀ քաղաքացիների փաստաթղթերն ընդունվում են յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 1415-ից մինչև 1715-ը:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 29.03.2017թ.:

***
Թեստերը կազմված են հետևյալ բնագավառներից`
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն,
2. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,
3. հայերենի իմացություն,   
4. Հայաստանի, նրա պատմության, նշանավոր դեմքերի, նշանակալի փաստերի և իրադարձությունների, hամաշխարհային մշակույթի և հոգևոր արժեքների ճանաչողական իմացություն,
5. համակարգչային հմտությունների տեսական իմացություն:
Թեստավորման հարցերը մշակված են ՀՀ Սահմանադրությունից, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքից, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցի առարկայական ծրագրերից: Իրավական ակտերի և գրականության ցանկը տեղադրված է Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայքում (http://www.csc.am/doc/Mrcutayin/krtsergrakanutyun.pdf):
Թեստավորմանը մասնակցելու համար Խորհրդի կողմից սահմանված վճարը 5000 (հինգ հազար) դրամ է, որն անհրաժեշտ է վճարել ՀՀ պետական բյուջե` Խորհրդի անվամբ բացված եկամտային հաշվի համարին` 900005281523: Սահմանված օրը Թեստավորմանը չներկայանալը կամ Թեստավորման արդյունքները հիմք չեն վճարը վերադարձնելու համար:
ՀՀ քաղաքացիները Թեստավորմանը ներկայանում են անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով (զինվորական գրքույկ, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես տրվող անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ):

Թեստավորմանը մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Խորհրդի աշխատակազմ
(ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. 011-56-64-62, 011-54-11-38), ինչպես նաև այցելել Խորհրդի պաշտոնական
ինտերնետային կայք (www.csc.am):

 

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 09.03.2017թ.


ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի փետրվարի 8-ի (թիվ 5 (170) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 10.2 ենթակետում նշված ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 68-2.2-20) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը չեղյալ համարել:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ
ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 01.03.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի փետրվարի 22-ի թիվ 7 (172) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 1.1 ենթակետում ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի «ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահի տեղակալ (ծածկագիր` 14-2.2-129)» բառերը կարդալ` ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի «Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետի տեղակալ-գլխավոր հաշվապահի տեղակալ (ծածկագիր` 14-2.2-129)»:

ՀՀ քաղաքացիական
ծառայության խորհուրդ

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի փետրվարի 15-ի (թիվ 6 (171) համարում ՀՀ սփյուռքի նախարարության կողմից հրապարակված հայտարարության 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերում նշված՝ (ծածկագիր՝ 30-3.2-9), (ծածկագիր՝ 30-3.2-3), (ծածկագիր՝ 30-3.2-10), (ծածկագիր՝ 30-3.2-16)-ի փոխարեն պետք է համապատասխանաբար լինի՝ (ծածկագիր՝ 36-3.2-9), (ծածկագիր՝ 36-3.2-3), (ծածկագիր՝ 36-3.2-10), (ծածկագիր՝ 36-3.2-16):

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն